[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

 
ครูเชนดอทคอม

  

 เริ่มนับ 13 / ก.ค. / 2554
UserOnline now 3 IP
(Show/hide IP)
  
บริบท กศน.ตำบลท่าวังทอง  
 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลของ กศน.ตำบลท่าวังทอง 

 

ชื่อ กศน.ตำบล   กศน.ตำบลท่าวังทอง

ที่ตั้ง   ตั้งอยู่ในโรงเรียนบ้านศาลา  หมู่ที่  ตำบลท่าวังทอง  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

โทร.   089-2652444  หรือ 086-1193966  

อีเมล์   phathariya.m@gmail.com

สังกัด   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา  สำนักงานส่งเสริม   การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา  สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ

 

ประวัติความเป็นมา กศน.ตำบลท่าวังทอง 

กศน.ตำบลท่าวังทอง เดิมเป็นอาคารของโรงเรียนบ้านศาลาต่อมาทาง เทศบาลตำบลท่าวังทอง ได้มาขอใช้สถานที่เพื่อตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน  และทาง กศน.ก็ได้มาขอร่วมใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดกิจกกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ครบวงจรให้คนในชุมชน ได้เรียนรู้ต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ทันต่อเหตุการณ์ เพิ่มคุณวุฒิหรือประสบการณ์ในการทำงานและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนรักการอ่าน ปัจจุบันมีบุคลากรปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลท่าวังทอง จำนวน 2 คน คือ                    นายสุพล ลือจันดา ครู กศน.ตำบล ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบลท่าวังทอง และ นางสาวภัทริญา  อุปวรรณ์  ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน

 

ข้อมูลบุคลากรของ  กศน. ตำบลท่าวังทอง

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1.

นายอดิสอน  ขุ่ยคำ

ผู้อำนวยการ

2.

นางพิชญณ์ภัทร์  ศรีประสิทธิ์

ครู คศ.1

3.

นางสาวเมธาพร  ฝอยทอง

บรรณารักษ์

4.

นายวุฒิภัทร์  เผ่าฟู 

ครูอาสาสมัครฯ

5

นายสุพล  ลือจันดา

ครู กศน.ตำบล

6.

นางสาวภัทริญา  อุปวรรณ์

ครูศูนย์การเรียนชุมชน

 

 

 

 

คณะกรรมการ กศน.ตำบล

1.       ร้อยตรีเลื่อน           ยาวิเลิง                     ประธาน

2.       นายสมเพ็รช          บุญงาม                     รองประธาน

3.       พันตรีจรินทร์         เทพสุวรรณ                กรรมการ

4.       นายสมชาย           บังเมฆ                      กรรมการ

5.       นายรุ่ง                 กิ่งสละ                     กรรมการ

6.       นายสุพล              ลือจันดา                   เลขานุการ

7.       นางสาวภัทริญา       อุปวรรณ์                   เลขานุการ

 

ภาคีเครือข่าย กศน.ตำบลท่าวังทอง

1.  กลุ่มผู้นำหมู่บ้าน จำนวน  14  หมู่บ้าน

2.  ศูนย์การศึกษาพิเศษบ้านเจดีย์งาม

3.  ศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุข

4.  เทศบาลตำบลท่าวังทอง

5.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังทอง

 

ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

กศน. ตำบลท่าวังทอง นอกจากจะดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามภารกิจหลัก และนโยบายของสำนักงาน กศน. แล้ว ยังได้เล็งเห็นความสำคัญของชุมชน                 ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงได้มีการดำเนินการสำรวจข้อมูลชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนดำเนินงาน และมีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

แหล่งเรียนรู้ในตำบลท่าวังทอง

ที่

ชื่อแหล่งเรียนรู้

ลักษณะแหล่งเรียนรู้

ที่ตั้ง

1.

วัดป่าแดงบุญนาค  

แหล่งเรียนรู้ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

หมู่ที่ 9 บ้านป่าแดง

2.

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

แหล่งศึกษาหาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมู่ที่ 4 บ้านหนองบึง

3.

ดอยผาเกี๋ยง (วัดผาธรรมนิมิต)

แหล่งเรียนรู้ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

หมู่ที่ 12 ตำบลท่าวังทอง

4.

วัดเชียงทอง

แหล่งเรียนรู้ศาสนา พิพิทธภัณฑ์ของโบราณ

หมู่ที่ 8 บ้านศาลา

5.

วัดพระธาตุเวียงทอง

แหล่งเรียนรู้ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

หมู่ที่ 4 บ้านหนองบึง

6.

วัดสบร่องขุย

แหล่งเรียนรู้ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

หมู่ที่ 14 ตำบลท่าวังทอง

7.

วัดเจดีย์งาม               

แหล่งเรียนรู้ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

หมู่  1  ตำบลท่าวังทอง

8.

วัดหนองหวี      

แหล่งเรียนรู้ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

หมู่  ตำบลท่าวังทอง

9.

