[x] Ľ‘īňĻť“ĶŤ“ßĻ’ť
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[  Ń—§√ Ń“™‘° ] | [ Ň◊Ń√ň— ľŤ“Ļ ]

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

 
§√Ŕŗ™ĻīÕ∑§ÕŃ

  

 ŗ√‘ŤŃĻ—ļ 13 / °.§. / 2554
UserOnline now 2 IP
(Show/hide IP)
  
 √ōĽľŇ°“√ĽĮ‘ļ—Ķ‘ß“Ļ  
 

  

                    Šļļ√“¬ß“ĻľŇ°“√ĽĮ‘ļ—Ķ‘ß“Ļ

                             ĘÕߧ√Ŕ °»Ļ.Ķ”ļŇ

 

 

§”™’ťŠ®ß

 

                   Šļļ√“¬ß“ĻľŇ°“√ĽĮ‘ļ—Ķ‘ß“ĻĘÕߧ√Ŕ °»Ļ.Ķ”ļŇ ®—ī∑”Ę÷ťĻŗĺ◊ŤÕ„ňť§√Ŕ °»Ļ.Ķ”ļŇ šīť√“¬ß“ĻľŇ°“√ĽĮ‘ļ—Ķ‘ß“Ļ∑’ŤĶĻ√—ļľ‘ī™Õļ„Ļ °»Ļ.Ķ”ļŇ „ĻŠĶŤŇ–Ľ’ ‚ī¬ŠļŤßŗĽÁĻ°“√√“¬ß“ĻŗŃ◊ŤÕ ‘ťĻ ōīšĶ√Ń“  Ú (ņ“¬„Ļ Ůū «—Ļ∑”°“√)  ŠŇ–ŗŃ◊ŤÕ ‘ťĻ ōīšĶ√Ń“  Ű  (ņ“¬„Ļ Ůū «—Ļ∑”°“√) ŗĺ◊ŤÕ∑’Ť®–Š īß„ňťŗňÁĻņ“√–ß“ĻĘÕߧ√Ŕ °»Ļ.Ķ”ļŇ ŠŇ–ľŇ —Ńń∑ł‘žĘÕß°“√∑”ß“Ļ„ĻŠĶŤŇ–√Õļ√“¬ß“Ļ ę÷Ťß®–ŗĽÁĻ√ŤÕß√Õ¬ňŇ—°į“ĻĘÕß°“√∑”ß“Ļ „ĻĘ≥–ŗī’¬«°—Ļ ľŔťļ√‘ň“√∑—ťß√–ī—ļÕ”ŗņÕŠŇ–®—ßň«—ī ®–šīť∑√“ļ∂÷߾Ұ“√ĽĮ‘ļ—Ķ‘ß“Ļ Ľ—≠ň“ÕōĽ √√§ŠŇ–°“√Š°ťšĘ √«Ń∑—ťßŗĽÁĻ‚Õ°“ „Ļ°“√Ļ”ŗ ĻÕŠĻ«§‘īň√◊ÕĻ«—Ķ°√√ŃĘÕßß“Ļ °»Ļ. ∑’Ťŗ°‘īĘ÷ťĻ‚ī¬§«“ѧ‘ī Ķ‘Ľ—≠≠“ĘÕߧ√Ŕ °»Ļ.Ķ”ļŇ īť«¬ ī—ßĻ—ťĻ „Ļ°“√√“¬ß“Ļ°“√ĽĮ‘ļ—Ķ‘ß“ĻĶ“ŃŠļļ√“¬ß“ĻĻ’ť §√Ŕ °»Ļ.Ķ”ļŇ ĶťÕß√“¬ß“Ļīť«¬ĶĻŗÕß ŠŇ–√“¬ß“Ļīť«¬§«“ŃŗĽÁĻ®√‘ßÕ¬Ť“ߧ√ļ∂ť«Ļ Ķ√ßšĽĶ√ßŃ“ ®÷ß®–ŗ°‘īĽ√–‚¬™ĻžĶŤÕ°“√∑”ß“ĻĘÕߧ√Ŕ °»Ļ.ĶŤÕšĽ

 

---------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§”Ļ‘¬“Ń»—ĺ∑ž

 

          §√Ŕ °»Ļ.Ķ”ļŇ ňŃ“¬§«“Ń«Ť“  ĺĻ—°ß“Ļ√“™°“√∑’Ť∑”ňĻť“∑’Ť§√Ŕ °»Ļ.Ķ”ļŇ

          °“√ Ťßŗ √‘Ń°“√√ŔťňĻ—ß ◊Õ  ňŃ“¬§«“Ń«Ť“  °“√®—ī°‘®°√√Ń Ťßŗ √‘Ń°“√√ŔťňĻ—ß ◊Õ√«Ń∑—ťß°“√ ÕĻľŔťšŃŤ√ŔťňĻ—ß ◊Õīť«¬

          °“√»÷°…“ĶŤÕŗĻ◊ŤÕß  ňŃ“¬§«“Ń«Ť“  ŗĽÁĻ°“√®—ī°“√»÷°…“∑’ŤŗĽÁĻňŇ—° ŔĶ√ŗ©ĺ“–ň√◊ÕňŇ—° ŔĶ√√–¬– —ťĻ ś Ķ“ѧ«“ŃĶťÕß°“√ĘÕß°ŇōŤŃŗĽť“ňŃ“¬ ∑’ŤŃ’ŗĻ◊ťÕň“ŗ°’Ť¬«°—ļÕ“™’ĺ  ∑—°…–™’«‘Ķ  —ߧъҖ™ōŃ™Ļ ŠŇ–°“√®—ī°√–ļ«Ļ°“√ŗ√’¬Ļ√ŔťĶ“ŃňŇ—°Ľ√—™≠“ŗ»√…į°‘®ĺÕŗĺ’¬ß

          «‘∑¬“°√  ňŃ“¬§«“Ń«Ť“ «‘∑¬“°√∑ō°Ľ√–ŗņ∑∑’ŤŃ“√Ť«Ń„ňť§«“Ń√Ŕť°—ļ°“√®—ī°‘®°√√Ń °»Ļ.Ķ”ļŇ

           ◊ŤÕ/Ļ«—Ķ°√√Ń  ňŃ“¬§«“Ń«Ť“ ß“Ļ∑’Ť§√Ŕ °»Ļ. ®—ī∑”Ę÷ťĻň√◊Õĺ—≤Ļ“Ę÷ťĻŠŇ–Ļ”Ń“„™ť„Ļ°“√®—ī°‘®°√√Ń°“√ŗ√’¬Ļ°“√ ÕĻ ň√◊Õŗľ¬Šĺ√Ť„ňťľŔťÕ◊ŤĻšīť„™ťĽ√–‚¬™Ļž ŠŇ–„ňť√«Ń∂÷ß√“ß«—ŇĶŤ“ß ś ∑’Ť§√Ŕ °»Ļ.Ķ”ļŇšīť√—ļ

          »ŔĻ¬žĘťÕŃŔŇĘŤ“« “√ĘÕß™ōŃ™Ļ  ňŃ“¬§«“Ń«Ť“  °“√®—īŠ īßĘťÕŃŔŇ “√ Ļŗ∑»„Ļ√ŔĽŠļļĶŤ“ß ś ŗ™ŤĻ ŗÕ° “√   ŠľĻņŔŃ‘  Ľť“¬Ľ√–™“ —Ńĺ—Ļłž    ◊ŤÕÕ‘ŗŇÁ°∑√ÕĻ‘° ž  ŗ«ÁĽšę§ž  ŗĽÁĻĶťĻ

          »ŔĻ¬ž √ť“ß‚Õ°“ °“√ŗ√’¬Ļ√Ŕť   ňŃ“¬§«“Ń«Ť“  °“√ Ťßŗ √‘ŃŠŇ–ň√◊Õ®—ī°‘®°√√Ń√Ť«Ń°—ļņ“§’ŗ§√◊ÕĘŤ“¬  ŗ™ŤĻ  »ŔĻ¬žęŤÕŃ √ť“ßŗĺ◊ŤÕ™ōŃ™Ļ   ŃōѧōťŃ§√ÕßľŔťļ√‘‚ņ§  ™Ń√ѧōťŃ§√ÕßľŔťļ√‘‚ņ§ 

ŃōŃ«‘∑¬“»“ Ķ√ž  »ŔĻ¬ž°“ŗ√’¬Ļ√Ŕť  ICT  Õ”ŗņÕŗ§Ň◊ŤÕĻ∑’Ť  ŗĽÁĻĶťĻ

          »ŔĻ¬ž™ōŃ™Ļ  ňŃ“¬§«“Ń«Ť“  °“√ Ťßŗ √‘Ń„ňť °»Ļ.Ķ”ļŇ ŗĽÁĻ»ŔĻ¬ž°Ň“ß°“√®—ī°‘®°√√ŃĘÕß™ōŃ™Ļ  ŗ™ŤĻ ŗ«∑’™“«ļť“Ļ   ņ“°“ŠŅ∑’ŤĺļĽ–ŠŇ°ŗĽŇ’Ť¬Ļ§«“ѧ‘īŗňÁĻ  ĶŇ“īĻ—īÕ“™’ĺ  °‘®°√√Ń»“ Ļ“»‘ŇĽ–Ļ«—Ķ°√√Ń

ŗĽÁĻĶťĻ

 

 

ÍÎÍÎÍÎÍÎ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šļļ√“¬ß“ĻľŇ°“√ĽĮ‘ļ—Ķ‘ß“ĻĘÕߧ√Ŕ °»Ļ.Ķ”ļŇ

Ľ√–®”Ľ’ßļĽ√–Ń“≥   Úűű8

 

þ šĶ√Ń“ ∑’Ť  Ů - Ú  (Ķ.§.   Ń’.§.)   þ šĶ√Ń“ ∑’Ť  ů - Ű  (ŗŃ.¬. °.¬.)

Ů. ™◊ŤÕ- °ōŇ §√Ŕ °»Ļ.   Ļ“ß “« “¬ Ń√   Ļ“Ń °ōŇ    ¬“Ļ–

Ú.  ∂“Ļ∑’ŤĽĮ‘ļ—Ķ‘ß“Ļ °»Ļ.Ķ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’     Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß     ®—ßň«—īĺ–ŗ¬“

    ∑’ŤĶ—ťß Õ“§“√ŗ∑»ļ“ŇĶ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’  ňŃŔŤ∑’Ť 3   ™◊ŤÕňŃŔŤļť“Ļ ļť“Ļ√ŤÕßňť“ Ķ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’  Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß 

    ®—ßň«—īĺ–ŗ¬“

ů. ßļĽ√–Ń“≥∑’Ťšīť√—ļ ..........-.........ļ“∑ ßļĽ√–Ń“≥∑’Ť„™ťšĽ  ®”Ļ«Ļ  .........-........  ļ“∑ 

Ű. Ļ—°»÷°…“ °»Ļ.„Ļ§«“Ń√—ļľ‘ī™Õļ

    Ű.Ů Ļ—°»÷°…“ňŇ—° ŔĶ√°“√»÷°…“ĻÕ°√–ļļ√–ī—ļ°“√»÷°…“Ę—ťĻĺ◊ťĻį“Ļ  ņ“§ŗ√’¬Ļ∑’Ť 2/2557

ů  √–ī—ļ  ī—ß√“¬Ň–ŗÕ’¬īĶŤÕšĽĻ’ť

     √–ī—ļĽ√–∂Ń»÷°…“ (ňŇ—° ŔĶ√ 51)                    ®”Ļ«Ļ   0   §Ļ

√–ī—ļŃ—ł¬Ń»÷°…“ĶÕĻĶťĻ (ňŇ—° ŔĶ√ 51)             ®”Ļ«Ļ   0  §Ļ

√–ī—ļŃ—ł¬Ń»÷°…“ĶÕĻĽŇ“¬ (ňŇ—° ŔĶ√ 51)          ®”Ļ«Ļ  62  §Ļ

 

                   √«Ń                                  ®”Ļ«Ļ  Ų2  §Ļ

Ů.) √–ī—ļ√–ī—ļŃ—ł¬Ń»÷°…“ĶÕĻĽŇ“¬ (ňŇ—° ŔĶ√ 51)

 

