[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

 
ครูเชนดอทคอม

  

 เริ่มนับ 13 / ก.ค. / 2554
UserOnline now 1 IP
(Show/hide IP)
  
แผนปฏิบัติการ  
 

 การวิเคราะห์ SWOT ของกศน.ตำบลท่าจำปี

การวิเคราะห์แวดล้อมจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)

 

จุดแข็ง

จุดอ่อน

1.มีคณะกรรมการ กศน.ตำบล

2.มีคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา

และแพร่หลายนัก บ้านมชนดชีวิต3.มีการประสานงานและจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย

 

1.ข้อจำกัดด้านงบประมาณ

2.บุคลากรกศน.ตำบลมีน้อย

3.ยังมีความต้องการสื่อ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย

4.ข้อจำกัดด้านเวลาในการพบกลุ่มของนักศึกษาในพื้นที่ส่งผลต่อกิจกรรมการพบกลุ่มของนักศึกษา

5.ผู้เรียนมาเรียนไม่พร้อมกันและขาดเรียนบ่อย

โอกาส

อุปสรรค

1.มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

2.ประชาชนมีความต้องการเรียนหลักสูตรอาชีพที่หลากหลาย

 

1.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเพราะคิดว่าไม่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ ในท้องถิ่น  โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายเร่งด่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงการ หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ กับ กศน.ตำบลท่าจำปี

 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 

มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ

สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

          นโยบายทั่วไป  ข้อ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรม

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศน.

          ยุทธศาสตร์ที่หวังผลใน 1 ปี ข้อที่ 1 การเร่งรัดการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียนอย่างทั่วถึง

สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ

                   ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนอย่างต่อเนื่อง

                   ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง

          มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ

                   ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 คุณภาพผู้สอน/วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง

หลักการและเหตุผล

จากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชน ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ไม่พอเพียงกับรายจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการจึงให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จึงได้กำหนดให้มีการจัดฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนที่ว่างงานหรือมีอาชีพอยู่แล้วต้องการต่อยอดอาชีพเดิม หรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพในการดำรงชีวิตประจำวันให้มีรายได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขยิ่งขึ้น

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่ว่างงาน หรือมีอาชีพอยู่แล้วที่ต้องการต่อยอดอาชีพเดิมมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพใหม่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา จึงจัดโครงการ หนึ่งคนหนึ่งอาชีพกับ กศน.ตำบลท่าจำปี ขึ้นโดย ร่วมกับสำนักงาน กศน.อำเภอเมืองพะเยา ในวันที่ 10 มกราคม 2558  ในเขตพื้นที่ตำบลท่าจำปี จังหวัดพะเยา ณ เทศบาลตำบลท่าจำปี เพื่อประชาชนที่ไม่มีอาชีพ หรือประชาชนที่มีอาชีพอยู่แล้ว แต่ต้องการพัฒนาอาชีพเดิมให้ดีขึ้นสามารถ พัฒนาต่อยอดอาชีพเดิม เพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ มีรายได้ มีงานทำ มีความมั่นคง ยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดสอนอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลท่าจำปีที่ต้องการเข้าสู่อาชีพใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิม

          2. เพื่อให้ประชาชนตำบลท่าจำปีมีทักษะทางด้านอาชีพ มองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพใหม่ สามารถเป็นผู้ประกอบการมีรายได้ มีงานทำ

 

เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ

เชิงปริมาณ

ประชาชนที่ไม่มีอาชีพ หรือประชาชนที่มีอาชีพอยู่แล้ว แต่ต้องการพัฒนาอาชีพเดิมให้ดีขึ้น จำนวน ๖5 คน ในเขตพื้นที่ตำบลท่าจำปี

เชิงคุณภาพ

ประชาชนตำบลท่าจำปีที่ไม่มีอาชีพ หรือประชาชนที่มีอาชีพอยู่แล้ว แต่ต้องการพัฒนาอาชีพเดิมให้ดีขึ้นสามารถ พัฒนาต่อยอดอาชีพเดิม เพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ มีรายได้ มีงานทำ มีความมั่นคง ยั่งยืน

 

วิธีดำเนินงาน

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

จัดกระบวนการเรียนรู้ สอนอาชีพให้แก่ประชาชนที่ต้องการเข้าสู่อาชีพใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมให้มีงานทำมีรายได้

โดยการส่งเสริมอาชีพหลักสูตร การทำไข่ทรงเครื่อง และหลักสูตรการทำข้าวโพดคลุกเนย

 

๑. เพื่อจัดสอนอาชีพให้แก่ประ ชาชนที่ต้องการเข้าสู่อาชีพใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิม

2. เพื่อให้ประ ชาชนมีทักษะทางด้านอาชีพ มองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพใหม่ สามารถเป็นผู้ประกอบการมีรายได้ มีงานทำ

 

1.ประชาชนที่ไม่มีอาชีพ

2.ประชาชนที่มีอาชีพอยู่แล้ว แต่ต้องการพัฒนาอาชีพเดิมให้ดีขึ้น

ตำบล

ท่าจำปี

65 คน

เทศบาลตำบลท่าจำปี

10 มกราคม 2558

4,000 บาท

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาดำเนินงาน

วันที่  10  มกราคม  2558

 

งบประมาณ

          จากแผนงบประมาณ : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตที่ ๔ ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  งบรายจ่ายอื่น โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จำนวน 4,000 บาท  ดังนี้

          1.ค่าตอบแทนวิทยากร       3 ชั่วโมง x 200 บาทx 2 กลุ่ม     เป็นเงิน       1,200    บาท

          2. ค่าวัสดุฝึกอาชีพ                                             เป็นเงิน      2,800    บาท

                                                                รวมเป็นเงิน                    4,000    บาท       

 

หมายเหตุ  ทุกรายการขอถัวจ่ายตามที่จ่ายจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1.นายอำนวย  ขยันขาย            ครูอาสาสมัครฯกศน.อำเภอเมืองพะเยา

2.นางสาวสายสมร  ยานะ                    ครูกศน.ตำบลท่าจำปี

 

หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

1.สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

          2.กศน.อำเภอเมืองพะเยา

          3.เทศบาลตำบลท่าจำปี

                     

โครงการที่เกี่ยวข้อง

1.โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

          2.โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

          3.โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

         

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ประชาชนตำบลท่าจำปีมีทักษะอาชีพสามารถพัฒนาต่อยอดของอาชีพเดิมเข้าสู่อาชีพใหม่

          2. ประชาชนตำบลท่าจำปีมีทักษะทางด้านอาชีพ มองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพใหม่ สามารถเป็นผู้ประกอบการมีรายได้ มีงานทำ

 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยาควรนำแนวดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ   :โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย  นโยบายต่อเนื่อง  ข้อที่  นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน

          3.2  ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

 

3. หลักการและเหตุผล

                    ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาที่จะสนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่างแหล่งกับสถานศึกษา ประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์ก่อนประกอบอาชีพโดยบูรณาการกับองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ  จากนโยบายดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดยุทธศาสตร์ 2555    ภายใต้กรอบเวลา   2   ปีที่จะพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ใน   5   กลุ่มอาชีพ  ให้สามารถแข่งขันได้ใน   5  ภูมิภาคหลักของโลก รู้เขา รู้เรา เท่าทัน เพื่อแข่งขันในเวทีโลก  และกำหนดภารกิจที่จะพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาเพิ่มเติมศักยภาพและขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคง  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2558  นโยบายต่อเนื่องข้อที่ 3นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน   3.2  ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

กศน. ตำบลท่าจำปีเป็นหน่วยจัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบด้านส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพเพื่อการมีงานทำ ทำการพึ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับกลยุทธ์และจุดเน้นของสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล  กศน. ตำบลท่าจำปีจึงได้จัดทำโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนขึ้น

4. วัตถุประสงค์

   1. เพื่อจัด ส่งเสริม และ สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้อาชีพเพื่อการมีงานทำในตำบลท่าจำปี  

   2. เพื่อจัดให้มีหลักสูตรอาชีพ กศน.ต้นแบบในการจัดการเรียนรู้อาชีพเพื่อการมีงานทำ

   3. เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืน

 

5. เป้าหมาย

          เชิงปริมาณ  :     ประชาชนในตำบลท่าจำปี 20  คนมีอาชีพเพื่อการมีงานทำ

เชิงคุณภาพ  :    ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในตำบลท่าจำปีมีอาชีพเพื่อการมีงานทำ สร้างรายได้พัฒนาอาชีพที่มั่นคงให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

6. วิธีการดำเนินงาน

 

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่ม

เป้าหมาย

จำนวนเป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

ระยะเวลา

งบ

ประมาณ

1.จัดทำหลักสูตรอาชีพ กศน.ต้นแบบในการจัดการเรียนรู้อาชีพเพื่อการมีงานทำ

2. จัดกระบวนการเรียนรู้

เรียนรู้อาชีพเพื่อการมีงานทำ

 

1.  เพื่อจัด ส่งเสริม และ สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้อาชีพเพื่อการมีงานทำในตำบลท่าจำปี