วัดอารามป่าน้อย          

แหล่งเรียนรู้ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

หมู่  6  ตำบลท่าวังทอง

10.

วัดบ้านดอกบัว            

แหล่งเรียนรู้ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

หมู่  7  ตำบลท่าวังทอง

ที่

ชื่อแหล่งเรียนรู้

ลักษณะแหล่งเรียนรู้

ที่ตั้ง

11.

วัดป่าสักคำ      

แหล่งเรียนรู้ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

หมู่  ตำบลท่าวังทอง

12.

วัดลี             

แหล่งเรียนรู้ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

หมู่  14  ตำบลท่าวังทอง

           

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ที่

ชื่อ สกุล

ภูมิปัญญาด้าน

ที่อยู่

1.

นางสม  พรมเสน

การทำฝ้ายกั้น (ด้ายสายสิญจน์)

103 หมู่ 1 บ้านเจดีย์งาม ต.ท่าวังทอง           

2.

นายเชน นางท่อนคำ พงษ์คำ

การสานหมวก

132 ม.7 บ้านดอกบัว ต.ท่าวังทอง                   

3.

นายปั๋น นางบุญปั่น บุญปลอด

ยาสมุนไพรพื้นบ้าน

255 ม.7 บ้านดอกบัว ต.ท่าวังทอง             

4.

นายบุญยืน วิรัตน์เกษม

การทำซอ ขลุ่ย ซึง และดนตรีพื้นบ้าน

221 ม.1 บ้านเจดีย์งาม  ต.ท่าวังทอง        

5.

นายทอง  ลายสาน

เครื่องจักรสานไม้ไผ่

40  ม.4 บ้านหนองบึง ตำบลท่าวัทอง

 

ทิศทางการพัฒนาของ  กศน.ตำบลท่าวังทอง

กศน.ตำบลท่าวังทอง ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กศน.ตำบล    และแผนปฏิบัติการประจำปี กศน.ตำบล โดยได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่ตำบลท่าวังทอง จำนวน 14 หมู่บ้าน  ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกปี

2. ส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพในตำบล

3. จัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน

5. ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียนทุกภาคเรียน เพื่อนำผลและแนวทางมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

6. การพัฒนาหลักสูตร  สื่อ รูปแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

7. พัฒนาคลังหลักสูตรอาชีพที่หลากหลายและครอบคลุมตามความต้องการของชุมชน

          8. การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนตามความเหมาะสม

          9. ขอรับการสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานที่ขาดแคลน เช่น ตู้หนังสือ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  จากหน่วยงานต้นสังกัดหรือเทศบาลตำบล   

10. นำเทคโนโลยีและสื่อต่าง ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มากขึ้น

          11. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนผู้ใช้บริการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากขึ้น

          12. ให้ผู้เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายร่วมนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมของ กศน.ตำบล

 

สิ่งที่สถานศึกษาต้องการความช่วยเหลือ

1.       ด้านงบประมาณ เพราะกศน.ตำบล ยังขาดงบประมาณในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อีกมาก

2.       ด้านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย กศน.ตำบลท่าวังทอง ยังมีความต้องการสื่อและเทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานด้านต่าง ๆ

 

วิสัยทัศน์

          กศน.ตำบลท่าวังทอง มุ่งจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพ              ได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน                 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญา                                                         

           คิดเป็น  ทำเป็น  มุ้งเน้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประชาชนในตำบลท่าวังทองอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาคุณภาพของประชากรในตำบลท่าวังทอง

3. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนในตำบลท่าวังทอง โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน ส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)

 

          กศน.ตำบลท่าวังทอง  สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา

ได้กำหนดหลักการและจุดหมายในการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)  ไว้ดังนี้

 

 

          1.  หลักการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)

1.1  เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นด้านสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน และการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการบูรณาการเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความแตกต่างของบุคคล และชุมชน สังคม

                    1.2  ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1.3  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยตระหนักว่าผู้เรียนมีความสำคัญ สามารถพัฒนาตนเองได้ตาธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

1.4  ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

          2.  จุดหมาย

          หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการประกอบอาชีพเพื่อการมีงานทำและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการ จึงกำหนดจุดหมายดังต่อไปนี้

                    2.1  มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

                    2.2  มีความรู้พื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิต และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

                    2.3  มีความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างสัมมาอาชีพ ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและตามทันความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกคลอง และสิ่งแวดล้อม

                    2.4  มีทักษะการดำเนินชีวิตที่ดี และสามารถจัดการกับชีวิต ชุมชน สังคม ได้อย่างมีความสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                    2.5  มีความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย โดยเฉพาะภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ความเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนายึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.7    มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                    2.7  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และบูรณาการความรู้โดยการคิดเป็นมาใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 

3. โครงสร้าง

  เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้ ที่กำหนดไว้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา และภาคีเครือข่าย มีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา   หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)  และได้กำหนดโครงสร้างของหลักสูตร ไว้ดังนี้