∑’Ť

™◊ŤÕ- °ōŇ

√ň— 

Ļ—°»÷°…“

ņ“§ŗ√’¬Ļ

∑’ŤŗĘť“ŗ√’¬Ļ

ľŇ°“√ŗ√’¬Ļ

ňŃ“¬ŗňĶō

ľŤ“Ļ/

ňĻŤ«¬°‘Ķ

§ßŗňŇ◊Õ/

ňĻŤ«¬°‘Ķ

ņ“§ŗ√’¬Ļ∑’Ť

§“ī«Ť“®–®ļ

1

Ļ“¬ Ťß»—°ī‘ž  ÕťÕ¬ň«“Ļ

5323-00119-0

Ů/űů

76

0

17

®ļ

2

Ļ“¬«√«ō≤‘   ň“Ę“¬

5423-00053-4

Ů/űŰ

30

46

Ú/ű7

šŃŤ®ļ

3

Ļ“¬√—ĶĻĺß…ž «ß»ž°—Ļł‘¬–

5423-00102-7

Ů/űŰ

39

37

Ú/ű7

šŃŤ®ļ

4

Ļ“¬ŗÕ°ĺ—Ļłž     “√ŗ°Ťß

5513-00137-7

1/55

76

0

17

®ļ

5

Ļ“ßĻ«Ň®—Ļ∑√ž    ‘ßňžŠ°ť«

5513-00143-4

1/55

76

0

17

®ļ

6

Ļ“¬®“√ō°‘ĶĶ‘ž   Ļ«ĻŗĶ¬

5513-00144-3

1/55

3

73

2/58

šŃŤ®ļ

7

Ļ. .Ļߧ√“≠  «ß§ž°Ž“

5523-00033-1

2/55

38

38

2/57

šŃŤ®ļ

8

Ļ. .šĺŇ‘Ļ  ∑ť“«ß“Ļ

5523-00034-0

2/55

38

38

2/57

šŃŤ®ļ

9

Ļ“¬«‘™—¬  „®°Ňť“

5523-00035-9

2/55

76

0

17

®ļ

10

Ļ“¬ «‘ĶĶž   ō«√√≥™“Ķ√’

5523-00036-8

2/55

50

26

2/57

šŃŤ®ļ

11

Ļ. . ō∑ł‘ī“  „®ňŇ—°

5523-00037-7

2/55

76

0

17

®ļ

12

Ļ“¬ł√“īŇ   ÕōĶ Ť“ňž

5523-00121-7

2/55

76

0

17

®ļ

13

Ļ“¬ŗ®…ģ“   ňß žň‘Ļ

5523-00122-6

2/55

76

0

17

®ļ

14

Ļ“¬ŗ°’¬√Ķ‘ĺß…ž   Š°ť«ŃŔŇ

5523-00123-5

2/55

76

0

17

®ļ

15

Ļ“¬®Ķō√ĺŇ  »√’ņ‘√Ѭž

5522-00124-8

2/55

76

0

17

®ļ

16

Ļ“¬ŗ©Ň‘Ńŗ°’¬√Ķ‘  ß“ŃŗŃ◊Õß

5523-00225-0

2/55

51

25

2/57

šŃŤ®ļ

17

Ļ“¬«“Ļ‘™ «‘®‘Ķ√ŗŃł“«≥‘™¬ž

5523-00226-9

2/55

76

0

17

®ļ

∑’Ť

™◊ŤÕ- °ōŇ

√ň— 

Ļ—°»÷°…“

ņ“§ŗ√’¬Ļ

∑’ŤŗĘť“ŗ√’¬Ļ

ľŇ°“√ŗ√’¬Ļ

ňŃ“¬ŗňĶō

ľŤ“Ļ/

ňĻŤ«¬°‘Ķ

§ßŗňŇ◊Õ/

ňĻŤ«¬°‘Ķ

ņ“§ŗ√’¬Ļ∑’Ť

§“ī«Ť“®–®ļ

18

Ļ“ß√–ĺ‘Ļ   «Ļĺ—Ļłž

5523-00227-8

2/55

34

42

2/57

šŃŤ®ļ

19

Ļ“¬≥—įĺŇ °—Ļ∑–š™¬

5523-00228-7

2/55

37

39

2/57

šŃŤ®ļ

20

Ļ“¬»»‘ĺß…ž  «ß»žŠĺ∑¬ž

5523-00229-6

2/55

41

35

2/57

šŃŤ®ļ

21

Ļ“¬Ļ—įĺß…ž  Š°ť«ŃŔŇ

5613-00031-9

1/56

32

44

2/57

šŃŤ®ļ

22

Ļ. .Ļ‘ņ“ĺ√   ŗňŃ’ť¬ßňÕŃ

5613-00032-8

1/56

36

40

2/57

šŃŤ®ļ

23

Ļ“¬Ň—∑łĺŇ  łŔĽŗ°‘ī

5613-00033-7

1/56

11

65

1/58

šŃŤ®ļ

24

Ļ“¬Ľ‘¬ĺß»ž  Š°ť«ŃŔŇ

5613-00034-6

1/56

31

45

2/57

šŃŤ®ļ

25

Ļ“¬»√—≠≠Ŕ  š™¬Ň—ß°“

5613-00098-0

1/56

36

40

2/57

šŃŤ®ļ

26

Ļ“¬®—°√°√‘™  š™¬Ň—ß°“

5613-00099-9

1/56

3

73

Ú/ű8

šŃŤ®ļ

27

Ļ“¬°ń…≥–  Ľ“Ļļō≠Ļ”

5613-00100-8

1/56

36

40

2/57

šŃŤ®ļ

28

Ļ“¬Ļ‘«—≤Ļž   «ß…ž®’Ļ

5613-00212-6

1/56

33

43

2/57

šŃŤ®ļ

29

Ļ“¬ÕĻ—ĻĶž  Š ßŗ ∂’¬√

5613-00213-5

1/56

31

45

2/57

šŃŤ®ļ

30

Ļ“¬°‘ĶĶ‘™—¬ ŗÕ◊ťÕŠ ß ō«√√≥

5613-00214-4

1/56

18

58

2/57

šŃŤ®ļ

31

Ļ“¬ŗ©Ň‘Ń™Ļ  °ŽÕߧ”

5613-00215-3

1/56

32

44

2/57

šŃŤ®ļ

32

Ļ“¬ “¬—≠ňž  √“™ļō√’

5613-00216-2

1/56

18

58

1/58

šŃŤ®ļ

33

Ļ“ßÕ√ĺ‘Ļ  Š°ť«ŃŔŇ

5613-00217-1

1/56

34

42

2/57

šŃŤ®ļ

34

Ļ“¬ļō≠ń∑ł‘ž ļ√‘ļŔ√≥ž«ß§ž

5613-00218-0

1/56

36

40

2/57

šŃŤ®ļ

35

Ļ. .Ľĺ‘™≠“ ŗňŃÁ߼√–ŃŔŇ

5613-00219-9

1/56

36

40

2/57

šŃŤ®ļ

36

Ļ“¬∑Ļß»—°ī‘ž   ō«√√≥ŗ®√‘≠ ōĘ

5613-00220-1

1/56

36

40

2/57

šŃŤ®ļ

37

Ļ“ß°™“ņ√≥ž Š°ť«ŃŔŇ

5613-00221-0

1/56

38

38

2/57

šŃŤ®ļ

38

Ļ. .‚¬ł‘°“  š™¬“

5613-00222-9

1/56

36

40

2/57

šŃŤ®ļ

39

Ļ. .ņ—∑√“ņ√≥ž  √—ĶĻ√—ß √√§ž

5623-00082-0

2/56

13

63

2/57

šŃŤ®ļ

40

Ļ“¬ —Ńĺ—Ļłž  Š°ť«ŃŔŇ

5623-00083-9

2/56

0

76

2/58

šŃŤ®ļ

41

Ļ. .Ľ√—™≥’¬ž  Ľ—Ļ§”

5623-00084-8

2/56

18

58

1/58

šŃŤ®ļ

42

Ļ“¬Š Ļ™—¬   ‘ßňž∑√—嬞

5623-00085-7

2/56

8

68

2/58

šŃŤ®ļ

43

Ļ“¬ÕĻō«—Ķ‘  Š°ť« ◊ļ

5623-00086-6

2/56

16

60

1/58

šŃŤ®ļ

44

Ļ“¬ŗ∑’¬Ļ™—¬  «ß§ž°—Ļ∑‘¬–

5623-00087-5

2/56

18

58

1/58

šŃŤ®ļ

45

Ļ. .≥‘™“ņ“  Õņ‘ ‘Ķ“ĻĻ∑ž

5623-00088-4

2/56

15

61

1/58

šŃŤ®ļ

46

Ļ“¬≥—į°ń… ŗŇ‘»ĺ’√ĺ—≤Ļž

5623-00089-3

2/56

0

76

2/58

šŃŤ®ļ

47

Ļ“¬®—°√’√—ĶĻž  «ß§ž ◊ļ

5623-00090-5

2/56

18

58

1/58

šŃŤ®ļ

48

Ļ. .ņ—∑√“ņ√≥ž  Ľ‘ŤĻ∑Õß

5623-00091-4

2/56

18

58

1/58

šŃŤ®ļ

49

Ļ. .√—Ķ¬“ņ√≥ž   ‘∑ł‘®—Ļ∑√ž

5623-00092-3

2/56

13

63

1/58

šŃŤ®ļ

50

Ļ“¬Ļ§√ĺ‘ߧž  Š°ť« ◊ļ

5623-00142-5

2/56

0

76

2/58

šŃŤ®ļ

51

Ļ“¬ņ“≥ō«—≤Ļž  ¬—Ťß¬◊Ļ

5623-00201-1

2/56

0

76

2/58

šŃŤ®ļ

∑’Ť

™◊ŤÕ- °ōŇ

√ň— 

Ļ—°»÷°…“

ņ“§ŗ√’¬Ļ

∑’ŤŗĘť“ŗ√’¬Ļ

ņ“§ŗ√’¬Ļ∑’Ť

§“ī«Ť“®–®ļ

ňŃ“¬ŗňĶō

ľŤ“Ļ/

ňĻŤ«¬°‘Ķ

§ßŗňŇ◊Õ/

ňĻŤ«¬°‘Ķ

ņ“§ŗ√’¬Ļ∑’Ť

§“ī«Ť“®–®ļ

52

Ļ. .Õ∑‘Ķ¬“   ‘∑ł‘ĺ—Ļłž

5623-00202-0

2/56

0

76

2/58

šŃŤ®ļ

53

Ļ. .°—Ҭ“  „®ňŃ—ŤĻ

5623-00203-9

2/56

0

76

2/58

šŃŤ®ļ

54

Ļ“ß “«ĺ—™√’  Ľ—ĻĶÍ–

5713-00145-8

1/57

22

54

2/58

šŃŤ®ļ

55

Ļ. .ĺ√Ļ‘ņ“  Ń—ŤßŃŔŇ

5713-00146-7

1/57

22

54

2/58

šŃŤ®ļ

56

Ļ. .Ļߧ√“≠  «ß§žňŇ«ß

5713-00147-6

1/57

22

54

2/58

šŃŤ®ļ

57

Ļ“ß “«®’√“  ÕťÕ¬ŃŔŇ

5713-00148-5

1/57

22

54

2/58

šŃŤ®ļ

58

Ļ“ß “«»‘√‘ĺ√  ∂Ŕ°Ļ÷°

5713-00149-4

1/57

22

54

2/58

šŃŤ®ļ

59

Ļ. .ī«ßĺ√  √ťÕĻ°“ī

5713-00150-6

1/57

22

54

2/58

šŃŤ®ļ

60

Ļ. .Õ√ĺ‘Ļ  «—Ļī’°—Ļ

5713-00151-5

1/57

22

54

2/58

šŃŤ®ļ

61

Ļ. .»‘√‘√—ĶĻž  °—Ļ∑– ‘ßňž

5713-00152-4

1/57

22

54

2/58

šŃŤ®ļ

62

Ļ. .®ōĪ“Ń“»  ī«ßĶ“

5713-00194-4

1/57

22

54

2/58

šŃŤ®ļ

                     

 

    Ű.2 Ļ—°»÷°…“ňŇ—° ŔĶ√°“√»÷°…“ĻÕ°√–ļļ√–ī—ļ°“√»÷°…“Ę—ťĻĺ◊ťĻį“Ļ  ņ“§ŗ√’¬Ļ∑’Ť Ů/ÚűűÝ

          ů  √–ī—ļ  ī—ß√“¬Ň–ŗÕ’¬īĶŤÕšĽĻ’ť

     √–ī—ļĽ√–∂Ń»÷°…“ (ňŇ—° ŔĶ√ 51)                    ®”Ļ«Ļ   0   §Ļ

√–ī—ļŃ—ł¬Ń»÷°…“ĶÕĻĶťĻ (ňŇ—° ŔĶ√ 51)             ®”Ļ«Ļ  1ų  §Ļ

√–ī—ļŃ—ł¬Ń»÷°…“ĶÕĻĽŇ“¬ (ňŇ—° ŔĶ√ 51)          ®”Ļ«Ļ  48  §Ļ

 

                   √«Ń                                  ®”Ļ«Ļ  Ųű  §Ļ         

 

1. √–ī—ļŃ—ł¬Ń»÷°…“ĶÕĻĶťĻ (ňŇ—° ŔĶ√ 51)  ®”Ļ«Ļ 1ų §Ļ

 