2.  เพื่อจัดให้มีหลักสูตรอาชีพ กศน.ต้นแบบในการจัดการเรียนรู้อาชีพเพื่อการมีงานทำ

3.  เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืน

 

ประชาชน

ตำบลท่าจำปี

20คน

ตำบลท่าจำปี

17 กุมภาพันธ์ 2558

-

9

มีนาคม

2558

16,000

 

7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ

แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรมผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ งบรายจ่ายอื่น รหัส 01400702  โครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จำนวน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน )

7.1  ค่าตอบแทน                             10,000           บาท

          7.2  ค่าวัสดุ                           6,000           บาท

         

หมายเหตุ     ทุกรายการขอถัวจ่ายตามจ่ายจริง

 

 

 

 

 

 

8 .แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1

(.. –ธ.ค.  57)

ไตรมาสที่ 2

(.. – มี..58)

ไตรมาสที่ 3

(เม.. – มิ..58)

ไตรมาสที่ 4

(.. – ..58)

1.จัดทำหลักสูตรอาชีพ กศน.ต้นแบบในการจัดการเรียนรู้อาชีพเพื่อการมีงานทำ

2. จัดกระบวนการเรียนรู้

เรียนรู้อาชีพเพื่อการมีงานทำ

จัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและบริการ วิชา การนวดเพื่อสุขภาพ และธุรกิจการจัดดอกไม้สด

 

16,000

 

 

9.  ผู้รับผิดชอบ

          กศน.ตำบลท่าจำปี

          นายอำนวย  ขยันขาย              ครู อาสาสมัครกศน.ตำบลท่าจำปี

          นางสาวสายสมร  ยานะ            ครู กศน.ตำบลท่าจำปี

 

10.  เครือข่าย

- องค์กรภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น

- ชุมชน / หมู่บ้าน

- องค์การบริหารส่วนตำบล

          - สำนักงานพัฒนาชุมชน

          - สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง

 

12. ผลลัพธ์  (   Outputs )

กศน. ตำบลท่าจำปีมีหลักสูตรอาชีพ กศน.ต้นแบบในการจัดการเรียนรู้อาชีพเพื่อการมีงานทำ มีอาชีพเพื่อการมีงานทำ สร้างรายได้ พัฒนาอาชีพที่มั่นคง ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืน

 

13.  ดัชนีชี้วัด­­­ความสำเร็จของโครงการ

13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต              

                        1.  ร้อยละ  80 ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ

                    2. มีหลักสูตรอาชีพ กศน.ต้นแบบในการจัดการเรียนรู้อาชีพเพื่อการมีงานทำ อย่างน้อย 1 หลักสูตร

13.2  ตัวชี้วัดผลลัพธ์

 กศน. ตำบลท่าจำปีมีหลักสูตรอาชีพ กศน.ต้นแบบในการจัดการเรียนรู้อาชีพเพื่อการมีงานทำ มีอาชีพเพื่อการมีงานทำ สร้างรายได้ พัฒนาอาชีพที่มั่นคง ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืน

14.  การติดตามประเมินผลโครงการ

          -  การนิเทศติดตามผล

            ชิ้นงาน ตัวผลิตภัณฑ์

          -  แบบติดตาม

          -  แบบประเมินโครงการ

          -  สรุปผลโครงการ

           

15. สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ.

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ย่อยที่  3.2 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น

ตัวบ่งชี้ย่อยที่  4.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ย่อยที่  5.2   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องที่สามารถจบการศึกษาตามหลักสูตร/โครงการ

ตัวบ่งชี้ย่อยที่  5.3  ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายต่อเนื่อง

1.นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โครงการ  จัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

2. สอดคล้องกับนโยบาย  นโยบายต่อเนื่อง  ข้อที่  1 นโยบายการศึกษานอกระบบ

                   1.1  จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11  (พ.ศ.2555– 2559ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558จึงจำเป็นต้องนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คนสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมสามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนมีนิสัยใฝ่รู้รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็กและส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัยควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กรกลุ่มบุคคลชุมชนประชาชนและสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายรวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งกำหนดประกอบกับพันธกิจสำนักงาน กศน. ได้มุ่งจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาสมรรถนะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหาพัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตและสังคมและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กศน.ตำบลท่าจำปีเป็นหน่วยจัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบด้านการศึกษา  ให้กับประชากรวัยแรงงานที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียนในพื้นที่ตำบลท่าจำปี   เพื่อยกระดับการศึกษาประชากรวัยแรงงานให้สูงขึ้น  จึงจัดทำโครงการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น

 

4.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อจัดการศึกษาให้นักศึกษา กศน.ตำบลท่าจำปีเห็นความสำคัญของการศึกษา

2.  เพื่อร่วมพัฒนาคนและนำความรู้สู่ชุมชนตำบลท่าจำปีโดยมีความรู้เป็นพื้นฐานในการจัดการศึกษา

3.  เพื่อยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชากรวัยแรงงานในพื้นทีตำบลท่าจำปีที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน

 

5.เป้าหมาย

เชิงปริมาณประชากรวัยแรงงานที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน

             จำนวน  158 คน

เชิงคุณภาพกลุ่มประชากรวัยแรงงานได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง  ครอบครัว ชุมชน  และสังคม  ได้

 

6.  วิธีดำเนินการ

 

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย(คน)

พื้นที่ดำเนินการ

ระยะเวลา

งบ

ประมาณ

1. จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.  เพื่อจัดการศึกษาให้นักศึกษา กศน.ตำบลท่าจำปีเห็นความสำคัญของการศึกษา

2.  เพื่อร่วมพัฒนาคนและนำความรู้สู่ชุมชนตำบลท่าจำปีโดยมีความรู้เป็นพื้นฐานในการจัดการศึกษา

3.  เพื่อยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชากรวัยแรงงานในพื้นทีตำบลท่าจำปีที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน

 

ประชากรวัยแรงงานที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน      

 

158

-   กศน.ตำบล ท่าจำปี

 

ตุลาคม 57 ถึง

กันยายน 58

 

56,880

 

    7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ

งบประมาณแผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าจัดการเรียนการสอน   จำนวน 56,880 บาท (ห้าหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน

          7.1  ค่าวัสดุ                         45,114           บาท

          7.2  ค่าใช้สอย                      3,600             บาท

          7.3  ค่าสาธารณูปโภค              8,114            บาท

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ     

 

 

 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมหลัก

ไตรมาส 1

(ต.ค.-ธ.ค.57)

ไตรมาส 2

(ม.ค.-มี.ค.58)

ไตรมาส 3

(เม.ย.-มิ.ย.58)

ไตรมาส 4

(ก.ค.-ก.ย.58)

- จัดการศึกษาตามหลักสูตรนอกระบบระดับขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 ให้กับประชากรวัยแรงงานในพื้นที่ตำบลท่าจำปี ที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน   ในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย

14,220

14,220

14,220

14,220

 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

กศน.ตำบลท่าจำปี

-   นายอำนวย  ขยันขาย          ครูอาสาสมัครฯ

-   นางสาวสายสมร  ยานะ        ครูกศน.ตำบลท่าจำปี

                       

10.  เครือข่าย

           องค์กรภาครัฐ / เอกชน/ชุมชน

11.  โครงการที่เกี่ยวข้อง

        โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 

12.  ผลลัพธ์ (Outputs)

นักศึกษา กศน.ตำบลท่าจำปีเห็นความสำคัญของการศึกษาและนำความรู้สู่ชุมชนตำบล

ท่าจำปีโดยมีความรู้เป็นพื้นฐานในการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชากรวัยแรงงานในพื้นทีตำบลท่าจำปีที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน

 

13.  ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ

      13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต 

                1.  จำนวนผู้เรียนที่จบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในพื้นที่ตำบลท่าจำปี

                2.  ร้อยละ  80  ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

                3.  ร้อยละ  80  ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ประเมินตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

      13.2  ตัวชี้วัดผลลัพธ์

                1.  กลุ่มเป้าหมายประชากรวัยแรงงานตำบลท่าจำปี ที่จบหลักสูตรการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  นำความรู้และทักษะ

ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคม ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                    2.  ประชาชนในตำบลท่าจำปีได้รับการบริการทางการศึกษาและความรู้อย่างหลากหลาย

 

14.  การติดตามประเมินผลโครงการ

- การนิเทศติดตามผล

- สอบถาม  / สัมภาษณ์

- รายงานผู้จบหลักสูตร

- รายงานผู้เข้าสอบ

 

15. สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ.

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

      ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

 ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1.1 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามวัยรวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย

           ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1.2 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  2.1 ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวหรือชุมชน

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่2.2 ผู้เรียนเป็นนักศึกษาที่ดีของสถานศึกษา

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่2.3 ผู้เรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

      ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  3.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  3.2 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา

      ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  4.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม

      ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาพื้นฐาน

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  5.3  ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

      ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  6.1 ประสิทธิผลการดำเนินการของสถานศึกษา

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  6.2  กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ชื่อโครงการ   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. สอดคล้องกับนโยบาย  นโยบายต่อเนื่อง  ข้อที่  1 นโยบายการศึกษานอกระบบ

          1.1  สนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          1.ยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้น

พื้นฐานอย่างมีคุณภาพขั้นพื้นฐาน

          1.5  การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

กผ-กพล-02/52

   3. หลักการและเหตุผล

             ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สำหรับเยาวชนทุกคนเพื่อขยายโอกาสแก่เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาสและนักเรียน นักศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ให้สามารถเข้าถึงการได้รับการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนอกจากจะจัดสรรงบประมาณ  เป็นค่าใช้จ่ายรายหัวแล้ว ยังได้จัดสรรงบประมาณในส่วนค่าหนังสือเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน และค่าจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น    ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน กศน.

