[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

 
ครูเชนดอทคอม

  

 เริ่มนับ 13 / ก.ค. / 2554
UserOnline now 1 IP
(Show/hide IP)
  
บริบทกศน.ตำบลเวียง  
 

ชื่อกศน.ตำบล        กศน.ตำบลเวียง

2. ที่ตั้ง/การติดต่อ      เลขที่ 73/5 สมาคมผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา ตำบลเวียง  อำเภอเมืองพะเยา 

 จังหวัดพะเยา  รหัสไปรษณีย์  56000

 Website         www.wiang.nfempy.com

3. สังกัด         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา

                   สำนักงานกศน.จังหวัดพะเยา 

4.  ประวัติความเป็นมาของกศน.ตำบล

                   4.ประวัติของ กศน.ตำบลเวียง ศูนย์การเรียนชุมชน ( ความเป็นมา วันที่ก่อตั้ง สภาพทางภูมิศาสตร์) กศน.ตำบลเวียง เดิมเป็นอาคารของกองทุนหมู่บ้านหรือ สำนักงานหมู่บ้านSML ตามที่ชุมชนเรียกขานกันดั้งเดิมนั้น ได้ขออนุมัติทางเทศบาล เพื่อปรับปรุงเป็นศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเวียงในเวลาต่อมา ดังนั้นทาง กศน.เมืองพะเยาและคณะกรรมการ กศน.ตำบลเวียงและองค์กรนักศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนของนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงจำเป็นต้องมีความพร้อมที่จะให้บริการแก่นักศึกษาจึงได้ปรึกษาหารือกันเพื่อขอใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต

                   ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเวียง ได้จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน 2553 และขออนุญาตใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต จนถึงปัจจุบันมีบุคลากรปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลเวียง  จำนวน  ๒ คน คือ

นางสาวเนตรนภา ประเสริฐสังข์   ครู กศน.ตำบล ตำแหน่ง  หัวหน้า กศน.ตำบลเวียง

นายวสันต์ อินทะ    ครูศูนย์การเรียนชุมชน

          ปัจจุบันกศน.ตำบลเวียงตั้งอยู่ เลขที่ 73/5 สมาคมผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา ถนนดอนสนาม ตำบลเวียง  อำเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา   รหัสไปรษณีย์  56000

   สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   กระทรวงศึกษาธิการ

 

ข้อมูลบุคลากรของ  กศน. ตำบลเวียง

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

สาขา

1

นายอดิสอน  ขุ่ยคำ

ผู้อำนวยการ

กศ.ม.

บริหารการศึกษา

2

นางพิชญณ์ภัทร์  ศรีประสิทธิ์

ครู คศ.1

ศม.บ

บริหารการศึกษา

3

นางวุฒิภัทร์       เผ่าฟู

ครูอาสาสมัครฯ

       ศศ.

การจัดการ

4

นางสาวเนตรนภา ประเสริฐสังข์

ครู กศน.ตำบล

       ศศ.

ภาษาอังกฤษ

5

นายวสันต์  อินทะ

ครู ศรช.

พธ.บ.

สังคมศาสตร์

 

  

คณะกรรมการ กศน.ตำบล

1.      นายบุญส่ง เมืองกรุง                                     ประธาน    

2.      นางอรุณี สิงห์แก้ว                                        กรรมการ   

3.      นายสมาน ขันทะกฤตย์                                 กรรมการ

4.      นายสวาท ไชยวงค์                                       กรรมการ

5.      นางมาลัย สุขยิ่ง                                           กรรมการ

     6.   นายดิเรก พุทธศิริ                                          กรรมการ

     7นางบัวแย้ม มณีรัตน์                                       กรรมการ

     8.   นางสาวเนตรนภา ประเสริฐสังข์                     กรรมการและเลขานุการ

   

ชื่อ ภาคีเครือข่าย

ที่ตั้ง / ที่อยู่

ที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา

ศาลากลางจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม

เกษตรอำเภอเมืองพะเยา

ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม

เทศบาลเมืองพะเยา

ถนนรอบเวียง ตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยา

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพะเยา

ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศาลากลางจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม

อุทยานการเรียนรู้จังหวัดพะเยา

ถนนชายกว๊าน ตำบลเวียงอำเภอเมืองพะเยา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง

โรงเรียนพินิตประสาธน์

ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา

โรงเรียนอนุบาลพะเยา

ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา

โรงเรียนเทศบาล 1

ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา

โรงเรียนเทศบาล 2

ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา

โรงเรียนเทศบาล 3

ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา

โรงเรียนเทศบาล 4

ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา

โรงเรียนเทศบาล 5

ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา

โรงเรียนเทศบาล 6

ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา

ประมงจังหวัดพะเยา

ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา

 

 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

          กศน. ตำบลเวียง นอกจากจะดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามภารกิจหลัก  และนโยบายของสำนักงาน กศน. แล้ว ยังได้เล็งเห็นความสำคัญของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จึงได้มีการดำเนินการสำรวจข้อมูลชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนดำเนินงาน และมีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย   โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตตำบลเวียง

ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเวียง  อำเภอเมือง   จังหวัดพะเยา

ที่

ชื่อ – สกุล

ภูมิปัญญาด้าน

ที่อยู่

1

พระธรรมวิมลโมลี

ศาสนาและพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ

พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว(วัดลี)ต.เวียง อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา

2

นายสมศักดิ์   ศรีณรงค์

ความรู้ด้านการทำรองเท้าจากยางรถยนต์

12/3  .จอมทอง ต.เวียง อ.เมืองพะยา

จ.พะเยา

3

นางสมพิศ แผ่นทอง

หมอยาสมุนไพรลูกประคบสมุนไพร

ชมรมสมุนไพรพื้นบ้านวัดบุญยืน ถ.สุสาน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

4

นางบัวแย้ม มณีรัตน์

การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

๓๘/๑  ต.เวียง อ.เมืองพะเยา

5

นายเสรี เสริมสุข

หัตถกรรม

๔๐/๓ ถ.จอมทอง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา

6

นายบุญชู ช่างคำ

การวาดภาพสีน้ำ

5/1 ซอยออมสิน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา

7

นางชลดา เวยื่อ

การเพ้นท์ผ้าบาติก

ศูนย์เรียนรู้ศิลปะ ต.เวียง อ.เมืองพะเยา

8

นายสมภพ ขันทะกิจ

สถาปัตยกรรมล้านนาประติมากรรมหินทราย

ศูนย์เรียนรู้ศิลปะ ต.เวียง อ.เมืองพะเยา

9

นายสุบรร ปัญญาดี

การแกะสลักไม้

ศูนย์เรียนรู้ศิลปะ ต.เวียง อ.เมืองพะเยา

10

นางมาลัย สุขยิ่ง

หัตถกรรม ทำดอกไม้จากผ้าใยบัว

ชุมชนวัดศรีจอมเรือง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา

 

 

 

 


  
กศน.ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา
ปรับปรุงพัฒนาโดย :นายวสันต์ อินทะ กศน.อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ขอขอบคุณ ครูเชนดอทคอม MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์ (วสันต์ อินทะ)กศน.อำเภอเมืองพะเยา