∑’Ť

™◊ŤÕ- °ōŇ

√ň— 

Ļ—°»÷°…“

ņ“§ŗ√’¬Ļ

∑’ŤŗĘť“ŗ√’¬Ļ

ľŇ°“√ŗ√’¬Ļ

ňŃ“¬ŗňĶō

ľŤ“Ļ/

ňĻŤ«¬°‘Ķ

§ßŗňŇ◊Õ/

ňĻŤ«¬°‘Ķ

ņ“§ŗ√’¬Ļ∑’Ť

§“ī«Ť“®–®ļ

1

Ļ. .Ľ√’¬“Ļō™  ŗ ◊ÕŗŇÁ°

5522-00007-5

55/2

űŲ

ū

1/58

®ļ

2

Ļ“ßī«ßī“«  Šīß ōņ“

5522-00126-9

55/2

űŲ

ū

Ú/58

šŃŤ®ļ

3

Ļ“¬»ōņ°ńĶ  ÕťÕ¬°“Ń

5522-00151-3

55/2

űŲ

ū

1/58

®ļ

4

Ļ“¬ ō√ŗ™…įž  ŗňŇÁ°°Ňť“

5612-00051-2

56/1

űŲ

ū

1/58

®ļ

5

Ļ. .Ļ√‘»√“  ŃŔŇŗī‘Ļ

5612-00095-0

56/1

ŮŲ

Űū

1/59

šŃŤ®ļ

6

ĺ√–ľŤÕß   ‘∑ł‘Š°ť«

5622-00041-6

56/2

ŰÚ

ŮŰ

2/59

šŃŤ®ļ

7

Ļ“¬Õ‘Ļ Ń  °—Ļ∑–š™¬

5622-00042-5

56/2

ŮŲ

Űū

1/59

šŃŤ®ļ

8

 ≥.ł’√«—≤Ļž  ¬“«‘ŗŇ‘»

5712-00084-1

57/1

ÚŲ

ůū

Ů/59

šŃŤ®ļ

∑’Ť

™◊ŤÕ- °ōŇ

√ň— 

Ļ—°»÷°…“

ņ“§ŗ√’¬Ļ

∑’ŤŗĘť“ŗ√’¬Ļ

ľŇ°“√ŗ√’¬Ļ

ňŃ“¬ŗňĶō

ľŤ“Ļ/

ňĻŤ«¬°‘Ķ

§ßŗňŇ◊Õ/

ňĻŤ«¬°‘Ķ

ņ“§ŗ√’¬Ļ∑’Ť

§“ī«Ť“®–®ļ

9

Ļ“¬∑«’ ōĘ   ’®—ĻŗňĻ◊Õ

5722-00025-9

57/2

Úý

Úų

1/59

šŃŤ®ļ

10

Ļ. .Õ—®©√“  Š ß»√’ĺŇ

5722-00027-7

57/2

Űű

ŮŮ

1/59

šŃŤ®ļ

11

Ļ“¬≥—įĺŇ  §”ĺōł

5722-00028-6

57/2

Űű

ŮŮ

2/59

šŃŤ®ļ

12

Ļ“ß Ń Ļ‘∑   “√ŗ°Ťß

5722-00051-2

57/2

ŮŰ

ŰÚ

Ú/59

šŃŤ®ļ

13

Ļ“¬«—Ļ™Ļ–  ļō≠™Ť«¬

5722-00058-5

57/2

űū

Ų

Ú/58

šŃŤ®ļ

14

Ļ“ß«√√≥“  ŗī‘ĻŠĽß

5722-00134-0

57/2

Úý

Úų

1/59

šŃŤ®ļ

15

Ļ“¬™—™ĺ‘ ‘į  ÕōĶ Ť“ňž

űÝŮÚ-ūūūýÚ-ý

5Ý/1

ŰÝ

Ý

Ú/58

šŃŤ®ļ

16

Ļ. .Ņť“ł‘Ő°“  ł‘‚Ļ

űÝŮÚ-ūūŮŮů-Ů

5Ý/1

ŮŰ

ŰÚ

Ú/5ý

šŃŤ®ļ

17

Ļ“¬«‘∑¬“  Š°ť« ◊ļ

űÝŮÚ-ūūŮŰű-Ý

5Ý/1

ŮŰ

ŰÚ

Ú/5ý

šŃŤ®ļ

 

√–ī—ļŃ—ł¬Ń»÷°…“ĶÕĻĽŇ“¬ (ňŇ—° ŔĶ√ 51)   ®”Ļ«Ļ ŰÝ §Ļ

 

∑’Ť

™◊ŤÕ- °ōŇ

√ň— 

Ļ—°»÷°…“

ņ“§ŗ√’¬Ļ

∑’ŤŗĘť“ŗ√’¬Ļ

ľŇ°“√ŗ√’¬Ļ

ňŃ“¬ŗňĶō

ľŤ“Ļ/

ňĻŤ«¬°‘Ķ

§ßŗňŇ◊Õ/

ňĻŤ«¬°‘Ķ

ņ“§ŗ√’¬Ļ∑’Ť

§“ī«Ť“®–®ļ

1

Ļ“¬«√«ō≤‘   ň“Ę“¬

5423-00053-4

Ů/űŰ

ųų

ū

18

 

2

Ļ“¬√—ĶĻĺß…ž «ß»ž°—Ļł‘¬–

5423-00102-7

Ů/űŰ

Ůų

űý

Ú/ű8

 

3

Ļ“¬®“√ō°‘ĶĶ‘ž   Ļ«ĻŗĶ¬

5513-00144-3

1/55

ųŲ

ū

1/58

 

4

Ļ“¬»»‘ĺß…ž  «ß»žŠĺ∑¬ž

5523-00229-6

2/55

ųÝ

ū

Ů/5Ý

®ļ

5

Ļ“¬Ň—∑łĺŇ  łŔĽŗ°‘ī

5613-00033-7

1/56

76

0

1/58

®ļ

6

Ļ“¬ “¬—≠ňž  √“™ļō√’

5613-00216-2

1/56

űŲ

Úū

1/58

 

7

Ļ“ßÕ√ĺ‘Ļ  Š°ť«ŃŔŇ

5613-00217-1

1/56

76

0

1/58

®ļ

8

Ļ. .ņ—∑√“ņ√≥ž  √—ĶĻ√—ß √√§ž

5623-00082-0

2/56

76

0

1/58

 

9

Ļ“¬ —Ńĺ—Ļłž  Š°ť«ŃŔŇ

5623-00083-9

2/56

ŮŰ

ŲÚ

2/59

 

10

Ļ. .Ľ√—™≥’¬ž  Ľ—Ļ§”

5623-00084-8

2/56

76

0

1/58

 

11

Ļ“¬Š Ļ™—¬   ‘ßňž∑√—嬞

5623-00085-7

2/56

76

0

2/58

®ļ

12

Ļ“¬ÕĻō«—Ķ‘  Š°ť« ◊ļ

5623-00086-6

2/56

76

0

1/58

®ļ

13

Ļ“¬ŗ∑’¬Ļ™—¬  «ß§ž°—Ļ∑‘¬–

5623-00087-5

2/56

76

0

1/58

®ļ

14

Ļ. .≥‘™“ņ“  Õņ‘ ‘Ķ“ĻĻ∑ž

5623-00088-4

2/56

76

0

1/58

®ļ

15

Ļ“¬≥—į°ń… ŗŇ‘»ĺ’√ĺ—≤Ļž

5623-00089-3

2/56

ŰÝ

ÚÝ

2/58

 

16

Ļ. .ņ—∑√“ņ√≥ž  Ľ‘ŤĻ∑Õß

5623-00091-4

2/56

76

0

1/58

®ļ

17

Ļ. .√—Ķ¬“ņ√≥ž   ‘∑ł‘®—Ļ∑√ž

5623-00092-3

2/56

űų

Ůý

1/58

 

18

Ļ“¬Ļ§√ĺ‘ߧž  Š°ť« ◊ļ

5623-00142-5

2/56

Ůų

űý

2/58

 

19

Ļ“ß “«ĺ—™√’  Ľ—ĻĶÍ–

5713-00145-8

1/57

Ųū

ŮŲ

2/58

 

∑’Ť

™◊ŤÕ- °ōŇ

√ň— 

Ļ—°»÷°…“

ņ“§ŗ√’¬Ļ

∑’ŤŗĘť“ŗ√’¬Ļ

ľŇ°“√ŗ√’¬Ļ

ňŃ“¬ŗňĶō

ľŤ“Ļ/

ňĻŤ«¬°‘Ķ

§ßŗňŇ◊Õ/

ňĻŤ«¬°‘Ķ

ņ“§ŗ√’¬Ļ∑’Ť

§“ī«Ť“®–®ļ

20

Ļ. .ĺ√Ļ‘ņ“  Ń—ŤßŃŔŇ

5713-00146-7

1/57

ŲŮ

Ůű

2/58

 

21

Ļ. .Ļߧ√“≠  «ß§žňŇ«ß

5713-00147-6

1/57

Ųū

ŮŲ

2/58

 

22

Ļ“ß “«®’√“  ÕťÕ¬ŃŔŇ

5713-00148-5

1/57

ŲŮ

Ůű

2/58

 

23

Ļ“ß “«»‘√‘ĺ√  ∂Ŕ°Ļ÷°

5713-00149-4

1/57

ŲŮ

Ůű

2/58

 

ÚŰ

Ļ. .ī«ßĺ√  √ťÕĻ°“ī

5713-00150-6

1/57

ŲŮ

Ůű

2/58

 

25

Ļ. .Õ√ĺ‘Ļ  «—Ļī’°—Ļ

5713-00151-5

1/57

ŲŮ

Ůű

2/58

 

26

Ļ. .»‘√‘√—ĶĻž  °—Ļ∑– ‘ßňž

5713-00152-4

1/57

Ųū

ŮŲ

2/58

 

27

Ļ. .®ōĪ“Ń“»  ī«ßĶ“

5713-00194-4

1/57

ůÝ

ůÝ

2/58

 

28

Ļ. .ņ“«‘Ļ’  ®”√— 

5723-00070-2

2/57

ůų

ůý

1/59

 

29

Ļ. .«‘Ň“ ‘Ļ’  Ļ“ѫߧž

5723-00071-1

2/57

ůų

ůý

1/59

 

30

Ļ. .®‘Ķĺ‘ ō∑ł‘ž  Ń—ŤĻ§ß

5723-00072-0

2/57

ůų

ůý

1/59

 

31

Ļ“¬»—°√‘Ļ∑√ž  „ °“ŃŇ

5723-00073-9

2/57

Ůų

űý

1/59

 

32

Ļ. .≥—į°“ĻĶž Ńōťß°ōĻ“

5723-00236-8

2/57

Ůų

űý

1/59

 

33

Ļ“¬ Ń¬ß§ž  ÕťÕ¬°“Ń

5723-00237-7

2/57

Ůų

űý

1/59

 

34

Ļ“¬łĻņŔŃ‘  ®—Ļ “

5723-00280-9

2/57

Ůų

űý

1/59

 

35

Ļ. .ŗ°»√‘Ļ∑√ž  °Ň‘ŤĻň“¬

5723-002818

2/57

Ůų

űý

1/59

 

36

Ļ. .™Ňī“  ŗʍߧť“

űÝŮů-ūūūűŮ-Ů

Ů/űÝ

ÚŮ

űű

Ú/59

 

37

Ļ. .®‘ĻĶĻ“  šĺ√’

űÝŮů-ūūūŰŮ-ū

Ů/űÝ

ÚŮ

űű

Ú/59

 

38

Ļ. .į‘Ķ‘°“  Ňť“ĻŠĽß

űÝŮů-ūūūűů-ý

Ů/űÝ

ÚŮ

űű

Ú/59

 

39

Ļ. .Õ√ĺ‘ŃŇ  ňŃ—ŤĻŗĺ’¬√

űÝŮů-ūūūűŰ-Ý

Ů/űÝ

ÚŮ

űű

Ú/59

 

40

Ļ. .√ōŤßł“Ļ’  √—ĶĻņŔŃ‘

űÝŮů-ūūūűű-ų

Ů/űÝ

ÚŮ

űű

Ú/59

 

41

Ļ. .«√‘»√“  Ļ“§√Õß

űÝŮů-ūūūűŲ-Ų

Ů/űÝ

ÚŮ

űű

Ú/59

 

42

Ļ“¬ł’√»—°ī‘ž  ®—°√žŠ°ť«

űÝŮů-ūūūűų-ű

Ů/űÝ

ÚŮ

űű

Ú/59

 

43

Ļ“¬ ōņĻ—¬  °“√ŗ°Ťß

űÝŮů-ūūūűÝ-5

Ů/űÝ

ÚŮ

űű

Ú/59

 

44

Ļ. .Õ√≠“  ʬ—ĻĘ“¬

űÝŮů-ūūūŲų-Ý

Ů/űÝ

ÚŮ

űű

Ú/59

 