               กศน. ตำบลท่าจำปีเป็นหน่วยจัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบด้านการศึกษาและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมีหนังสือและสื่อแบบเรียนใช้สำหรับยืมเรียน วัสดุอุปกรณ์การเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับคนในชุมชน เพิ่มทักษะทางวิชาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงจัดทำโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น

 

    4. วัตถุประสงค์

          1.  เพื่อให้นักศึกษา กศน.ตำบลท่าจำปี ได้รับโอกาสทางการศึกษาความรู้ก่อนจบการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

          2.  เพื่อให้ กศน. ตำบลท่าจำปี มีความพร้อมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาการและมีคุณธรรม จริยธรรม มีพื้นฐานทางวิชาการ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

       5. เป้าหมาย

·       เชิงปริมาณ  นักศึกษา กศน.ตำบลท่าจำปี จำนวน 158 คน

·       เชิงคุณภาพ ประชากรได้รับการศึกษาและมีการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นพัฒนาตนเองให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดหมายและมาตรฐานหลักสูตร

 

 

       6.  วิธีดำเนินการ

 

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เป้า

หมาย(คน)

พื้นที่ดำเนินการ

ระยะเวลา

งบ

ประมาณ

1. จัดกิจรรม

เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้สำหรับระชาชนกลุ่มเป้าหมายให้พัฒนาตนเอง

2. กิจกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองให้แก่ผู้เรียน

-  จัดกิจรรมโครงการพัฒนา กศน.ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้

- โครงการค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการ

- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

- กิจกรรมส่งเสริมเพิ่มเติมความรู้ ก่อนจบการศึกษา

1.  เพื่อให้นักศึกษา กศน.ตำบลท่าจำปี ได้รับโอกาสทางการศึกษาความรู้ก่อนจบการศึกษามีผลสัมฤทธิ์            ทางการเรียนที่สูงขึ้น

2.  เพื่อให้ กศน. ตำบลท่าจำปี มีความพร้อมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาการและมีคุณธรรม จริยธรรม มีพื้นฐานทางวิชาการ อย่าง ต่อเนื่องตลอด ชีวิตเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

นักศึกษา กศน.ตำบลท่าจำปี

158

-   กศน.ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา

 

ตุลาคม 57 ถึง

กันยายน 58

 

   36,720

 

      7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ

งบประมาณแผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 36,720 บาท (สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

          7.1   ค่าตอบแทน                  11,160           บาท

           7.2   ค่าวัสดุ                         7,440          บาท

          7.3   ค่าใช้สอย                     7,440             บาท

          7.4   ค่า         ศึกษาดูงาน                7,440            บาท

7.5ค่าสาธารณูปโภค                2,790            บาท

          หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ     

 

 

 

 

 

 

 

 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมหลัก

ไตรมาส 1

(ต.ค.-ธ.ค.57)

ไตรมาส 2

(ม.ค.-มี.ค.58)

ไตรมาส 3

(เม.ย.-มิ.ย.58)

ไตรมาส 4

(ก.ค.-ก.ย.58)

- โครงการค่ายปรับพื้นฐานทางวิชาการ

- ค่ายพัฒนาทักษะวิชาการ/ศึกษาดูงาน

- ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา กศน.

18,360

 

 

18,360

 

 

  9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กศน.ตำบลท่าจำปี

-   นายอำนวย  ขยันขาย          ครูอาสาสมัครฯ

-   นางสาวสายสมร  ยานะ        ครูกศน.ตำบลท่าจำปี              

   10.  เครือข่าย

           องค์กรภาครัฐ / เอกชน/ชุมชน

   11.  โครงการที่เกี่ยวข้อง

        โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 

    12.  ผลลัพธ์ (Outputs)

          นักศึกษา กศน.ตำบลท่าจำปี ได้รับโอกาสทางการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและมีความพร้อมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและให้ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาการและมีคุณธรรม จริยธรรม มีพื้นฐานทางวิชาการ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

 

13.  ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ

                13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต 

                          1.  จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง

                          2.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้น

                          3.  กศน.ตำบล เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  13.2  ตัวชี้วัดผลลัพธ์

         นักศึกษา กศน.ตำบลท่าจำปี ได้รับการเพิ่มทักษะทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม และ  มีการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นพัฒนาตนเองให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  พัฒนาคุณภาพตนเองให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดหมายและมาตรฐานหลักสูตร

 

14.  การติดตามประเมินผลโครงการ

-          การนิเทศติดตามผล

-          สอบถาม  / สัมภาษณ์

-          จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

                   -    แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

15. สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ.ที่

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

      ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

 ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1.1 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามวัยรวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย

           ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1.2 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  2.1 ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวหรือชุมชน

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่2.2 ผู้เรียนเป็นนักศึกษาที่ดีของสถานศึกษา

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่2.3 ผู้เรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

      ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  3.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  3.2 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา

      ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  4.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม

      ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  5.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาพื้นฐาน

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  5.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องที่สามารถจบ   การศึกษาตามหลักสูตร/โครงการ

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  5.3  ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องที่น้าความรู้ไปใช้ประโยชน์

      ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  6.1 ประสิทธิผลการดำเนินการของสถานศึกษา

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  6.2  กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินเทียบระดับการศึกษา

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย นโยบายต่อเนื่องข้อที่ 1 นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ

3. หลักการและเหตุผล

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.  2545  ได้ใช้กลไกของการเทียบระดับการศึกษาในมาตรา  16  วรรคสี่  เป็นมาตรการสำคัญ  โดยให้สามารถนำผลการเรียนรู้จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาเทียบระดับการศึกษาได้   การดำเนินงานประเมินเทียบระดับการศึกษา  ได้นำแนวคิดของการยอมรับความรู้และประสบการณ์ที่มีมาก่อน  มาประยุกต์ใช้ โดยประเมินเพื่อให้ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษาการศึกษา  ทั้งระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายประกอบกัน  ซึ่งการให้คุณค่าของผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิต  จากประสบการณ์อาชีพ  การฝึกอบรม  การทำงาน  การให้คุณค่าของผลการเรียนรู้ดังกล่าว  จะกระตุ้นและสนับสนุนให้ประชาชนรักการเรียนรู้  แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของประชาชนที่ประเทศต้องการ

          ในปี  พ.ศ.  2548  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเรื่อง  กำหนดสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษานอกโรงเรียนให้ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา  ซึ่งมีทั้งหมด  21  แห่งทั่วประเทศ  ต่อมา  พ.ศ.  2551  ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  มีผลทำให้บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้น  กระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้ประกาศกำหนดสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน  กศน.  ให้ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2551  เป็นต้นไป  และในปีงบประมาณ 2558  ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาระบบการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษาที่มีความโปร่งใส  ยุติธรรม  ตรวจสอบได้  มีมาตรฐานตามที่กำหนด  และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          กศน.ตำบลท่าจำปี   เป็นหน่วยจัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบด้านการประเมินเทียบระดับการศึกษาเพื่อให้ประชาชนที่มีอาชีพ มีงานทำ มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ที่ไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับการศึกษาประชาชนให้สูงขึ้น  จึงจัดทำโครงการประเมินเทียบระดับการศึกษาขึ้น

 

4. วัตถุประสงค์

          1.เพี่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์และคุณธรรม  จริยธรรมได้รับการรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา และมีหลักฐานการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

          2. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคคลทั่วไปมีความกระตือรือร้นในการที่จะแสวงหาความรู้  เพิ่มทักษะและสั่งสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

 

5. กลุ่มเป้าหมาย

เชิงปริมาณ :ประชาชนตำบลท่าจำปีที่มีอาชีพ มีงานทำ มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ที่ไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ประสงค์ขอเทียบระดับการศึกษาจำนวน 2 คน

เชิงคุณภาพ :มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์และคุณธรรม  จริยธรรมได้รับการรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา และมีหลักฐานการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

 

6. วิธีดำเนินการ

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ประเมินเทียบระดับการศึกษา

-เพี่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถประสบการณ์และคุณธรรม  จริยธรรมได้รับการรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา และมีหลักฐานการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

ผู้ประสงค์ขอเทียบระดับ  ในเขตพื้นที่

กศน.ตำบล

ท่าจำปี

จำนวน 2 คน

ผู้เข้ารับการประเมินได้รับการยกระดับทางการศึกษาที่สูงขึ้นกว่าระดับที่ขอเทียบระดับได้แก่  ระดับประถมศึกษา

กศน.ตำบล

ท่าจำปี

ต.ค. 57 ก.ย. 58

6,000

7.  วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ

งบรายจ่ายอื่น (งบบริหารจัดการเทียบระดับ/ค่าใช้จ่ายรายหัวเทียบระดับ ) จำนวน   6,000บาท