 

          1. ระดับการศึกษา มีการแบ่งระดับการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้คือ

                    1.1  ระดับประถมศึกษา

                   1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                   1.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

          2. สาระเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 สาระ ประกอบด้วย

                   2.1  สาระทักษะการเรียนรู้ เป็นสาระเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้แหล่งเรียนรู้การจัดตัดการความรู้ การคิดเป็น และการวิจัยอย่างง่าย

                    2.2  สาระความรู้พื้นฐาน เป็นสาระเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                   2.3  สาระการประกอบอาชีพ เป็นสาระเกี่ยวกับการมองเห็นช่องทาง และการตัดสินใจประกอบอาชีพ ทักษะในอาชีพ การจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม และการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

                   2.4  สาระทักษะการดำเนินชีวิต เป็นสาระเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต ศิลปะและสุนทรียภาพ

                   2.5  สาระการพัฒนานาสังคม เป็นสาระเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมือง การปกครอง ศาสนา วัฒนะธรรม ประเพณี หน้าที่พลเมือง และการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม

          3.  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ( กพช.)

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม

          4.  มาตรฐานการเรียนรู้

หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา    หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.. 2554) กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ตามสาระการเรียนรู้ทั้ง 5 สาระ ที่เป็นข้อกำหนดคุณภาพของผู้เรียน ดังนี้

                   4.1  มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละสาระการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนจบหลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

                   4.2  มาตรฐานการเรียนรู้ ระดับ เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละสาระการเรียนรู้เมื่อผู้เรียนจบในแต่ละระดับ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

          5.  เวลาเรียน

          ในแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีที่มีการเทียบโอนผลการเรียน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคเรียน

          6.  หน่วยกิต ใช้เวลาเรียน 40 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

 

 

 

บทบาทและภารกิจของ กศน. ตำบล

กศน.ตำบล เป็นหน่วยงานในสังกัด กศน. อำเภอ มีฐานะเป็นหน่วยจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน

 

กศน. ตำบล มีภารกิจที่สำคัญ ดังนี้

1. จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย                 ในชุมชน อย่างน้อยปีละ 560 คน โดยจำแนกเป็นรายกิจกรรม ดังนี้

1.1 การศึกษานอกระบบ 260 คน ประกอบด้วย

1.1.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 60 คน

1.1.2 การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ จำนวน 20 คน

1.2.3 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จำนวน 20 คน

1.2.4 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน จำนวน 60 คน

1.2.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  100 คน

1.2 การศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 300 คน

2. สร้าง และขยายภาคีเครือข่าย เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน

3. ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนของภาคีเครือข่าย ทั้งในแง่ของความเข้มแข็งและความต่อเนื่องในการมีส่วนร่วม และศักยภาพในการจัด

4. จัดทำระบบข้อมูล สถิติและสารสนเทศ เกี่ยวกับประชากรกลุ่มเป้าหมายและผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาและแผนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งในระดับชุมชนหรือระดับจุลภาค ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และภาพรวมระดับประเทศของสำนักงาน กศน.

5. จัดทำแผนงานโครงการ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และชุมชน และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามกรอบจุดเน้นการดำเนินงานของ สำนักงาน กศน.สำนักงานกศน. จังหวัด และ กศน. อำเภอ ที่สังกัด เพื่อการสนับสนุนงบประมาณ จาก กศน. อำเภอ ที่สังกัดโดยในกรณีของการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ยึดค่าใช้จ่ายรายหัวตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด คูณด้วยจำนวนนักศึกษา 60 คน สำหรับกิจกรรมอื่นๆ นั้น จัดทำแผนงานโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ ให้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจาก กศน. อำเภอ

6. ประสานและเชื่อมโยงการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของศูนย์การเรียนชุมชน และภาคีเครือข่ายในตำบล โดยมีการประสานแผนการดำเนินงานภายในตำบลที่รับผิดชอบและกับ กศน. อำเภอ ที่สังกัด ตามกรอบจุดเน้นการดำเนินงาน บนพื้นฐานของความเป็นเอกภาพด้านนโยบายและความหลากหลายในการปฏิบัติ

7. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในความรับผิดชอบตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอกของกศน.

อำเภอที่สังกัด

8. รายงานผลการดำเนินงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต่อ กศน.อำเภอ ที่สังกัด ตามแผนหรือข้อตกลงที่กำหนดไว้

9. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จาก กศน. อำเภอ สำนักงาน กศน. จังหวัด หรือ สำนักงาน

กศน. และตามที่กฎหมาย กำหนด


  
กศน.ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา
ปรับปรุงพัฒนาโดย :นายวสันต์ อินทะ กศน.อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ขอขอบคุณ ครูเชนดอทคอม MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์ (วสันต์ อินทะ)กศน.อำเภอเมืองพะเยา