45

Ļ“¬ÕĶ‘§ō≥  √—»Ń’

űÝŮů-ūūŮÝų-Ů

Ů/űÝ

ÚŮ

űű

Ú/59

 

46

Ļ“¬Õņ‘™“Ķ‘  Õ’ŗŇ’¬ –§“Ļ

űÝŮů-ūūŮÝÝ-ū

Ů/űÝ

ÚŮ

űű

Ú/59

 

47

Ļ“ßĻ‘Ķ¬“  ŗĘÁѬ“

űÝŮů-ūūÚűű-Ů

Ů/űÝ

ÚŮ

űű

Ú/59

 

48

Ļ“¬¬ōĺ√“™  ļō≠∑«’

űÝŮů-ūūÚųŲ-Ų

Ů/űÝ

ÚŮ

űű

Ú/59

 

 

 

 

 

 

°‘®°√√Ńß“Ļ°“√»÷°…“ĻÕ°√–ļļ√–ī—ļ°“√»÷°…“Ę—ťĻĺ◊ťĻį“Ļ

 

Ů. ‚§√ß°“√ĽįŃĻ‘ŗ∑»Ļ—°»÷°…“ °»Ļ.Õ”ŗņÕŗŃ◊Õßĺ–ŗ¬“ŗĺ◊ŤÕŗ √‘Ń √ť“ߧō≥Ň—°…≥–Õ—Ļĺ÷߼√– ß§ž

īť«¬§Ť“Ļ‘¬Ń  ŮÚ  Ľ√–°“√     ņ“§ŗ√’¬Ļ∑’Ť  Ů  Ľ’°“√»÷°…“  ÚűűÝ

°ŇōŤŃŗĽť“ňŃ“¬  Ļ—°»÷°…“°»Ļ.Ķ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’ ňŇ—° ŔĶ√°“√»÷°…“ĻÕ°√–ļļ  √–ī—ļ°“√»÷°…“Ę—ťĻĺ◊ťĻį“Ļ ÚűűŮ √–ī—ļŃ—ł¬Ń»÷°…“ĶÕĻĶťĻŠŇ–ĶÕĻĽŇ“¬  ®”Ļ«Ļ  ŮŲ  §Ļ (‚ī¬Ļ—°»÷°…“∑’ŤšŃŤšīťŗĘť“√—ļ°“√ĽįŃĻ‘ŗ∑»„Ļ§√—ťßĻ’ťšīťŃ’°“√∑”°“√ĽįŃĻ‘ŗ∑»Ļ—°»÷°…“„ĻĶ”ļŇĶŤÕšĽ)

 

 

ľŇ∑’Ť§“ī«Ť“®–šīť√—ļ

          Ů.  Ļ—°»÷°…“šīť∑√“ļ∂÷ßĻ‚¬ļ“¬ «—Ķ∂ōĽ√– ß§ž  ‚§√ß √ť“ßňŇ—° ŔĶ√  ∑√“ļ∂÷ß°”√–ŗļ’¬ļĘťÕļ—ߧ—ļĘÕß°“√»÷°…“ĻÕ°√–ļļŠŇ–ĘÕļĘŤ“¬ĘÕßňŇ—° ŔĶ√ °“√ŗĶ√’¬Ń§«“Ńĺ√ťÕŃ„Ļ°√–ļ«Ļ°“√ŗ√’¬ĻĘÕßňŇ—° ŔĶ√°“√»÷°…“ĻÕ°√–ļļ  √–ī—ļ°“√»÷°…“Ę—ťĻĺ◊ťĻį“Ļ ÚűűŮ ŠŇ–ĽĮ‘ļ—Ķ‘ĶĻĶ“ѧŤ“Ļ‘¬ŃňŇ—°ĘÕߧĻš∑¬ 

ŮÚ  Ľ√–°“√

          Ú.  Ļ—°»÷°…“Ń’§«“Ń√Ŕťĺ◊ťĻį“Ļ ”ň√—ļ°“√ī”√ß™’«‘Ķ  Ń’ ōĘņ“宑Ķ∑’Ťī’  Ń’§ō≥ł√√Ń  ®√‘¬ł√√Ń  „ĹŤ√Ŕť„ĹŤŗ√’¬ĻÕ¬Ť“ßĶŤÕŗĻ◊ŤÕß  Ń’ Ķ‘Ľ—≠≠“  Ń’∑—°…–°“√§‘īŗĽÁĻ  Ń’§ō≥ņ“ĺ™’«‘Ķ∑’Ťī’  °“√Ń’Õ“™’ĺŠŇ–°“√Ń’§«“Ń “Ń“√∂ŗ™‘ß°“√ŠĘŤßĘ—Ļ„ĻĽ√–™“§ŃÕ“ŗę’¬ĻÕ¬Ť“߬—Ťß¬◊Ļ  Ķ“ѧō≥Ň—°…≥–Õ—Ļĺ÷߼√– ß§ž∑’ŤĶťÕß°“√ĘÕßňŇ—° ŔĶ√°“√»÷°…“ĻÕ°√–ļļ√–ī—ļ°“√»÷°…“Ę—ťĻĺ◊ťĻį“Ļ  ĺō∑ł»—°√“™  ÚűűŮ

 

 

 

°‘®°√√Ńĺ—≤Ļ“§ō≥ņ“ĺľŔťŗ√’¬Ļ ņ“§ŗ√’¬Ļ∑’Ť  Ů  Ľ’°“√»÷°…“  ÚűűÝ

 

Ů. ‚§√ß°“√ĺ—≤Ļ“∑—°…–«‘™“°“√Ļ—°»÷°…“  °»Ļ.Õ”ŗņÕŗŃ◊Õßĺ–ŗ¬“  Ľ√–®”ņ“§ŗ√’¬Ļ∑’Ť  2/2űű7 ŠŇ–

    Ů/2űűÝ

°ŇōŤŃŗĽť“ňŃ“¬  Ļ—°»÷°…“°»Ļ.Ķ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’ ňŇ—° ŔĶ√°“√»÷°…“ĻÕ°√–ļļ  √–ī—ļ°“√»÷°…“Ę—ťĻĺ◊ťĻį“Ļ ÚűűŮ              √–ī—ļŃ—ł¬Ń»÷°…“ĶÕĻĶťĻ                 ®”Ļ«Ļ  20  §Ļ

                   √–ī—ļŃ—ł¬Ń»÷°…“ĶÕĻĽŇ“¬         ®”Ļ«Ļ  30  §Ļ

                             √«Ń                        ®”Ļ«Ļ  5ű  §Ļ

ľŇŇ—ĺłž

          Ů.  Ļ—°»÷°…“šīť√—ļ°“√ ÕĻŗ √‘Ń„Ļ√“¬«‘™“«‘∑¬“»“ Ķ√ž  «‘™“§≥‘Ķ»“ Ķ√ž  «‘™“ņ“…“Õ—ß°ń… ŠŇ–«‘™“ņ“…“š∑¬

          Ú.  Ļ—°»÷°…“ŗ°‘ī∑—°…–„Ļ°“√§‘ī«‘ŗ§√“–ňžŠŇ–Ń’§«“Ńĺ√ťÕŃ„Ļ°“√ŗ√’¬Ļ

          ů.  ŗ°‘ī°“√¬°√–ī—ļľŇ —Ńń∑ł‘ž∑“ß°“√ŗ√’¬Ļ„ĻňŇ—° ōĶ√°“√»÷°…“ĻÕ°√–ļļ√–ī—ļ°“√»÷°…“Ę—ťĻĺ◊ťĻį“Ļ

 

 

 

 

 

Ú.  ‚§√ß°“√√—°°“√ÕŤ“Ļ°—ļ°»Ļ.Õ”ŗņÕŗŃ◊Õßĺ–ŗ¬“

 

°ŇōŤŃŗĽť“ňŃ“¬  Ļ—°»÷°…“°»Ļ.Ķ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’ ňŇ—° ŔĶ√°“√»÷°…“ĻÕ°√–ļļ  √–ī—ļ°“√»÷°…“Ę—ťĻĺ◊ťĻį“Ļ ÚűűŮ              √–ī—ļŃ—ł¬Ń»÷°…“ĶÕĻĶťĻ                 ®”Ļ«Ļ  Ůū  §Ļ

                   √–ī—ļŃ—ł¬Ń»÷°…“ĶÕĻĽŇ“¬         ®”Ļ«Ļ  Ůű  §Ļ

                             √«Ń                        ®”Ļ«Ļ  Úű  §Ļ

ľŇŇ—ĺłž

          Ů.  ŗĺ◊ŤÕ„ňťĻ—°»÷°…“Ń’Ļ‘ —¬√—°°“√ÕŤ“Ļ

          Ú.  ŗĺ◊ŤÕ„ňťĻ—°»÷°…“šīťŃ“∑”°‘®°√√Ń√Ť«Ń°—Ļ  √Ŕť®—°§«“Ń “Ń—§§’  ™Ť«¬ŗňŇ◊Õę÷Ťß°—ĻŠŇ–°—Ļ

 

Ű.Ú °“√»÷°…“ĶŤÕŗĻ◊ŤÕß

         

          - °“√»÷°…“ŗĺ◊ŤÕĺ—≤Ļ“∑—°…–™’«‘Ķ                                ®”Ļ«Ļ  ů5  §Ļ

          - °“√»÷°…“ŗĺ◊ŤÕĺ—≤Ļ“ —ߧъҖ™ōŃ™Ļ                          ®”Ļ«Ļ  75  §Ļ  

          - °“√»÷°…“ŗĺ◊ŤÕĺ—≤Ļ“Õ“™’ĺ                                     ®”Ļ«Ļ  ű1  §Ļ

              ňŇ—° ōĶ√ «‘™“°“√Ļ«īŗĺ◊ŤÕ ōĘņ“ĺ                           ®”Ļ«Ļ  20  §Ļ

    ňŇ—° ŔĶ√ «‘™“°“√∑”īÕ°šŃť ī                              ®”Ļ«Ļ  16  §Ļ

    ňŇ—° ŔĶ√ «‘™“°“√∑”ĺ√Ńŗ™Áīŗ∑ť“                                     ®”Ļ«Ļ  15  §Ļ

          - °“√®—ī°√–ļ«Ļ°“√ŗ√’¬Ļ√ŔťĶ“ŃĽ√—™≠“ŗ»√…į°‘®ĺÕŗĺ’¬ß     ®”Ļ«Ļ  Ú0  §Ļ

                                                         √«Ń®”Ļ«Ļ∑—ťßňŃī         Ú32   §Ļ

 

  - °“√»÷°…“ŗĺ◊ŤÕĺ—≤Ļ“∑—°…–™’«‘Ķ

 

 

∑’Ť

 

°‘®°√√Ń

ľŇ°“√Ļ”§«“Ń√ŔťšĽ„™ť

 

 

ňŃ“¬ŗňĶō

ŗĽť“ňŃ“¬

®”Ļ«ĻľŔťŗ√’¬Ļ

(§Ļ)

®”Ļ«ĻľŔť®ļ

(§Ļ)

ŗĺ‘ŤŃĺŔĻ§«“Ń√Ŕť

(§Ļ)

Ļ”šĽ„™ť„Ļ™’«‘ĶĽ√–®”

«—Ļ(§Ļ)

Ļ”šĽĽ√–°ÕļÕ“™’ĺ(§Ļ)

Õ◊ŤĻ ś

 

2

‚§√ß°“√®—ī°‘®°√√Ń°“√ŗ√’¬Ļ√Ŕť°“√Õļ√Ń°“√Ę—ļĘ’ŤĽŇÕīņ—¬ŠŇ–„ňť§«“Ń√Ŕťŗ√◊ŤÕßĺ√ļ.§ōťŃ§√ÕßľŔťĽ√– ļņ—¬®“°√∂

35

35

35

35

-

-

 

 

 

√«Ń

35

 

ľŇŇ—ĺłž

          Ů. Ľ√–™“™ĻĶ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’Ļ”§«“Ń√ŔťšĽĽ√—ļ„™ť„Ļ™’«‘ĶĽ√–®”«—ĻšīťÕ¬Ť“ß∂Ŕ°ĶťÕß

          Ú. Ľ√–™“™ĻĶ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’Ń’§«“Ń√Ŕťŗ√◊ŤÕß°“√Ę—ļĘ’ŤĽŇÕīņ—¬ŠŇ–„ňť§«“Ń√Ŕťŗ√◊ŤÕßĺ√ļ.§ōťŃ§√ÕßľŔťĽ√– ļņ—¬®“°√∂

 

Ű.Ű °“√»÷°…“ŗĺ◊ŤÕĺ—≤Ļ“ —ߧъҖ™ōŃ™Ļ

 

∑’Ť

 

°‘®°√√Ń

ľŇ°“√Ļ”§«“Ń√ŔťšĽ„™ť

 