          7.1  ค่าตอบแทน                                       4,000  บาท

7.2  ค่าวัสดุ                                   2,000  บาท                       

                        หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

1.      แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมหลัก

ไตรมาส 1

(ต.ค.-ธ.ค.57)

ไตรมาส 2

(ม.ค.-มี.ค.58)

ไตรมาส 3

(เม.ย.-มิ.ย.58)

ไตรมาส 4

(ก.ค.-ก.ย.58)

ประเมินเทียบระดับการศึกษา

 

-

-

6,000

 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

          กศน.ตำบลท่าจำปี

          นายอำนวย  ขยันขาย              ครู อาสาสมัครกศน.ตำบลท่าจำปี

          นางสาวสายสมร  ยานะ            ครู กศน.ตำบลท่าจำปี

 

10. เครือข่าย

          - ผู้นำชุมชนตำบลท่าจำปี

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง

             - โครงการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12. ผลลัพธ์

          ประขาชนตำบลท่าจำปี มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์และคุณธรรม  จริยธรรมได้รับการรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา และมีหลักฐานการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

                       

13.  ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ

     

13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต 

                ร้อยละ  80  ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ประเมินตามหลักสูตร     

13.2  ตัวชี้วัดผลลัพธ์

                ผู้เข้าประเมินเทียบระดับจบหลักสูตรการศึกษาสามารถ นำความรู้และทักษะไปใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคม ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ

-                   การสอบถาม

-                   การสัมภาษณ์

-    การทดสอบ

-    การประเมินความรู้ ความคิดและประสบการณ์

15. สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ.ที่

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1.1 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามวัยรวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้

ความปลอดภัย

ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1.2 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

ตัวบ่งชี้ย่อยที่  2.1 ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวหรือชุมชน

ตัวบ่งชี้ย่อยที่2.2 ผู้เรียนเป็นนักศึกษาที่ดีของสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ย่อยที่2.3 ผู้เรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ย่อยที่  3.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวบ่งชี้ย่อยที่  3.2 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น

ตัวบ่งชี้ย่อยที่  4.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด

ตัวบ่งชี้ย่อยที่  4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ย่อยที่  5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาพื้นฐาน

ตัวบ่งชี้ย่อยที่  5.2   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องที่สามารถจบ

การศึกษาตามหลักสูตร/โครงการ

ตัวบ่งชี้ย่อยที่  5.3  ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

            ตัวบ่งชี้ย่อยที่  6.1ประสิทธิผลการดำเนินการของสถานศึกษา

            ตัวบ่งชี้ย่อยที่  6.2  กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย   นโยบายต่อเนื่อง   ข้อที่ 1   ยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. หลักการและเหตุผล

     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2558  นโยบายเร่งด่วน  ข้อที่ 1   ยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบการศึกษา  ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน(1.6) ให้สำนักงานกศน.อำเภอ/เขตเร่งดำเนินการจัดบริการประเมินเทียบระดับการศึกษาและประสบการณ์อย่างมีคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชนและ  (1.7) ให้สำนักงานกศน.จังหวัด/กทม. เร่งรัดให้กศน.อำเภอ/เขตให้ดำเนินการจัดบริการประเมินเทียบระดับการศึกษาและประสบการณ์เพื่อยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

กศน.ตำบลท่าจำปี   เป็นหน่วยจัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ ให้กับประชาชนที่มีอาชีพ มีงานทำ มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ที่ไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับการศึกษาประชาชนให้สูงขึ้น  จึงจัดทำโครงการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น

 

4. วัตถุประสงค์

          1.เพี่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตำบลบ้านตุ่นที่มีอาชีพมาประเมินเทียบระดับการศึกษา

          2. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคคลทั่วไปมีความกระตือรือร้นในการที่จะแสวงหาความรู้  เพิ่มทักษะและสั่งสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

 

5. กลุ่มเป้าหมาย

          เชิงปริมาณ :  ประชาชนที่มีอาชีพที่ยังไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานและไม่อยู่ในระบบโรงเรียนที่ประสงค์ขอรับการประเมินเทียบระดับ  จำนวน  15 คน

          เชิงคุณภาพ :  ประชาชนที่มีอาชีพที่ขอรับการประเมินเทียบระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรมีงานทำได้มีวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. วิธีดำเนินการ

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.เพี่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีอาชีพมาประเมินเทียบระดับการศึกษา

2. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคคลทั่วไปมีความกระตือรือร้นในการที่จะแสวงหาความรู้  เพิ่มทักษะและสั่งสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

3. เพื่อยกระดับการศึกษาให้ประชาชนที่มีอาชีพ  มีงานทำได้มีวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้น

 

ผู้เข้ารับการประเมิน 

 15  คน

กศน.ตำบลท่าจำปี

ต.ค. 57 ก.ย. 58

 22,500

7.  วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ

งบรายจ่ายอื่น (งบบริหารจัดการเทียบระดับ / ค่าใช้จ่ายรายหัวเทียบระดับ )   จำนวนบาท

งบรายจ่ายอื่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินภาคประสบการณ์            จำนวน 11,200  บาท

          7.1  ค่าตอบแทนครูที่ปรึกษา                                   จำนวน  17,500  บาท

          7.2  ค่าวัสดุ                                                      จำนวน  5,000  บาท                                 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น              จำนวน   22,500         บาท

          หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมหลัก

ไตรมาส 1

(ต.ค.-ธ.ค.57)

ไตรมาส 2

(ม.ค.-มี.ค.58)

ไตรมาส 3

(เม.ย.-มิ.ย.58)

ไตรมาส 4

(ก.ค.-ก.ย.58)

ประเมินเทียบระดับการศึกษา

 

-

 -

-

22,500

กศน.ตำบลท่าจำปี

          นายอำนวย  ขยันขาย              ครู อาสาสมัครกศน.ตำบลท่าจำปี

          นางสาวสายสมร  ยานะ            ครู กศน.ตำบลท่าจำปี

 

กศน.ตำบลท่าจำปี

          นายอำนวย  ขยันขาย              ครู อาสาสมัครกศน.ตำบลท่าจำปี

          นางสาวสายสมร  ยานะ            ครู กศน.ตำบลท่าจำปี

 

10. เครือข่าย

-                   ผู้นำชุมชนในตำบล

-                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1

-                   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง

          โครงการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          โครงการประเมินเทียบระดับการศึกษา

          โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

          โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

          โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

12. ผลลัพธ์

          ประชาชนตำบลท่าจำปี  ที่มีอาชีพมาประเมินเทียบระดับการศึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีความกระตือรือร้นในการที่จะแสวงหาความรู้  เพิ่มทักษะและสั่งสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

 

13.  ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ

13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต 

                ร้อยละ  80  ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์ประเมินตามหลักสูตร     

13.2  ตัวชี้วัดผลลัพธ์

                ผู้เข้าประเมินเทียบระดับ  จบหลักสูตรการศึกษาสามารถ นำความรู้และทักษะไปใช้ในการศึกษาต่อ  พัฒนาตนเองและสังคม ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ

-                   การสอบถาม

-                   การสัมภาษณ์

-    การทดสอบ

-    การประเมินความรู้ ความคิดและประสบการณ์

 

15. สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ.ที่

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1.1 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามวัยรวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย

ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1.2 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

ตัวบ่งชี้ย่อยที่  2.1 ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวหรือชุมชน

ตัวบ่งชี้ย่อยที่2.2 ผู้เรียนเป็นนักศึกษาที่ดีของสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ย่อยที่2.3 ผู้เรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ย่อยที่  3.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยี                 สารสนเทศ

ตัวบ่งชี้ย่อยที่  3.2 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น

ตัวบ่งชี้ย่อยที่  4.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด

ตัวบ่งชี้ย่อยที่  4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ย่อยที่  5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาพื้นฐาน

ตัวบ่งชี้ย่อยที่  5.2   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องที่สามารถจบ

การศึกษาตามหลักสูตร/โครงการ

ตัวบ่งชี้ย่อยที่  5.3  ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตัวบ่งชี้ย่อยที่  6.1ประสิทธิผลการดำเนินการของสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ย่อยที่  6.2  กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ :โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย    นโยบายต่อเนื่อง   

ข้อ  1 นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ

                                      1.5  การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3. หลักการและเหตุผล

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ . 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) . 2545 กำหนดให้      มีการกระจายอำนาจการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเหตุนี้การประกันคุณภาพจึงมีความจำเป็นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้เรียนไม่ว่า จะอยู่ในท้องถิ่นใดจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้คู่กับการกระจายอำนาจและยังได้กำหนดสาระบัญญัติที่เกี่ยวกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะมาตรา48 กำหนดให้หน่วยงานต้น สังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันภายในสถานศึกษาและให้ถือวาการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นจะต้องเริ่มจากสถานทุกแห่งดำเนินการพัฒนาคุณภาพของตนเองการประกันคุณภาพภายในจะทำให้สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมีการทำงานที่มีเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน

กศน.ตำบลท่าจำปี   เป็นหน่วยจัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ   เป็นหน่วยจัดการศึกษาจึงต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าสถานศึกษาจัดการศึกษาหรือกิจกรรม  อย่างมีคุณภาพ  เพื่อว่าผู้เรียนหรือผู้รับบริการที่จบการศึกษาหรือผ่านกิจกรรมทุกประเภทมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดจึงได้จัดทำโครงการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น

3. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการศึกษานอกระบบ

                2. เพื่อให้ผู้เข้ารวมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

3. เพื่อให้ผู้เข้ารวมโครงการสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4. เป้าหมายการดำเนินงาน :

เชิงปริมาณ      บุคลากรกศน.ตำบลท่าจำปี จำนวน  7 คน

  เชิงคุณภาพ

-          บุคลากรตระหนักเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา

-          สถานศึกษามีคู่มือระบบการทำงานภายในสถานศึกษาและดำเนินการตามวิธีการมาตรฐานที่กำหนดในการประเมินตนเองและจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรองรับการประเมินจากภายนอก

 

 

 

5. วิธีการดำเนินการ

 

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุ่ม

เป้าหมาย

เป้าหมาย

พื้นที่

ดำเนินการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

(บาท)

1.ประชุมทบทวนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2.จัดทำโครงการและกำหนดกิจกรรม

3.ขออนุมัติโครงการ

4.ดำเนินงาน

5. นิเทศติดตามกำกับดูแล

6.สรุปผล/ รายงานผล

 

- เพื่อสร้างและพัฒนา

เครื่องมือประเมินผล

การศึกษานอกระบบ

-เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

- เพื่อให้ผู้เข้ารวมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจนำไปใช้ในการพัฒนามาตรฐานและการประกัน คุณภาพการศึกษา

-ผู้บริหาร

-ข้าราชการ

-พนักงาน

ราชการ

- เจ้าหน้าที่

กศน.ตำบลท่าจำปี

 7 คน

กศน.

ตำบล

ท่าจำปี

ตุลาคม 57

ถึง

กันยายน 58

-

 

 

 

 

 

 

 

7. งบประมาณ

งบประมาณแผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลผลิตที่  4  ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ   ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน - บาท

          7.1  ค่าวัสดุ                         -                   บาท

          7.2  ค่าใช้สอย                      -                   บาท

          หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1

(.. –ธ.ค.  55)

ไตรมาสที่ 2

(.. – มี..57)

ไตรมาสที่ 3

(เม.. – มิ..57)

ไตรมาสที่ 4

(.. – ..57)

การดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลตามโครงการตามกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณ

-

-

-

-

 

 

 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

          กศน.ตำบลท่าจำปี

          นายอำนวย  ขยันขาย              ครู อาสาสมัครกศน.ตำบลท่าจำปี

          นางสาวสายสมร  ยานะ            ครู กศน.ตำบลท่าจำปี             

 

10.  เครือข่าย

-   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจำปี

-   ผู้นำชุมชนตำบลท่าจำปี

          -  คณะกรรมการกศน.ตำบลท่าจำปี

          -  องค์กรนักศึกษาตำบลท่าจำปี

 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง

- โครงการจัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-  โครงการจัดการศึกษาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น

12. ผลลัพธ์

1. เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการศึกษานอกระบบ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารวมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

3. เพื่อให้ผู้เข้ารวมโครงการสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

13. ดัชนีวัดผลสำเร็จของโครงการ        

13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต

บุคลากรกศน. ตำบลท่าจำปี ร้อยละ80 มีความรู้ความเข้าใจ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

13.2  ตัวชี้วัดผลลัพธ์

บุคลากรกศน. ตำบลท่าจำปี ร้อยละ80 ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษาว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีการประเมินตนเองและจัดทำรายงานประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรองรับการประเมินจากภายนอก

 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ

                        -   การประเมินภายนอก

-   การรายงานประเมินตนเอง

 

15. ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของสมศ.ที่

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ตัวบ่งชี้ที่6ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

      ตัวบ่งชี้ย่อยที่  6.1ประสิทธิผลการดำเนินการของสถานศึกษา

      ตัวบ่งชี้ย่อยที่  6.2  กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู

 

 

1. โครงการกิจกรรมอบรมลูกเสือวิสามัญเสริมสร้างคุณธรรม ของนักศึกษา กศน.

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย  นโยบายต่อเนื่อง  ข้อที่  1 นโยบายการศึกษานอกระบบ

1.1  จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 1.ยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพขั้นพื้นฐาน

                             1.5 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

3. หลักการและเหตุผล

          กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเป็นนโยบายให้มีโครงการการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย เป็นการจัดการศึกษาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งกระบวนการการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์เปรียบเสมือนเหรียญสองด้านคือ ด้านหนึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษา เป็นการสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มีทักษะการดำรงชีวิตที่เกิดจากการฝึกหัด สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ อีกด้านหนึ่งคือการบ่มเพาะ กล่อมเกลา ปลูกฝังและปลุกจิตสำนึกเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ขึ้นในจิตใจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด และหน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมจัดการศึกษา จึงมีส่วนสำคัญในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมโดยการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นภารกิจ ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านประชาธิปไตย (Democracy)ด้านคุณธรรมจริยธรรม(Decency)และด้านต้านภัยยาเสพติด(Drug-Free)ซึ่งจะเป็นแผนแม่บทในการศึกษาของไทย โดยมอบให้แต่ละหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาพิจารณาและทบทวนสิ่งที่ทำอยู่แล้วว่ามีอะไรและมีสิ่งใหม่ที่เสริมเติมเต็มโดยดึงเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นเครือข่าย จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งปลูกฝังคุณธรรมให้กับคนในชาติ โดยเริ่มตั้งแต่เด็กและเยาวชนในระบบและนอกระบบการศึกษา

กศน.ตำบลท่าจำปี   เป็นหน่วยจัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ   เป็นหน่วยจัดกิจกรรมทางการศึกษากิจกรรมลูกเสือ ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการลูกเสือ จะช่วยให้เยาวชนมีคุณสมบัติตามที่สังคมต้องการ เช่น มีลักษณะของผู้นำที่ดี เป็นผู้ที่มีประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพและลักษณะนิสัย ที่เหมาะสมกับความต้องการของสังคมกระบวนการและวิธีการของลูกเสือที่ผู้เรียนได้รับ เป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาและตรงกับความต้องการของผู้เรียน คือการศึกษาด้วยการกระทำและการศึกษาเพื่อจัดประสบการณ์ซึ่งเป็นคุณลักษณะพิเศษ กิจกรรมลูกเสือเป็นเครื่องมือสำคัญยิ่งในการสร้างและพัฒนาเยาวชนเพื่อให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการจึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมอบรมลูกเสือวิสามัญเสริมสร้างคุณธรรม ของนักศึกษา กศน.ขึ้น

4. วัตถุประสงค์

          1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประวัติและความเป็นมาของกิจการลูกเสือ

          2. เพื่อสร้างความสามัคคีช่วยเหลือกันในการศึกษาและการทำงานของนักศึกษา

          3. เพื่อฝึกฝนและปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียนในด้านประชาธิปไตย (Democracy) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย(Decency)และด้านต้านภัยยาเสพติด(Drug-Free)

5. เป้าหมาย

-                   นักศึกษา กศน.ตำบลท่าจำปี  ที่สมัครเป็นลูกเสือวิสามัญ จำนวน  2 นาย

 

6. วิธีการดำเนินการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย

พื้นที่

ดำเนินการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

(บาท)

1. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

- โครงการกิจกรรมอบรมลูกเสือวิสามัญเสริมสร้างคุณธรรม ของนักศึกษา กศน.

 

1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงอุดมการณ์ และหลักการของกิจการลูกเสือ

2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประวัติและความเป็นมาของกิจการลูกเสือ

3. เพื่อสร้างความสามัคคีช่วยเหลือกันในการศึกษาและการทำงานของนักศึกษา

4. เพื่อฝึกฝนและปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียนในด้านประชาธิปไตย (Democracy)

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยDecency)และด้านต้านภัยยาเสพติด(Drug-Free)

 

นักศึกษา

กศน.ตำบล

ท่าจำปี

 

 

 

 

จำนวน

2 นาย

- ค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยา

ตำบลแม่ปืม

 

ไตรมาส 3

(เม.ย.- มิ.ย. 58)

45,000

 

7.  วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ

งบประมาณแผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จำนวน  45,000บาท ( สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน )

7.1   ค่าตอบแทน                  3,000บาท

           7.2   ค่าวัสดุ                       42,000           บาท

          7.3   ค่าสาธารณูปโภค                                 บาท

                       

          หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ     

 

 

 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 

                 กิจกรรม

     ไตรมาส 1

  (ต.ค.-ธ.ค.57)

   ไตรมาส 2

(ม.ค.- มี.ค.58)

    ไตรมาส 3

(เม.ย.- มิ.ย. 58)

     ไตรมาส 4

  (ก.ค.- ก.ย. 58)

1.จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

-โครงการกิจกรรมอบรมลูกเสือวิสามัญเสริมสร้างคุณธรรม ของนักศึกษา กศน.