 

ňŃ“¬ŗňĶō

ŗĽť“ňŃ“¬

®”Ļ«ĻľŔťŗ√’¬Ļ

(§Ļ)

®”Ļ«ĻľŔť®ļ

(§Ļ)

ŗĺ‘ŤŃĺŔĻ§«“Ń√Ŕť

(§Ļ)

Ļ”šĽ„™ť„Ļ™’«‘ĶĽ√–®”

«—Ļ(§Ļ)

Ļ”šĽĽ√–°ÕļÕ“™’ĺ(§Ļ)

Õ◊ŤĻ ś

 

Ů

Õļ√Ń‚§√ß°“√®—ī°√–ļ«Ļ°“√ŗ√’¬Ļ√Ŕť°“√ŗ √‘Ń √ť“ߧ«“Ńņ—°ī’ĽŇŔ°Ĺ—ß ”Ļ÷°√—° “Ń—§§’ŠŇ–ŗ √‘Ń √ť“ߧ«“ŃĽ√ÕßīÕß 

36

36

36

36

36

-

 

 

2

‚§√ß°“√Š°ťšĘĽ—≠ň“§«“Ѭ“°®ĻŠļļļŔ√≥“°“√Ķ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’

Űū

Űū

Űū

Űū

Ű0

-

 

 

 

√«Ń

76

 

ľŇŇ—ĺłž

          Ů. Ľ√–™“™ĻĶ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’Ļ”§«“Ń√ŔťšĽĽ√—ļ„™ť„Ļ™’«‘ĶĽ√–®”«—ĻšīťÕ¬Ť“ß∂Ŕ°ĶťÕß 

         

Ű.Ú.ů  °“√»÷°…“ŗĺ◊ŤÕĺ—≤Ļ“Õ“™’ĺ

 

    ( 1 )  ňŇ—° ŔĶ√°“√∑”ĺ√Ńŗ™Áīŗ∑ť“  ®”Ļ«Ļ........ű0.......™—Ť«‚Ńß

     «‘∑¬“°√ Ļ“ßĻ«Ň®—Ļ∑√ž   ‘ßňžŠ°ť«  Õ“§“√ŗÕĻ°Ľ√– ß§žļť“ĻĶōťŃš√Ť  ňŃŔŤ  Ý  Ķ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’  Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß ®—ßň«—īĺ–ŗ¬“

 

∑’Ť

 

°‘®°√√Ń

ľŇ°“√Ļ”§«“Ń√ŔťšĽ„™ť

 

 

ňŃ“¬ŗňĶō

ŗĽť“ňŃ“¬

®”Ļ«ĻľŔťŗ√’¬Ļ

(§Ļ)

®”Ļ«ĻľŔť®ļ

(§Ļ)

ŗĺ‘ŤŃĺŔĻ§«“Ń√Ŕť

(§Ļ)

Ļ”šĽ„™ť„Ļ™’«‘ĶĽ√–®”

«—Ļ(§Ļ)

Ļ”šĽĽ√–°ÕļÕ“™’ĺ(§Ļ)

Õ◊ŤĻ ś

 

1

°“√®—ī°“√»÷°…“ŗĺ◊ŤÕĺ—≤Ļ“Õ“™’ĺ  ňŇ—° ŔĶ√°“√®—īīÕ°šŃť ī

16

16

16

-

-

-

-

 

2

°“√®—ī°“√»÷°…“ŗĺ◊ŤÕĺ—≤Ļ“Õ“™’ĺ  ňŇ—° ŔĶ√°“√Ļ«īŗĺ◊ŤÕ ōĘņ“ĺ

Úū

Úū

Úū

-

-

-

-

 

3

°“√®—ī°“√»÷°…“ŗĺ◊ŤÕĺ—≤Ļ“Õ“™’ĺ  ňŇ—° ŔĶ√°“√∑”ĺ√Ńŗ™Áīŗ∑ť“

15

15

15

-

-

-

-

 

 

√«Ń

51

 

ľŇŇ—ĺłž           Ů. Ľ√–™“™ĻĶ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’Ń’Õ“™’ĺ  Ń’√“¬šīť®“°Õ“™’ĺŗ √‘Ń 

Ű.Ú.Ű °√–ļ«Ļ°“√ŗ√’¬Ļ√ŔťĶ“ŃĽ√—™≠“ŗ»√…į°‘®ĺÕŗĺ’¬ß

 

 

∑’Ť

 

°‘®°√√Ń

ľŇ°“√Ļ”§«“Ń√ŔťšĽ„™ť

 

 

ňŃ“¬ŗňĶō

ŗĽť“ňŃ“¬

®”Ļ«ĻľŔťŗ√’¬Ļ

(§Ļ)

®”Ļ«ĻľŔť®ļ

(§Ļ)

ŗĺ‘ŤŃĺŔĻ§«“Ń√Ŕť

(§Ļ)

Ļ”šĽ„™ť„Ļ™’«‘ĶĽ√–®”

«—Ļ(§Ļ)

Ļ”šĽĽ√–°ÕļÕ“™’ĺ(§Ļ)

Õ◊ŤĻ ś

 

2

‚§√ß°“√Õļ√Ń»÷°…“īŔß“Ļ°“√®—ī°√–ļ«Ļ°“√ŗ√’¬Ļ√Ŕťīť“Ļ°“√∑”°“√ŗ°…Ķ√ł√√Ń™“Ķ‘Ķ“ŃňŇ—°Ľ√—™≠“ŗ»√…į°‘®ĺÕŗ咬ߠ ≥  »ŔĻ¬žĹ÷°ŠŇ–ĺ—≤Ļ“Õ“™’ĺ√“…ģ√š∑¬ļ√‘ŗ«≥™“¬ŠīĻ®—ßň«—īŗ™’¬ß√“¬ Õ”ŗņÕŗ™’¬ßŠ Ļ ®—ßň«—īŗ™’¬ß√“¬

Úū

ÚŮ

ÚŮ

ÚŮ

ÚŮ

ÚŮ

-

 

 

√«Ń

2Ů

 

Ű.ų °“√»÷°…“Ķ“ŃÕ—ł¬“»—¬   

      Ű.ų.Ů °‘®°√√Ń Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“Ļ

∑’Ť

°‘®°√√Ń

ľŔťŗĘť“√Ť«Ń°‘®°√√Ń (§Ļ)

«—Ļ ŗ«Ň“ ∑’Ť®—ī°‘®°√√Ń

Ů

ļ√‘°“√¬◊Ń §◊Ļ ňĻ—ß ◊Õ / ◊ļ§ťĻĘťÕŃŔŇ

Õ‘Ļŗ∑Õ√žŗĻÁĶ  °»Ļ.Ķ”ļŇ  ļť“ĻňĻ—ß ◊ÕĘÕß™ōŃ™Ļ

889

 

1 Ķ.§. ű7 – 30 °.¬. ű8

 

ľŇŇ—ĺłž

          Ů.  ŗĺ◊ŤÕ„ňťĽ√–™“™ĻŃ’Ļ‘ —¬√—°°“√ÕŤ“Ļ

          Ú.  ŗĺ◊ŤÕ„ňťĽ√–™“™Ļ„™ťŗ«Ň“«Ť“ß„ňťŗ°‘īĽ√–‚¬™Ļž

          ů.  ŗĺ◊ŤÕ„ňťĽ√–™“™Ļŗ°‘ī°“√ŗ√’¬Ļ√Ŕť®“°°“√ÕŤ“Ļ

 

    Ű.ų.Ú ňťÕß Ńōī™ōŃ™Ļ/ŃōŃňĻ—ß ◊ÕĽ√–®”ňŃŔŤļť“Ļ/™ōŃ™Ļ  

          Ů) ™◊ŤÕňťÕß Ńōī™ōŃ™Ļ/ŃōŃňĻ—ß ◊Õ  ňťÕß ŃōīĽ√–™“™ĻĶ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’

               ∂“Ļ∑’ŤĶ—ťß  ŗ∑»ļ“ŇĶ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’  ľŔť√—ļľ‘ī™Õļ Ļ“ß “« “¬ Ń√   ¬“Ļ–

          Ú) ™◊ŤÕŃōŃňĻ—ß ◊Õ  ŗ∑»ļ“ŇĶ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’

               ∂“Ļ∑’ŤĶ—ťß  ŗ∑»ļ“ŇĶ”ļŇĶ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’  ňŃŔŤ∑’Ť 3 ļť“Ļ√ŤÕßňť“   Ķ.∑Ť“®”Ľ’ Õ.ŗŃ◊Õß ®.ĺ–ŗ¬“    

              ľŔť√—ļľ‘ī™Õļ Ļ“ß “« “¬ Ń√  ¬“Ļ–

          ů) ŃōŃňĻ—ß ◊Õ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“Ļļť“ĻňĻ—ß ◊ÕĘÕß™ōŃ™Ļ  ňŃŔŤ∑’Ť 1 ļť“ĻĶÍ”Ļ°°° Ķ.∑Ť“®”Ľ’ Õ.ŗŃ◊Õß

              ®.ĺ–ŗ¬“  ∂“Ļ∑’ŤĶ—ťß ∑’ŤÕŤ“ĻňĻ—ß ◊Õĺ‘Ńĺžļť“ĻľŔť„ň≠Ťļť“Ļ  ľŔť√—ļľ‘ī™Õļ Ļ“¬™“Ķ‘™“¬   ĺōŤŃĺ√‘°

          Ű) ŃōŃňĻ—ß ◊Õ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“Ļļť“ĻňĻ—ß ◊ÕĘÕß™ōŃ™Ļ  ňŃŔŤ∑’Ť 2 ļť“ĻĶÍ”ŗňŇŤ“ Ķ.∑Ť“®”Ľ’ Õ.ŗŃ◊Õß

              ®.ĺ–ŗ¬“  ∂“Ļ∑’ŤĶ—ťß ∑’ŤÕŤ“ĻňĻ—ß ◊Õĺ‘Ńĺžļť“ĻľŔť„ň≠Ťļť“Ļ  ľŔť√—ļľ‘ī™Õļ Ļ“¬™Ŕ™“Ķ‘   °√–Š®ŗň‘Ļ

5) ŃōŃňĻ—ß ◊Õ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“Ļļť“ĻňĻ—ß ◊ÕĘÕß™ōŃ™Ļ  ňŃŔŤ∑’Ť 6 ļť“ĻĶōťŃŗňĻ◊Õ Ķ.∑Ť“®”Ľ’ Õ.ŗŃ◊Õß

    ®.ĺ–ŗ¬“  ∂“Ļ∑’ŤĶ—ťß ∑’ŤÕŤ“ĻňĻ—ß ◊Õĺ‘Ń垼√–®”ňŃŔŤļť“Ļ ľŔť√—ļľ‘ī™Õļ Ļ“¬ ō∑—»Ļž    Ń—ŤĻ§ß

6) ŃōŃňĻ—ß ◊Õ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“Ļļť“ĻňĻ—ß ◊ÕĘÕß™ōŃ™Ļ  ňŃŔŤ∑’Ť 7 ļť“ĻĶōťŃš√Ť Ķ.∑Ť“®”Ľ’ Õ.ŗŃ◊Õß

    ®.ĺ–ŗ¬“  ∂“Ļ∑’ŤĶ—ťß ∑’ŤÕŤ“ĻňĻ—ß ◊Õĺ‘Ń垼√–®”ňŃŔŤļť“Ļ ľŔť√—ļľ‘ī™Õļ Ļ“¬ ō√‘Ļ∑√ž   ŗ√◊ÕĻĽťÕ

7) ŃōŃňĻ—ß ◊Õ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“Ļļť“ĻňĻ—ß ◊ÕĘÕß™ōŃ™Ļ  ňŃŔŤ∑’Ť 8 ļť“ĻĶōťŃīß Ķ.∑Ť“®”Ľ’ Õ.ŗŃ◊Õß

    ®.ĺ–ŗ¬“  ∂“Ļ∑’ŤĶ—ťß ∑’ŤÕŤ“ĻňĻ—ß ◊Õĺ‘Ń垼√–®”ňŃŔŤļť“Ļ ľŔť√—ļľ‘ī™Õļ Ļ“ßĻ«Ň®—Ļ∑√ž    ‘ßňžŠ°ť«

 

   Ű.ų.ů ŠňŇŤßŗ√’¬Ļ√Ŕť„Ļ™ōŃ™Ļ 

          Ů) ™◊ŤÕ°ŇōŤŃ®—° “Ļľ—°Ķļ™«“  ∂“Ļ∑’ŤĶ—ťß  ļť“ĻĶÍ”Ļ°°°  ňŃŔŤ∑’Ť 1 Ķ.∑Ť“®”Ľ’ Õ.ŗŃ◊Õß ®.ĺ–ŗ¬“