 

 

 

 

 

 

 

 

45,000

 

 

 

 

 

 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

          กศน.ตำบลท่าจำปี

          นายอำนวย  ขยันขาย              ครู อาสาสมัครกศน.ตำบลท่าจำปี

          นางสาวสายสมร  ยานะ            ครู กศน.ตำบลท่าจำปี

 

                       

10.  เครือข่าย

             - ค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยา

 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง

          -  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

12. ผลลัพธ์

          นักศึกษาได้ความรู้ความเข้าใจในประวัติและความเป็นมาของกิจการลูกเสือและ สร้างความสามัคคีช่วยเหลือกันในการศึกษาและการทำงานของนักศึกษา และเกิดทักษะในการฝึกฝนและปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียนในด้านประชาธิปไตย (Democracy)ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย(Decency)และด้านต้านภัยยาเสพติด(Drug-Free)

 

13. ดัชนีวัดผลสำเร็จของโครงการ

13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต 

                1.  ร้อยละ 80 ของนักศึกษาผ่านการอบรมลูกเสือวิสามัญเสริมสร้างคุณธรรม ของนักศึกษา กศน.         

13.2  ตัวชี้วัดผลลัพธ์

          ร้อยละ 80 ของนักศึกษา กศน.ตำบลท่าจำปีมีความรู้ความเข้าใจถึงอุดมการณ์ และหลักการของกิจการลูกเสือรวมถึงประวัติและความเป็นมาความสามัคคีช่วยเหลือกันในการศึกษาและการทำงานของนักศึกษาปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษา

 

 

 

14.  การติดตามประเมินผลโครงการ

-          การนิเทศติดตามผล

-          สอบถาม  / สัมภาษณ์

-          จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

                   -    แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจรรม

 

15. สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ.ที่

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

      ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

 ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1.1 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามวัยรวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย

           ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1.2 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  2.1 ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวหรือชุมชน

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่2.2 ผู้เรียนเป็นนักศึกษาที่ดีของสถานศึกษา

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่2.3 ผู้เรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  3.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  3.2 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  4.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม

      ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาพื้นฐาน

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  5.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องที่สามารถจบ   การศึกษาตามหลักสูตร/โครงการ

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  5.3  ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องที่น้าความรู้ไปใช้ประโยชน์

      ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  6.1ประสิทธิผลการดำเนินการของสถานศึกษา

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  6.2  กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ   :  โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต(โครงการขับขี่ปลอดภัย

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย  นโยบายต่อเนื่อง  ข้อที่ 1  นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ

1.4การศึกษาต่อเนื่อง (2)

 

3. หลักการและเหตุผล

          สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2558  นโยบายต่อเนื่องข้อที่ 1  นโยบายด้านการการศึกษานอกระบบ  ข้อที่1.4  การศึกษาต่อเนื่อง  2) มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายโดยจัดกิจกรรมการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและชุมชนนั้น

                   กศน.ตำบลท่าจำปี  เป็นหน่วยจัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต   เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีความรู้ในการจัดการชีวิตตนเอง ในเรื่องสุขภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตดังนั้น  กศน.ตำบลท่าจำปี  จึงได้จัดทำโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเรื่องกรรมการเรียนรู้เพื่อขับขี่ปลอดภัย

4.  วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้ความรู้และแนวปฏิบัติให้กับประชาชนเกี่ยวกับสภาพความเปลี่ยนแปลงในชุมชน

2.      เพื่อให้ความรู้และแนวปฏิบัติให้กับประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชน

และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

3.      เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม และภูมิอากาศที่ดี

5.  เป้าหมาย

          เชิงปริมาณ

ประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลท่าจำปี จำนวน  35 คน        

เชิงคุณภาพ

ประชาชนที่ร่วมโครงการมีความรู้และแนวปฏิบัติให้กับประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมนุษย์สัตว์สภาพภูมิอากาศ  และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโลกทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ตระหนักถึงปัญหาและหยุดเผาตอซังข้าว หยุดเผาป่าหยุดเผาขยะทุกประเภท

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  วิธีดำเนินการ

 

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่ม

เป้าหมาย

เป้าหมาย

พื้นที่

ระยะเวลา

งบประมาณ

โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต(โครงการขับขี่ปลอดภัย)

1.เพื่อให้ความรู้และแนวปฏิบัติให้กับประชาชนเกี่ยวกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

2.เพื่อให้ความรู้และแนวปฏิบัติให้กับประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมนุษย์สัตว์สภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโลกทั้งทางตรงและทางอ้อม

3.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม และภูมิอากาศที่ดี

4.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาและหยุดเผาตอซังข้าว หยุดเผาป่าหยุดเผาขยะทุกประเภท

5.เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการขับขี่ปลอดภัยยิ่งเผา ยิ่งโลกร้อน ยิ่งปั่นทอนสุขภาพ”

ประชาชนตำบลท่าจำปี

 

 

 

35 คน

ตำบลท่าจำปี

เมษายน – พฤษภาคม2558

2,500

 

 

7.  งบประมาณ

แผนงาน สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิตที่  4  ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ   รหัส 01400406 งบดำเนินงาน  งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จำนวน 2,500   บาท ( สองพันห้าร้อยบาทถ้วน )

7.1  ค่าตอบแทน                                                 500   บาท

          7.2  ค่าวัสดุ                                             1,500   บาท

7.3  ค่าใช้สอย                                         500   บาท

หมายเหตุ     ขอถัวจ่ายทุกรายการตามความเป็นจริง

8 .แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1

(.. –ธ.ค.  57)

ไตรมาสที่ 2

(.. – มี..58)

ไตรมาสที่ 3

(เม.. – มิ..58)

ไตรมาสที่ 4

(.. – ..58)

- จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการการเรียนรู้เพื่อขับขี่ปลอดภัย

-

-

2,500

-

9.  ผู้รับผิดชอบ

          กศน.ตำบลท่าจำปี

          นายอำนวย  ขยันขาย              ครู อาสาสมัครกศน.ตำบลท่าจำปี

          นางสาวสายสมร  ยานะ            ครู กศน.ตำบลท่าจำปี

10.  เครือข่าย

- กลุ่มผู้นำชุมชน  หมู่บ้าน

- องค์การบริหารส่วนตำบล

          - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจำปี

 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง

     - โครงการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12. ผลลัพธ์  (   Outputs )

ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าจำปีมีความรู้และแนวปฏิบัติให้กับประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมนุษย์สัตว์สภาพภูมิอากาศ  และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโลกทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ทราบถึงปัญหาและหยุดเผาตอซังข้าว หยุดเผาป่าหยุดเผาขยะทุกประเภท

13.  ดัชนีชี้วัด­­­ความสำเร็จของโครงการ

13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต

: ร้อยละ  80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้หยุดลดการเผาป่า เพราะได้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมนุษย์สัตว์สภาพภูมิอากาศ  และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโลกทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากการเผาป่า

 

13.2  ตัวชี้วัดผลลัพธ์

: ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านตุ่น มีความรู้และแนวปฏิบัติให้กับประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมนุษย์สัตว์สภาพภูมิอากาศ  และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโลกทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ทราบถึงปัญหาและหยุดเผาตอซังข้าว หยุดเผาป่าหยุดเผาขยะทุกประเภท

 

14.  การติดตามประเมินผลโครงการ

          -  การนิเทศติดตามผล

          -  แบบสอบถาม/ติดตาม

          -  แบบประเมินโครงการ

          -  สรุปผลโครงการ

 

15. สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ.

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1.1 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามวัยรวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

ตัวบ่งชี้ย่อยที่2.3 ผู้เรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ย่อยที่  5.2   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องที่สามารถจบการศึกษาตามหลักสูตร/โครงการ

ตัวบ่งชี้ย่อยที่  5.3  ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   ชื่อโครงการ   : โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน(โครงการเสริมสร้างความภักดี ปลูกฝัง สำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง)

 

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย  นโยบายการศึกษาต่อเนื่อง    1. นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ

1.4   การศึกษาต่อเนื่อง (3)

3. หลักการและเหตุผล

 

          ปัจจุบัน ปัญหาการขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขและป้องกันได้หากประชาชนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจรู้เท่าทันสถานการณ์ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เป็นกระบวนการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง นำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน  เน้นการพัฒนาสังคมและชุมชนที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมด้วยการเสริมสร้างจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมือง สร้างเครือข่ายและช่องทางเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลอย่างยั่งยืน และสร้างความตระหนักและระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในส่วนของสำนักงาน

          กศน.ตำบลท่าจำปีเป็นหน่วยจัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชนเป็นกำลังหลักเป็นพลังในการสร้างความปรองดองที่สำคัญในชุมชนโดยที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลบ้านตุ่นโดยเน้นการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีในการส่งเสริมประชาธิปไตยรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กศน.ตำบลท่าจำปี  จึงได้จัดทำโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (โครงการเสริมสร้างความภักดี ปลูกฝัง สำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง) ขึ้น

 

4.    วัตถุประสงค์

1.       เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษา กศน.ตำบลท่าจำปี มีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้บุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตตำบลท่าจำปี ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างพร้อมเพรียง

2.       เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงสิทธิ และหน้าที่ในการเลือกตั้ง และการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

3.       ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและไปถ่ายทอด แก่บุคคลในครอบครัว และชุมชน/หมู่บ้านของตนเอง ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