          Ú) ™◊ŤÕ°“√ŗĺ“–ŗňÁīŅ“ß  ∂“Ļ∑’ŤĶ—ťß ļť“ĻĶÍ”Ļ°°°  ňŃŔŤ∑’Ť 1 Ķ.∑Ť“®”Ľ’ Õ.ŗŃ◊Õß ®.ĺ–ŗ¬“

           ů) ™◊ŤÕ°ŇōŤŃ®—° “Ļľ—°Ķļ™«“  ∂“Ļ∑’ŤĶ—ťß  ļť“ĻĶÍ”ŗňŇŤ“  ňŃŔŤ∑’Ť 2 Ķ.∑Ť“®”Ľ’ Õ.ŗŃ◊Õß ®.ĺ–ŗ¬“

           4) ™◊ŤÕ°ŇōŤŃĺ√Ńŗ™Áīŗ∑ť“  ∂“Ļ∑’ŤĶ—ťß  ļť“ĻĶÍ”ŗňŇŤ“  ňŃŔŤ∑’Ť 2 Ķ.∑Ť“®”Ľ’ Õ.ŗŃ◊Õß ®.ĺ–ŗ¬“    

          5) ™◊ŤÕ°“√∑”‚§ŃŇÕ¬  ∂“Ļ∑’ŤĶ—ťß  ļť“Ļ√ŤÕßňť“  ňŃŔŤ∑’Ť 3 Ķ.∑Ť“®”Ľ’ Õ.ŗŃ◊Õß ®.ĺ–ŗ¬“  

6) ™◊ŤÕ°ŇōŤŃ®—° “Ļľ—°Ķļ™«“   ∂“Ļ∑’ŤĶ—ťß  ļť“Ļ√ŤÕßňť“  ňŃŔŤ∑’Ť 3 Ķ.∑Ť“®”Ľ’ Õ.ŗŃ◊Õß ®.ĺ–ŗ¬“  

          7) ™◊ŤÕ°ŇōŤŃ®—° “Ļľ—°Ķļ™«“  ∂“Ļ∑’ŤĶ—ťß  ļť“ĻĶōťŃ∑Ť“ĶťĻ»√’  ňŃŔŤ∑’Ť 4 Ķ.∑Ť“®”Ľ’ Õ.ŗŃ◊Õß ®.ĺ–ŗ¬“

8) ™◊ŤÕ°ŇōŤŃ®—° “Ļľ—°Ķļ™«“  ∂“Ļ∑’ŤĶ—ťß  ļť“ĻĶōťŃŗňĻ◊Õ  ňŃŔŤ∑’Ť 1 Ķ.∑Ť“®”Ľ’ Õ.ŗŃ◊Õß ®.ĺ–ŗ¬“

9) ™◊ŤÕ°ŇōŤŃ®—° “ĻšŃťšľŤ  ∂“Ļ∑’ŤĶ—ťß  ļť“ĻĶōťŃš√Ť  ňŃŔŤ∑’Ť 8 Ķ.∑Ť“®”Ľ’ Õ.ŗŃ◊Õß ®.ĺ–ŗ¬“

10) °“√ŗŇ’ť¬ß°ļŠŇ–ʬ“¬ĺ—Ļłž°ļ  ∂“Ļ∑’ŤĶ—ťß  ļť“ĻĶōťŃš√Ť  ňŃŔŤ∑’Ť 8 Ķ.∑Ť“®”Ľ’ Õ.ŗŃ◊Õß ®.ĺ–ŗ¬“

11) ™◊ŤÕ°ŇōŤŃ®—° “Ļľ—°Ķļ™«“   ∂“Ļ∑’ŤĶ—ťß  ļť“Ļ —Ļ  ňŃŔŤ∑’Ť 9 Ķ.∑Ť“®”Ľ’  Õ.ŗŃ◊Õß ®.ĺ–ŗ¬“

12) ™◊ŤÕ°ŇōŤŃ°“√∑”Ļť”ňŃ—°™’«ņ“宓°ňĻŤÕšŃť   ∂“Ļ∑’ŤĶ—ťß  ļť“Ļ “¬Ļť”ß“Ń  ňŃŔŤ∑’Ť 1Ů Ķ.∑Ť“®”Ľ’

      Õ.ŗŃ◊Õß  ®.ĺ–ŗ¬“

          13) ™◊ŤÕÕŤ“ßŗ°ÁļĻť”ňĻÕßļ—«  ∂“Ļ∑’ŤĶ—ťß ļť“ĻĶōťŃŗňĻ◊Õ  ňŃŔŤ∑’Ť 6 Ķ.∑Ť“®”Ľ’  Õ.ŗŃ◊Õß ®.ĺ–ŗ¬“

          14) ™◊ŤÕ ∂“Ļŗĺ“–ĺ—Ļłž°Ňť“šŃť  ∂“Ļ∑’ŤĶ—ťß ļť“ĻĶōťŃŗňĻ◊Õ  ňŃŔŤ∑’Ť Ų   Ķ.∑Ť“®”Ľ’  Õ.ŗŃ◊Õß ®.ĺ–ŗ¬“

 

Ű.Ý »ŔĻ¬žĘťÕŃŔŇĘŤ“« “√ĘÕß™ōŃ™Ļ

∑’Ť

°‘®°√√Ń

ľŔťŗĘť“√Ť«Ń°‘®°√√Ń

«—Ļ ŗ«Ň“ ∑’Ť®—ī°‘®°√√Ń

Ů

ŗÕ° “√Ľ√–™“ —Ńĺ—Ļłž °»Ļ.Ķ”ļŇ

118

1 Ķ.§. ű7 – 30 °.¬. ű8

2

Ľť“¬Ļ‘∑√√»°“√«—Ļ ”§—≠

62

1 Ķ.§. ű7 – 30 °.¬. ű8

3

Ľť“¬Ľ√–™“ —Ńĺ—Ļłž ”ň√—ļĻ—°»÷°…“

107

1 Ķ.§. ű7 – 30 °.¬. ű8

 

 Ű.ý »ŔĻ¬ž √ť“ß‚Õ°“ °“√ŗ√’¬Ļ√Ŕť

∑’Ť

°‘®°√√Ń

ľŔťŗĘť“√Ť«Ń°‘®°√√Ń

«—Ļ ŗ«Ň“ ∑’Ť®—ī°‘®°√√Ń

1

ŃōŃÕ“ŗę’¬Ļ»÷°…“

127

1 Ķ.§. ű7 – 30 °.¬. ű8

2

ŃōŃ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“Ļ

95

1 Ķ.§. ű7 – 30 °.¬. ű8

3

ŃōŃ Ťßŗ √‘Ńĺ—≤Ļ“Ľ√–™“ł‘ĽšĶ¬ŠŇ–°“√ŗŇ◊Õ°Ķ—ťßĶ”ļŇ

Ű8

1 Ķ.§. ű7 – 30 °.¬. ű8

 

 

 

Ű.Ų °‘®°√√Ń∑’Ť∑”√Ť«Ń°—ļņ“§’ŗ§√◊ÕĘŤ“¬

               1)  °‘®°√√Ń “ŗ©Ň‘Ńĺ√–ŗ°’¬√Ķ‘  ű  ł—Ļ«“Ńň“√“™“”

              «—Ķ∂ōĽ√– ß§ž

                   Ů.Ů ŗĺ◊ŤÕ Ťßŗ √‘ŃĽ√–™“ —Ńĺ—ĻłžŃ’ Ť«Ļ√Ť«Ń°‘®°√√Ń

                   Ů.Ú ŗĺ◊ŤÕŗĽÁĻ°“√ √ť“ߊҖĽŇŔ°®‘Ķ ”Ļ÷°√—° ∂“ļ—Ļĺ√–Ńň“°…—Ķ√‘¬ž

              °‘®°√√Ń∑’Ť®—ī   °‘®°√√Ń«—ĻĺŤÕŠňŤß™“Ķ‘√Ť«Ń∂«“¬ĺ“ĻĺōŤŃ

     ľŇ∑’Ťŗ°‘ī

                   Ů. Ń’ Ť«Ļ√Ť«Ń°‘®°√√Ńŗ©Ň‘Ńĺ√–ŗ°’¬√Ķ‘                

                     Ú. ŗĽÁĻ°“√ √ť“ߊҖĽŇŔ°®‘Ķ ”Ļ÷°√—° ∂“ļ—Ļĺ√–Ńň“°…—Ķ√‘¬ž

 

              2) °‘®°√√Ń  Ťßŗ √‘Ń∑—°…–°“√ŗ√’¬Ļ√Ŕť„Ļ«—ĻŗīÁ°ŠňŤß™“Ķ‘

              «—Ķ∂ōĽ√– ß§ž

                   Ů.Ů ŗĺ◊ŤÕ Ťßŗ √‘Ń∑—°…–°“√ŗ√’¬Ļ√Ŕť„Ļ«—ĻŗīÁ°ŠňŤß™“Ķ‘           

              °‘®°√√Ń∑’Ť®—ī   °‘®°√√Ń«—ĻŗīÁ°ŠňŤß™“Ķ‘

              - °“√∑”ĘĻŃ«“ŅŗŅ‘Ň   - °“√ļ‘īŇŔ°‚ĽŤß   - °“√√–ļ“¬ ’ĶōÍ°Ķ“

     ľŇ∑’Ťŗ°‘ī

                   Ú. ŗīÁ°ŠŇ–ŗ¬“«™ĻšīťŃ’∑—°…–°“√ŗ√’¬Ļ√Ŕť°“√∑”ĘĻŃ«“ŅŗŅ‘Ň °“√Ľ‘īŇŔ°‚ĽŤß °“√√–ļ“¬ ’

          3)  °‘®°√√Ń ĺ‘ł’∂«“¬ŗ§√◊ŤÕß√“™ —°°“√–®ōīŗ∑’¬Ļ™—¬∂«“¬ĺ√–ĺ√™—¬Ńß§Ň  “12  ‘ßň“Ń“√“™‘Ļ’”

              «—Ķ∂ōĽ√– ß§ž

                   Ů.Ů ŗĺ◊ŤÕ Ťßŗ √‘ŃĽ√–™“ —Ńĺ—ĻłžŃ’ Ť«Ļ√Ť«Ń°‘®°√√Ń

                   Ů.Ú ŗĺ◊ŤÕŗĽÁĻ°“√ √ť“ߊҖĽŇŔ°®‘Ķ ”Ļ÷°√—° ∂“ļ—Ļĺ√–Ńň“°…—Ķ√‘¬ž

              °‘®°√√Ń∑’Ť®—ī   °“√®—īļÕ√žīĻ‘∑√√»°“√«—ĻŠŃŤŠňŤß™“Ķ‘√Ť«Ń∂«“¬ĺ“ĻĺōŤŃ

     ľŇ∑’Ťŗ°‘ī

                   Ů. Ń’ Ť«Ļ√Ť«Ń°‘®°√√Ńŗ©Ň‘Ńĺ√–ŗ°’¬√Ķ‘                

                     Ú. ŗĽÁĻ°“√ √ť“ߊҖĽŇŔ°®‘Ķ ”Ļ÷°√—° ∂“ļ—Ļĺ√–Ńň“°…—Ķ√‘¬ž

 

           4) √Ť«ŃŗĽÁĻ«‘∑¬“°√ļ√√¬“¬‚§√ß°“√§—īŠ¬°Ę¬–ŇīŃŇņ“«–„ňť ‘ŤßŠ«īŇťÕŃ√Ť«Ń°—ļ‚√ß嬓ļ“Ň Ťßŗ √‘Ń ōĘņ“ĺ™ōŃ™ĻĶ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’ „ňť°—ļ°ŇōŤŃ Õ Ń.ňŃŔŤ ŮŮ ļť“Ļ “¬Ļť”ß“Ń  Ķ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’ Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß ®—ßň«—īĺ–ŗ¬“

              «—Ķ∂ōĽ√– ß§ž

                   Ů.Ů ŗĺ◊ŤÕ®—ī°‘®°√√Ń°“√ŗ√’¬Ļ√Ŕťŗ√◊ŤÕߧ—īŠ¬°Ę¬–ŇīŃŇņ“«–„ňť ‘ŤßŠ«īŇťÕŃ„ňť°—ļĽ√–™“™Ļ°ŇōŤŃŗĽť“ňŃ“¬             

     ľŇ∑’Ťŗ°‘ī

                   Ů. Ľ√–™“™ĻŃ’§«“Ń√Ŕťŗ√◊ŤÕß°“√§—īŠ¬°Ę¬–  ŠŇ–°“√∑”Ļ” ‘ŤßĘÕßŗňŇ◊Õ„™ťŃ“Ľ√–ī‘…įž Ń“§—īŠĽŇß„ňťŗ°‘īĽ√–‚¬™Ļž

 

 

 

           5) °‘®°√√Ń “°“ŠŅ¬“Ńŗ™ť“”

              «—Ķ∂ōĽ√– ß§ž

                   Ů.Ů ŗĺ◊ŤÕ®—īŗ«∑’°“ŠŅ¬“Ńŗ™ť“„ňťňĻŤ«¬ß“Ļ√“™°“√  √—į«‘ “ň°‘®ŠŇ–ľŔťĻ”™ōŃ™Ļ„™ťŗĽÁĻŗ«∑’ĺļĽ–ĺŔī§ō¬ŠŇ°ŗĽŇ’Ť¬Ļŗ√’¬Ļ√Ŕť√Ť«Ń°—Ļ ŠŇ–Ļ”ŗ ĻÕĘťÕŃŔŇĘŤ“« “√√«Ń∂÷߼—≠ň“ĶŤ“ßś„Ļ√–ī—ļÕ”ŗņÕ 

     ľŇ∑’Ťŗ°‘ī

                   Ů. ŗ°‘ī°√–ļ«Ļ°“√ŠŇ°ŗĽŇ’Ť¬Ļŗ√’¬Ļ√Ŕť„Ļ°“√∑”ß“ĻŠļļļŔ√≥“°“√„Ļĺ◊ťĻ∑’ŤŠŇ– √ť“ߧ«“Ń —Ńĺ—ĻłžÕ—Ļī’„Ļ∑ťÕß∂‘ŤĻ

                  

          6) °‘®°√√Ń‚§√ß°“√Š°ťšĘĽ—≠ň“§«“Ѭ“°®ĻŠļļļŔ√√“°“√

              «—Ķ∂ōĽ√– ß§ž

                   Ů.Ů ŗĺ◊ŤÕĶ‘īĶ“Ń°ŇōŤŃ§√—«ŗ√◊ÕĻ¬“°®Ļ„ĻĶ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’                    

     ľŇ∑’Ťŗ°‘ī

                   Ů. Ľ√–™“™Ļšīť√—ļ°“√ŠĻ–Ļ”„Ļŗ√◊ŤÕß°“√īŔŠŇ ōĘņ“ĺ  °“√ī”ŗĻ‘Ļ™’«‘Ķ  ŠŇ– √ť“ßĘ«—≠ŠŇ–°”Ň—ß„®„ňť°—ļ§√—«ŗ√◊ÕĻ¬“°®Ļ∑’ŤĶ°ŗ°≥Īž®Ľį.            

          

4.7  ß“Ļ°“√®—ī°√–ļ«Ļ°“√ŗ√’¬Ļ√Ŕť

          1.  §≥–°√√Ń°“√™ōīĽĮ‘ļ—Ķ‘°“√Š°ťšĘĽ—≠ň“§«“Ѭ“°®ĻŠļļļŔ√≥“°“√Ķ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’

Ľ√–®”Ľ’  ÚűűÝ

          Ú.  ŗŇĘ“Ļō°“√»ŔĻ¬ž Ťßŗ √‘Ńĺ—≤Ļ“Ľ√–™“ł‘ĽšĶ¬ŠŇ–°“√ŗŇ◊Õ°Ķ—ťßĽ√–®”Ķ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’

          ů.  §≥–°√√Ń°“√°“√Ķ‘īĶ“ŃŠŇ–Ľ√–ŗŃ‘ĻľŇŠľĻĺ—≤Ļ“ŗ∑»ļ“ŇĶ”ļŇ

          Ű.  §≥–∑”ß“ĻŠŇ–«‘∑¬“°√‚§√ß°“√§—īŠ¬°Ę¬–ŇīŃŇņ“«–„ňť ‘ŤßŠ«īŇťÕŃ

          ű.  ®—ī°√–ļ«Ļ°“√ŗ√’¬Ļ√Ŕť°‘®°√√Ń«—ĻŠŃŤŠňŤß™“Ķ‘

 

Ű.Ý °‘®°√√Ń∑’Ťšīť√—ļŃÕļňŃ“¬  

          1. √—ļľ‘ī™Õļß“ĻľŔť ŔßÕ“¬ōĘÕß°»Ļ.Õ”ŗņÕŗŃ◊Õßĺ–ŗ¬“

          2. «‘∑¬“°√‚§√ß°“√°“√§—īŠ¬°Ę¬–ŇīŃŇņ“«–„ňť ‘ŤßŠ«īŇťÕŃ

          3. °“√Š°ťšĘĽ—≠ň“§«“Ѭ“°®ĻŠļļļŔ√≥“°“√ Ľ√–®”Ľ’ ĺ.». 2558 (ŗ§“–Ľ√–ĶŔļť“Ļ/°“√ŗ¬’Ť¬Ńļť“Ļ)

          4. °‘®°√√Ń«‘®—¬™ōŃ™Ļ “°“√Ņ◊ťĻŅŔĽ√–Ńßĺ◊ťĻļť“Ļ√‘Ń°«Í“Ļ‚ī¬°“√Ń’ Ť«Ļ√Ť«ŃĘÕߧĻ„Ļ™ōŃ™Ļ

ļť“Ļ —ĻňĻÕßŗňĻ’¬«ňŃŔŤ ů Ķ”ļŇļť“ĻĶŽÕŃ Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß ®—ßň«—īĺ–ŗ¬“”

          5. §≥–°√√Ń°“√ī”ŗĻ‘Ļß“ĻĶ“ŃňŇ—° ŔĶ√°“√»÷°…“ĻÕ°√–ļļ √–ī—ļ°“√»÷°…“Ę—ťĻĺ◊ťĻį“Ļ ĺ.». 2551

          Ų. ®—ī°√–ļ«Ļ°“√ŗ√’¬Ļ√Ŕť°‘®°√√Ń«—ĻŠŃŤŠňŤß™“Ķ‘

          ų. °“√ŗĽÁĻ»ŔĻ¬ž®—ī°√–ļ«Ļ°“√ŗ√’¬ĻŗĽÁĻňĻŤ«¬√—ļ√ťÕßŗ√’¬ĻĘÕß ”Ļ—°ß“Ļ§ōťŃ§√ÕßľŔťļ√‘‚ņ§

          Ý. šīť√—ļŃÕļňŃ“¬ŠŇ–ŠĶŤßĶ—ťßŗĽÁĻ™ōīĽĮ‘ļ—Ķ‘°“√Ķ”ļŇ√Ť«Ń°—ļňĻŤ«¬ß“Ļņ“§’ŗ§√◊ÕĘŤ“¬

          ý. šīť√—ļŃÕļňŃ“¬ŠŇ–§—īŗŇ◊Õ°„ňťŗĽÁĻ§≥–°√√Ń°“√ŠŇ–ľŔťĽ√– “Ļß“Ļ°‘®°√√Ń»ŔĻ¬ž Ťßŗ √‘Ńĺ—≤Ļ“Ľ√–™“ł‘ĽšĶ¬ŠŇ–°“√ŗŇ◊Õ°Ķ—ŤßĶ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’ ĘÕß ”Ļ—°ß“Ļ§≥–°√√Ń°“√°“√ŗŇ◊Õ°Ķ—ťß

          Ůū. Ľ√–™“ —Ńĺ—Ļłž ŗľ¬Šĺ√Ť°‘®°√√Ń ĘÕß°»Ļ.Ķ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’„Ļ√ŔĽŠļļĶŤ“ßś ŗ™ŤĻ ŗ«ÁļšęĶž°»Ļ.Ķ”ļŇ

ŠľŤĻĺ—ļ ŠŇ–„ļĽŇ‘«√—ļ Ń—§√Ļ—°»÷°…“

 

   ű ņ“§’ŗ§√◊ÕĘŤ“¬Õ◊ŤĻ ś (∂ť“Ń’)

 

                        ű.Ů Õ“ “ Ń—§√ °»Ļ. ®”Ļ«Ļ ŮŮ  §Ļ

                   Ů) Ļ“ßŃ“Ň—¬  ÕťÕ¬°“Ń             °‘®°√√Ń∑’ŤĽĮ‘ļ—Ķ‘            Ťßŗ √‘Ń°‘®°√√Ń°»Ļ.

                   Ú) Ļ“¬¬ō∑łĻ“  Ľ√–™ōŃŠīß        °‘®°√√Ń∑’ŤĽĮ‘ļ—Ķ‘            Ťßŗ √‘Ń°‘®°√√Ń°»Ļ.

                   ů) Ļ“¬®—Ļ∑√ž  ł√√ŃŇ—ß°“                   °‘®°√√Ń∑’ŤĽĮ‘ļ—Ķ‘            Ťßŗ √‘Ń°‘®°√√Ń°»Ļ.

                   Ű) Ļ“ßÕ√ĺ‘Ļ  Š°ť«ŃŔŇ              °‘®°√√Ń∑’ŤĽĮ‘ļ—Ķ‘            Ťßŗ √‘Ń°‘®°√√Ń°»Ļ.

                   ű) Ļ. .Õ√≠“  ʬ—ĻĘ“¬            °‘®°√√Ń∑’ŤĽĮ‘ļ—Ķ‘            Ťßŗ √‘Ń°‘®°√√Ń°»Ļ.

                   Ų) Ļ“¬Ň—∑łĺŇ  łŔĽŗ°‘ī             °‘®°√√Ń∑’ŤĽĮ‘ļ—Ķ‘            Ťßŗ √‘Ń°‘®°√√Ń°»Ļ.

                   ų) Ļ. .Ľ√—™Ļ’¬ž  Ľ—Ļ§”             °‘®°√√Ń∑’ŤĽĮ‘ļ—Ķ‘            Ťßŗ √‘Ń°‘®°√√Ń°»Ļ.

                   Ý) Ļ“ßĻ«Ň®—Ļ∑√ž   ‘ßňžŠ°ť«        °‘®°√√Ń∑’ŤĽĮ‘ļ—Ķ‘            Ťßŗ √‘Ń°‘®°√√Ń°»Ļ.

                   ý) Ļ“ßĺ—™Ļ’  §”ŅŔ                  °‘®°√√Ń∑’ŤĽĮ‘ļ—Ķ‘            Ťßŗ √‘Ń°‘®°√√Ń°»Ļ.

                   Ůū) Ļ“¬ —Ńĺ—Ļłž  Š°ť«ŃŔŇ          °‘®°√√Ń∑’ŤĽĮ‘ļ—Ķ‘            Ťßŗ √‘Ń°‘®°√√Ń°»Ļ.

                   ŮŮ) Ļ“¬ ‘ßňžŠ°ť«  ŗʍߧť“          °‘®°√√Ń∑’ŤĽĮ‘ļ—Ķ‘            Ťßŗ √‘Ń°‘®°√√Ń°»Ļ.

 

ű.Ú «‘∑¬“°√

 

∑’Ť

™◊ŤÕ- °ōŇ

 “Ę“«‘™“/ŗ™’Ť¬«™“≠īť“Ļ

ňŃ“¬ŗňĶō

Ů

Ļ. .ĺ√√≥’  «—ß«Ň

ĺ“≥‘™¬°√√ŃŠŇ–ļ√‘°“√

°“√®—īīÕ°šŃť ī

Ú

Ļ“ß Ńĺ√  √—°…žĺ—Ļłōž

ĺ“≥‘™¬°√√ŃŠŇ–ļ√‘°“√

°“√Ļ«īŠľĻš∑¬

ů

Ļ“ßĻ«Ň®—Ļ∑√ž   ‘ßňžŠ°ť«

ĺ“≥‘™¬°√√ŃŠŇ–ļ√‘°“√

°“√∑”ĺ√Ńŗ™Áīŗ∑ť“

 

ű.ů ņ“§’ŗ§√◊ÕĘŤ“¬Õ◊ŤĻś (∂ť“Ń’)

 

∑’Ť

™◊ŤÕ- °ōŇ/ļō§§Ň/ňĻŤ«¬ß“Ļ/Õߧž°√

 ‘Ťß∑’Ťšīť√—ļ°“√ Ļ—ļ ĻōĻ®“°ņ“§’ŗ§√◊ÕĘŤ“¬

 

ňŃ“¬ŗňĶō

1

ŗ∑»ļ“ŇĶ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’

īť“ĻßļĽ√–Ń“≥/ ∂“Ļ∑’Ť

 

Ú

ŗ°…Ķ√Õ”ŗņÕŗŃ◊Õßĺ–ŗ¬“

īť“Ļļō§Ň“°√

 

ů

»ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°Ķ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’

īť“Ļļō§Ň“°√

 

Ű

‚√ß嬓ļ“Ň Ťßŗ √‘Ń ōĘņ“ĺĶ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’

īť“Ļļō§Ň“°√

 

ű

‚√ßŗ√’¬Ļĺ–ŗ¬“Ľ√– “łĻž«‘∑¬ž

īť“Ļļō§Ň“°√

 

Ų

 ”Ļ—°ß“ĻĽ»ō —Ķ«žÕ”ŗņÕŗŃ◊Õßĺ–ŗ¬“

īť“Ļļō§Ň“°√

 