5. เป้าหมาย

          เชิงปริมาณ

 -   ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าจำปี จำนวน 60 คนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้และรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย โครงการเสริมสร้างความภักดี ปลูกฝัง สำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง

 

 

 

 

 

          เชิงคุณภาพ

  -   ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าจำปีที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและไปถ่ายทอด แก่บุคคลในครอบครัว และชุมชน/หมู่บ้านของตนเอง ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

6.  วิธีดำเนินการ

 

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย(คน)

พื้นที่ดำเนินการ

ระยะเวลา

งบ

ประมาณ

1.โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (โครงการเสริมสร้างความภักดี ปลูกฝัง สำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง)

 

1.เพื่อให้ผู้ข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนหน้าที่ของพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศ

2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงสิทธิ และหน้าที่ในการเลือกตั้ง และการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

3.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและไปถ่ายทอด แก่บุคคลในครอบครัว และชุมชน/หมู่บ้านของตนเอง ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ประชากรในพื้นที่ตำบลท่าจำปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     60

-   ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา

 

มีนาคม  2558

 

  12,000

7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ

งบประมาณแผนงานแผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิตที่  4   ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ รหัส 01400407 งบ ดำเนินงาน จำนวน 12,000 บาท( หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

          7.1  ค่าตอบแทน                             6,500            บาท

          7.2  ค่าวัสดุฝึก                      5,000             บาท

          7.3  ค่าใช้สอย                      500               บาท

หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ     

 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมหลัก

ไตรมาส 1

(ต.ค.-ธ.ค.57)

ไตรมาส 2

(ม.ค.-มี.ค.58)

ไตรมาส 3

(เม.ย.-มิ.ย.58)

ไตรมาส 4

(ก.ค.-ก.ย.58)

- จัดกระบวนการเรียนรู้ โครงการ กศน.อาสาพัฒนาประชาธิปไตยให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยและตระหนักในหน้าที่ของความเป็นเมืองที่ดีของสังคมและประเทศตลอดจน กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย และการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

 

 

12,000

 

 

 

 

 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

          กศน.ตำบลท่าจำปี

          นายอำนวย  ขยันขาย               ครู อาสาสมัครกศน.ตำบลท่าจำปี

          นางสาวสายสมร  ยานะ            ครู กศน.ตำบลท่าจำปี

                       

10.  เครือข่าย

- กลุ่มผู้นำท้องถิ่น

 - องค์การบริหารส่วนตำบล

           - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจำปี

         

11.  โครงการที่เกี่ยวข้อง

      - โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

           - โครงการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

12. ผลลัพธ์( Outputs )

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงสิทธิ และหน้าที่ในการเลือกตั้ง และการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและไปถ่ายทอด แก่บุคคลในครอบครัว และชุมชน/หมู่บ้านของตนเอง ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

13. ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ

          13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต

              1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเป็นพลเมืองดี ความเป็นประชาธิปไตย

          2. ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

 

13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์

               1. กลุ่มเป้าหมายประชากรในพื้นที่ตำบลท่าจำปีความเข้าใจในหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนหน้าที่ของพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศ

          2.  กลุ่มเป้าหมายประชากรในพื้นที่ตำบลท่าจำปีตระหนักถึงสิทธิ และหน้าที่ในการเลือกตั้ง และการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

3.  กลุ่มเป้าหมายประชากรในพื้นที่ตำบลท่าจำปีผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและไปถ่ายทอด แก่บุคคลในครอบครัว และชุมชน/หมู่บ้านของตนเอง ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

14. การติดตามประเมินผลโครงการ

- นิเทศ / ติดตาม

- แบบประเมินโครงการ

          - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

          - สรุปผลโครงการ

15. สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ.

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  2.1 ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวหรือชุมชน

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่2.2 ผู้เรียนเป็นนักศึกษาที่ดีของสถานศึกษา

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่2.3 ผู้เรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

      ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  3.2 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา

      ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

        ตัวบ่งชี้ย่อยที่5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาพื้นฐาน

        ตัวบ่งชี้ย่อยที่  5.2   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องที่สามารถจบ   

 การศึกษาตามหลักสูตร/โครงการ

   ตัวบ่งชี้ย่อยที่  5.3 ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

 

 

 

1. ชื่อโครงการ   :  โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย  นโยบายต่อเนื่อง  ข้อที่ 1  นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ

    1.4การศึกษาต่อเนื่อง (3 )

3. หลักการและเหตุผล

     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  11 (พ.ศ.2555-2559)  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ได้อัญเชิญ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี  คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  ต่อเนื่องจากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  9 และฉบับที่ 10  ทั้ง  2  ฉบับที่ผ่านมา  เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน  โดยคำนึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ยงบนพื้นฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรม 

ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2557  นโยบายต่อเนื่องข้อที่ 1  นโยบายด้านการการศึกษานอกระบบ  ข้อที่1.3  การศึกษาต่อเนื่อง  3) มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรมการประชุมสัมมนาการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างชุมชนนักปฏิบัติการเรียนทางไกลและรูปแบบอื่นๆที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทของชุมชนแต่ละพื้นที่โดยเน้นการสร้างจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตยความเป็นพลเมืองดีการส่งเสริมบทบาทสตรีการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนการบริหารกองทุนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารการอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการน้ำและการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและหลักสูตรเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น

          กศน. ตำบลท่าจำปีเป็นหน่วยจัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบด้าน การศึกษาตามแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กศน.ตำบลท่าจำปีจึงได้จัดทำโครงกาจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น

4.  วัตถุประสงค์

          1.เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          2.เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   3.เพื่อขยายผลให้ประชาชนในชุมชน นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 

 

5.  เป้าหมาย

          เชิงปริมาณ

ประชาชน ในพื้นที่ตำบลบ้านตุ่น จำนวน  20        คน     

เชิงคุณภาพ

          ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถขยายผลให้ประชาชนในตำบลบ้านตุ่น นำแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

6.  วิธีดำเนินการ

 

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่ม

เป้าหมาย

เป้าหมาย

พื้นที่

ระยะเวลา

งบประมาณ

1.จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดตามหลัก    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ            พอเพียง

  3. เพื่อขยายผลให้ประชาชนในชุมชน นำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน         ชีวิตประจำวัน

ประชาชนพื้นทีตำบลท่าจำปี

 

 

 

20 คน

ตำบลท่าจำปี

ต.ค.57–

ก.ย.58

7,000

 

7.  งบประมาณ

แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิตที่  4  ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ รหัส 01400410   งานจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    จำนวน  5,000   บาท(ห้าพันบาทถ้วน )

7.1  ค่าตอบแทน                             3,000            บาท

          7.2  ค่าวัสดุ                         2,000            บาท

          7.3  ค่าใช้สอย                      2,000            บาท

          หมายเหตุ     ขอถัวจ่ายทุกรายการตามความเป็นจริง

8 .แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 

กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1

(.. –ธ.ค.  57)

ไตรมาสที่ 2

(.. – มี..58)

ไตรมาสที่ 3

(เม.. – มิ..58)

ไตรมาสที่ 4

(.. – ..58)

- จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

      7,000

 

9.  ผู้รับผิดชอบ

          กศน.ตำบลท่าจำปี

          นายอำนวย  ขยันขาย              ครู อาสาสมัครกศน.ตำบลท่าจำปี

          นางสาวสายสมร  ยานะ            ครู กศน.ตำบลท่าจำปี

10.  เครือข่าย

- องค์กรภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น

- ผู้นำชุมชน  หมู่บ้าน

 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง

           - โครงการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12. ผลลัพธ์  (   Outputs )

- ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถขยายผลให้ประชาชนในตำบลบ้านตุ่น นำแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

13.  ดัชนีชี้วัด­­­ความสำเร็จของโครงการ

13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต              

                   : ร้อยละ  80  ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจสามารถวางแผนการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลการทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย

 

 

13.2  ตัวชี้วัดผลลัพธ์

      ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถขยายผลให้ประชาชนในตำบลบ้านตุ่น นำแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

14.  การติดตามประเมินผลโครงการ

          -  การนิเทศติดตามผล

          -  การประเมินผลโครงการ

          -  สรุปผลโครงการ

 

15. ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ.