ų

 ”Ļ—°ß“Ļĺ—≤Ļ“™ōŃ™ĻÕ”ŗņÕŗŃ◊Õßĺ–ŗ¬“

īť“Ļļō§Ň“°√

 

Ý

»ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°Ķ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’

īť“Ļļō§Ň“°√

 

ý

«—ī —Ļ™ť“ßň‘Ļ

īť“Ļļō§Ň“°√

 

Ůū

«—ī‚ ŃĻ— ∑Ť“®”Ľ’

īť“Ļļō§Ň“°√

 

 

 

 

 

Ų.  ◊ŤÕ/Ļ«—Ķ°√√Ń∑’Ť §√Ŕ °»Ļ.Ķ”ļŇĺ—≤Ļ“Ę÷ťĻ/ß“Ļ«‘®—¬„Ļ™—ťĻŗ√’¬Ļ/°“√šīť√—ļ°“√ĺ—≤Ļ“ň√◊Õ°“√Õļ√Ń

     /°“√šīť√—ļ¬°¬ŤÕß   

1. ‚§√ß°“√Õļ√Ń°“√ĺ—≤Ļ“»—°¬ņ“ĺ§√Ŕ„Ļ°“√®—ī°√–ļ«Ļ°“√ŗ√’¬Ļ√ŔťŠŇ–°“√«—īľŇ —Ńń∑ł‘ž∑“ß°“√ŗ√’¬Ļ

    √“¬«‘™“ŗŇ◊Õ° °“√„™ťĺŇ—ßß“ĻšŅŅť“„Ļ™’«‘ĶĽ√–®”«—Ļ √–ň«Ť“ß«—Ļ∑’Ť Ų-Ý ĺń…ņ“§Ń ÚűűÝ

    ≥   ∂“ļ—Ļ °»Ļ.ņ“§ŗňĻ◊Õ

 2. ‚§√ß°“√Õļ√ѧ√ŔľŔť ÕĻ«‘™“ ň°√≥ž„Ļ‚√ßŗ√’¬Ļ √–ň«Ť“ß«—Ļ∑’Ť ŮŲ Ůų  Ń‘∂ōĻ“¬Ļ ÚűűÝ

     ≥  ň°√≥ž°“√ŗ°…Ķ√®”°—ī Ķ”ļŇŠŃŤĽ◊Ń Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß ®—ßň«—īĺ–ŗ¬“

ů. ‚§√ß°“√Õļ√Ńĺ—≤Ļ“»ŔĻ¬žļ√‘°“√ŗ™◊ŤÕŃ‚¬ßĘťÕŃŔŇĽ√–™“™Ļīť“Ļ°“√»÷°…“ Digtal  Content

     √–ň«Ť“ß«—Ļ∑’Ť 18 – Ůý  °√°ģ“§Ń  ÚűűÝ  ≥  Ńň“«‘∑¬“Ň—¬ĺ–ŗ¬“

Ű.  ‚§√ß°“√Õļ√Ń —ŃŃĻ“§√ŔňŇ—° ŔĶ√°“√ĺ—≤Ļ“»—°¬ņ“ĺ§√Ŕ„Ļ°“√®—ī°√–ļ«Ļ°“√ŗ√’¬Ļ√Ŕť‚ī¬„™ť

      ◊ŤÕ ETV √ōŤĻ∑’Ť Ů √–ň«Ť“ß«—Ļ∑’Ť ý ŮŮ °—Ļ¬“¬Ļ ÚűűÝ  ≥   ņ“ļ—Ļ °»Ļ.ņ“§ŗňĻ◊Õ 

 

ų. §≥–°√√Ń°“√ °»Ļ.Ķ”ļŇ (™◊ŤÕ  °ōŇ) 

    √“¬™◊ŤÕ§≥–°√√Ń°“√ °»Ļ.Ķ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’
Ů. Ļ“¬™Ŕ™“Ķ‘   °√–Š®ŗň‘Ļ                      Ľ√–ł“Ļ°√√Ń°“√
Ú. Ļ“ßÕ√ĺ‘Ļ  Š°ť«ŃŔŇ                          √Õ߼√–ł“Ļ°√√Ń°“√
ů. Ļ. .ĻĻ∑‘¬“   ōĘ√—ĶĻž                               °√√Ń°“√
Ű. Ļ“ß “«√—ĶĻžĶ–«—Ļ   ∂Ŕ°®‘Ķ                         °√√Ń°“√
ű. Ļ“¬¬ō∑łĻ“  Ľ√–™ōŃŠīß                           °√√Ń°“√
Ų. Ļ“ßĻ“√’  „®Ń—ŤĻ                                     °√√Ń°“√
ų. Ļ“ß “« “¬ Ń√   ¬“Ļ–                 °√√Ń°“√ŠŇ–ŗŇĘ“Ļō°“√

 

Ý.  §≥–°√√Ń°“√Õߧž°√Ļ—°»÷°…“ °»Ļ.Ķ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’

      √“¬™◊ŤÕ§≥–°√√Ń°“√Õߧž°√Ļ—°»÷°…“ °»Ļ.Ķ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’

§≥–°√√Ń°“√ °»Ļ.Ķ”ļŇ

Ů. Ļ“ßĻ«Ň®—Ļ∑√ž   ‘ßňžŠ°ť«                  Ľ√–ł“Ļ°√√Ń°“√Ļ—°»÷°…“

Ú. Ļ“¬ —Ńĺ—Ļłž  Š°ť«ŃŔŇ                      √Õ߼√–ł“Ļ°√√Ń°“√Ļ—°»÷°…“

ů. Ļ“ß√–ĺ‘Ļ   «Ļĺ—Ļłž                               °√√Ń°“√

Ű. Ļ“ß‚ ņ“  °“√ŗĺ’¬√                                °√√Ń°“√

ű. Ļ“¬¬ō∑łĻ“  Ľ√–™ōŃŠīß                           °√√Ń°“√

Ų. Ļ“ßī«ßī“«   Šīß ōņ“                             °√√Ń°“√

ų. Ļ“ß “« “¬ Ń√   ¬“Ļ–                 °√√Ń°“√ŠŇ–ŗŇĘ“Ļō°“√

 

ý. §«“ŃĶťÕß°“√šīť√—ļ°“√ Ļ—ļ ĻōĻ 

Ů)  īť“ĻßļĽ√–Ń“≥„Ļ°“√®—īŠŇ– Ťßŗ √‘Ń°‘®°√√ŃĘÕß °»Ļ.Ķ”ļŇ

Ú)   ◊ŤÕ°“√ŗ√’¬Ļ°“√ ÕĻ∑’ŤŃ’§ō≥ņ“ĺŠŇ–ŗĺ’¬ßĺÕ°—ļľŔťŗ√’¬Ļ

ů)  Ń’ßļĽ√–Ń“≥∑’Ťŗĺ’¬ßĺÕĶŤÕ§«“ŃĶťÕß°“√ĘÕß™ōŃ™Ļ„Ļīť“Ļ°“√ĺ—≤Ļ“Õ“™’ĺ

           Ű)  ßļĽ√–Ń“≥„Ļ°“√®—īę◊ťÕ «— īō  ÕōĽ°√≥ž ĘÕß °»Ļ.Ķ”ļŇ

 

 

Ůū. Ľ—≠ň“ ÕōĽ √√§ĘÕß°“√ĽĮ‘ļ—Ķ‘ß“Ļ 

          Ů. Ľ√–™“™ĻšŃŤ„ňť§«“Ń ”§—≠ĶŤÕŠňŇŤßŗ√’¬Ļ√Ŕť„Ļ™ōŃ™Ļ

          Ú.  ◊ŤÕ°“√ŗ√’¬Ļ°“√ ÕĻ/§ÕŃĺ‘«ŗĶÕ√žšŃŤŗĺ’¬ßĺÕ°—ļ®”Ļ«ĻľŔťŗ√’¬Ļ

          ů. Ľ√–™“™Ļ®–¬÷īÕ“™’ĺŃ“°°«Ť“°“√ŗ√’¬Ļ

          Ű. Ľ√–™“°√«—¬Š√ßß“ĻÕ“¬ō Ůű űý Ľ’   ļ“ߧĻ„Ļ™ōŃ™ĻšŃŤŗňÁĻ§«“Ń ”§—≠ĘÕß°“√»÷°…“

          ű. ľŔťŗ√’¬Ļ∑’ŤĽ√–°ÕļÕ“™’ĺšŃŤŃ’ŗ«Ň“Ń“ĺļ°ŇōŤŃ

          Ų.  ◊ŤÕĶŤ“ß ś „ĻŠňŇŤßŗ√’¬Ļ√Ŕť„Ļ™ōŃ™ĻŃ’šŃŤĶ√ßĶ“ѧ«“ŃĶťÕß°“√ĘÕßľŔť„™ťļ√‘°“√

          ų. Ľ√–™“™Ļ∑’ŤŃ’Õ“¬ōŃ“°°«Ť“ űű Ľ’ Ę÷ťĻšĽšŃŤ Ļ„®ŗ°’Ť¬«°—ļ°“√ŗ√’¬ĻŗĻ◊ŤÕß®“° ņ“ĺ√Ť“ß°“¬

                       (Ľ—≠ň“∑“ßīť“Ļ “¬Ķ“)

          Ý. ľŔťŗ√’¬ĻŃ’ĺ◊ťĻį“Ļ§«“Ń√ŔťŠĶ°ĶŤ“ß√–ň«Ť“ß«—¬

          ý. §√ŔšŃŤŃ’ŗ«Ň“īŔŠŇŗÕ“„®„ ŤĻ—°»÷°…“ŗ∑Ť“∑’Ť§«√ ŗĻ◊ŤÕß®“°ß“ĻŠŇ–°‘®°√√ѧ√ŔňŇ“°ňŇ“¬

         

 Ęť“ĺŗ®ť“ĘÕ√—ļ√Õß«Ť“√“¬ß“Ļī—ß°ŇŤ“«ŗĽÁĻ§«“Ń®√‘ß∑ō°Ľ√–°“√      

 

 

                                                          Ňß™◊ŤÕ...............................................................

                                                                        ( Ļ“ß “« “¬ Ń√     ¬“Ļ– )                                                                                            Ķ”ŠňĻŤß §√Ŕ °»Ļ.Ķ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’

                                                                  «—Ļ∑’Ť ůū ŗī◊ÕĻ °—Ļ¬“¬Ļ ĺ.». Úűű8

 

 

§«“ŃŗňÁĻĘÕߧ≥–°√√Ń°“√ °»Ļ.Ķ”ļŇ

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

                                                          Ňß™◊ŤÕ...............................................................

                                                                        (Ļ“¬™Ŕ™“Ķ‘  °√–Š®ŗň‘Ļ)

                                                       Ķ”ŠňĻŤß  Ľ√–ł“Ļ°√√Ń°“√ °»Ļ.Ķ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’

                                                              «—Ļ∑’Ť...............ŗī◊ÕĻ.........................ĺ.». ..........

§«“ŃŗňÁĻĘÕßľŔťÕ”Ļ«¬°“√ °»Ļ.Õ”ŗņÕ/ŗĘĶ

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

                                                          Ňß™◊ŤÕ...............................................................

                                                                          ( Ļ“¬Õī‘ ÕĻ  ĘōŤ¬§”)                                                                                Ķ”ŠňĻŤß ľŔťÕ”Ļ«¬°“√ °»Ļ.Õ”ŗņÕŗŃ◊Õßĺ–ŗ¬“

                                                            «—Ļ∑’Ť...............ŗī◊ÕĻ.........................ĺ.». ..........


  
°»Ļ.Ķ”ļŇ∑Ť“®”Ľ’ Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß ®—ßň«—īĺ–ŗ¬“
»ŔĻ¬ž°“√»÷°…“ĻÕ°√–ļļŠŇ–°“√»÷°…“Ķ“ŃÕ—ł¬“»—¬Õ”ŗņÕŗŃ◊Õßĺ–ŗ¬“
Ľ√—ļĽ√ōßĺ—≤Ļ“‚ī¬ :Ļ“¬« —ĻĶž Õ‘Ļ∑– °»Ļ.Õ”ŗņÕŠŃŤŇ“« ĘÕĘÕļ§ō≥ §√Ŕŗ™ĻīÕ∑§ÕŃ ŠŇ– MAXSITE 1.10
ĘÕ ß«Ļ ‘∑ł‘ž„Ļ°“√®—ī∑”ŗ«ÁļšęĶž ňť“ѧťīŇÕ° ī—īŠĽŇß Š°ťšĘ ŗ«ÁļšęĶž°ŤÕĻšīť√—ļÕĻō≠“Ķ‘ ň“° Ļ„®Ķ‘īĶŤÕ ŗ«ÁļŃ“ ŗĶÕ√ž °»Ļ.Õ”ŗņÕŗŃ◊Õßĺ–ŗ¬“