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

      ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

 ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1.1 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามวัยรวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย

           ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1.2 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  2.1 ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวหรือชุมชน

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่2.2 ผู้เรียนเป็นนักศึกษาที่ดีของสถานศึกษา

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่2.3 ผู้เรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

      ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  3.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  3.2 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา

      ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  4.1 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม

      ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาพื้นฐาน

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  5.2   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องที่สามารถจบ   

 การศึกษาตามหลักสูตร/โครงการ

ตัวบ่งชี้ย่อยที่  5.3 ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

ตัวบ่งชี้11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

              ตัวบ่งชี้ย่อยที่  11.1ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึก

 

 

 

 

 

2.นโยบายด้านการศึกษาตามอัธยาศัย

 

 

1.ชื่อโครงการ :โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ

 

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย    นโยบายต่อเนื่อง

ข้อ2.นโยบายด้านการศึกษาตามอัธยาศัย    

  ข้อ 2.1 การส่งเสริมการอ่าน

ข้อ3.  นโยบายด้านการส่งเสริมด้านการเรียนรู้ของชุมชน

ข้อ 3.3 เสริมสร้างบ้านหนังสืออัจฉริยะและพัฒนานิสัยรักการอ่านของประชาชน

 

3.  หลักการและเหตุผล

          กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางในการใช้การอ่านเป็นยุทธศาสตร์และกลไกขับเคลื่อนการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต โดยกำหนดให้การส่งเสริมการอ่าน เป็นวาระแห่งชาตินำไปสู่การเรียนรู้ในหมู่บ้านที่ถือว่าเป็นความรู้ใกล้ชิดที่สุดของประชาชน ทั้งนี้ นอกจากเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในตำบลท่าจำปีได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงและกว้างขวางแล้ว ยังเป็นการเปิดเวทีรากหญ้าให้แก่ชุมชนในตำบลได้ถกเถียงและแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้มากขึ้น อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในตำบลท่าจำปีต่อไปนอกจากนี้ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นโยบายเร่งด่วนที่ให้ดำเนินการจัดตั้งบ้านหนังสือในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นห้องสมุดประชาชนของชุมชน และดำเนินการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เข้าถึงทุกครอบครัวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในตำบลท่าจำปีเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการใช้บริการบ้านหนังสือตลอดจนการช่วยกันดูแลรักษาและพัฒนาบ้านหนังสือให้เป็นบ้านหนังสือเสริมสร้างอัจฉริยภาพของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างยั่งยืน

กศน.ตำบลท่าจำปีเป็นหน่วยจัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน เพราะการอ่านเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนและควบคู่กับการเสริมสร้างลักษณะนิสัยรักการอ่าน เป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู้และส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสร้างเสริมประสบการณ์สำหรับการเก็บเกี่ยวและนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต มีความสามารถในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน จึงจัดโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะขึ้น

4. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้กับประชาชนในตำบลท่าจำปี มีนิสัยรักการอ่าน

2. เพื่อให้ประชาชนในตำบลท่าจำปีได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของบ้านหนังสืออัจฉริยะ

3. เพื่อให้บ้านหนังสืออัจฉริยะเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านของตำบล

ท่าจำปี

5. เป้าหมาย

          เชิงปริมาณ   :  บ้านหนังสืออัจฉริยะในตำบล จำนวน 5 แห่ง

เชิงคุณภาพ  :  ประชาชนในตำบลท่าจำปีมีนิสัยรักการอ่าน ตระหนักและเห็นความสำคัญของบ้านหนังสืออัจฉริยะ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านของตำบลท่าจำปี

6. วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

1.จัดตั้งบ้านหนังสืออัจฉริยะ 5 แห่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-นำหนังสือพิมพ์ นิตยสารรายสัปดาห์ รายปักษ์ หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ลงพื้นที่

1. เพื่อส่งเสริมให้กับประชาชนในตำบลบ้านตุ่น มีนิสัยรักการอ่าน

2. เพื่อให้ประชาชนในตำบลท่าจำปีได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของบ้านหนังสืออัจฉริยะ

3. เพื่อให้บ้านหนังสืออัจฉริยะเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านของตำบลท่าจำปี

บ้านหนังสืออัจฉริยะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านหนังสืออัจฉริยะ

5 แห่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 แห่ง

พื้นที่ตำบล

ท่าจำปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่ตำบลท่าจำปี

มีนาคม – กันยายน2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีนาคม – กันยายน2558

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61,800

 

7. เงินงบประมาณ 

จากงบประมาณแผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 61,800บาท (หกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

          7.1ค่าวัสดุ                 61,800บาท

 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมหลัก

ไตรมาส 1

(..-..57)

ไตรมาส 2

(..-มี..58)

ไตรมาส 3

(เม..–มิ..58)

ไตรมาส 4

(..-..58)

นำหนังสือพิมพ์ นิตยสารรายสัปดาห์ รายปักษ์ หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ลงพื้นที่บ้านหนังสืออัจฉริยะเพื่อให้บริการ

15,450

15,450

15,450

15,450

 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

          กศน.ตำบลท่าจำปี

          นายอำนวย  ขยันขาย              ครู อาสาสมัครกศน.ตำบลท่าจำปี

          นางสาวสายสมร  ยานะ            ครู กศน.ตำบลท่าจำปี

 

10. เครือข่าย

- องค์กรภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น

- ชุมชน / หมู่บ้านในตำบลท่าจำปี

- องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปี

 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง

          1. โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ 2557

          2. โครงการ 2 เมษา รักการอ่าน นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          3. โครงการส่งเสริมเด็กไทยใส่ใจอ่านหนังสือเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

 

12. ผลลัพธ์ (Outputs )

          ประชาชนในตำบลท่าจำปี มีนิสัยรักการอ่าน ตระหนักและเห็นความสำคัญของบ้านหนังสืออัจฉริยะ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านของตำบลท่าจำปี

 

13. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

          ตัวชี้วัดผลผลิต

          ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 80 ของประชาชน มีความคิดเห็นและความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป

          ตัวชี้วัดผลลัพธ์

          ประชาชนในตำบลท่าจำปีมีนิสัยรักการอ่าน

          ประชาชนในตำบลท่าจำปีสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ แหล่งรวบรวมความรู้และข้อมูลข่าวสารใกล้ตัวจากบ้านหนังสืออัจฉริยะในแต่ละชุมชนในตำบลท่าจำปี

 

14. การประเมินผล/ติดตามผลโครงการ

          1.  แบบประเมินความพึงพอใจ  

          2.  สรุปผลรายงานการประเมิน

          3รายงานผลโครงการให้หน่วยงานต้นสังกัด

15. ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของสมศ.

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ย่อยที่  3.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

3.นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน

 

 

 

1. ชื่อโครงการ:โครงการจัดสื่อหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบลท่าจำปี

 

2. ความสอดคล้องกับนโยบายนโยบายต่อเนื่อง

ข้อ.2 นโยบายด้านการศึกษาตามอัธยาศัย

ข้อ 2.1 การส่งเสริมการอ่าน

 ข้อ 3. นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน

ข้อที่ 3.3. ส่งเสริมสร้างบ้านหนังสืออัจฉริยะและพัฒนานิสัยรักการอ่านของประชาชน

3. หลักการและเหตุผล

การอ่านหนังสือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดองค์ความรู้ การรับรู้ข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น กศน.ตำบลท่าจำปีเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลสำหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนในพื้นที่กศน.ตำบลท่าจำปีมีทรัพยากรที่สามารถเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของประชาชนในตำบลได้  นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังกำหนดให้ปี 2552 - 2571 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศ และให้การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และตามนโยบาย จุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนการพัฒนา กศน.ตำบล/แขวง ให้เป็นศูนย์กลางการสร้างโอกาสและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในชุมชน จัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพและสาระที่หลากหลาย ทันสมัย เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มสมรรถนะของตนเองและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของชุมชน

กศน.ตำบลท่าจำปี   เป็นหน่วยจัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของการอ่าน จึงจัด โครงการและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดสื่อหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบลท่าจำปีขึ้น

4. วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้กศน.ตำบลท่าจำปีเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลท่าจำปี มีนิสัยรักการอ่านและได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้น

 

5. เป้าหมาย

          เชิงปริมาณประชาชนในตำบลท่าจำปี จำนวน 300 คน

เชิงคุณภาพ: ประชาชนในตำบลท่าจำปีมีนิสัยรักการอ่าน สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ แหล่งรวบรวมความรู้และข้อมูลข่าวสารใกล้ตัวจาก กศน.ตำบลท่าจำปี ให้ทันต่อเหตุการณ์ สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

6. วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย

(คน)

พื้นที่ดำเนินการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

นำหนังสือ

พิมพ์ รายวันมาให้บริการประชาชน

1.เพื่อให้ กศน.ตำบลท่าจำปีเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลท่าจำปี มีนิสัยรักการอ่านและได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้น

 

กศน.ตำบล

ท่าจำปี

300 คน

กศน.ตำบล

ท่าจำปี

ต.ค.57 –

ก.ย.58

2,610

 

7.เงินงบประมาณ 

          จากงบประมาณแผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิตที่ 5 งบดำเนินงาน (ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบลท่าจำปี)จำนวน 2,610 บาท (สองพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)

          -  ค่าวัสดุ   2,610 บาท

 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมหลัก

ไตรมาส 1

(..-..57)

ไตรมาส 2

(..-มี..58)

ไตรมาส 3

(เม..–มิ..58)

ไตรมาส 4

(..-..58)

 

นำหนังสือพิมพ์รายวันลงพื้นที่

660

650

650

650

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

          กศน.ตำบลท่าจำปี

          นายอำนวย  ขยันขาย              ครู อาสาสมัครกศน.ตำบลท่าจำปี

          นางสาวสายสมร  ยานะ            ครู กศน.ตำบลท่าจำปี

 

10. เครือข่าย

          1. กศน.อำเภอเมืองพะเยา

          2. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

 

 

 

 

 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง

          1. โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ 2558

          2. โครงการ2 เมษา รักการอ่านนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2558

          3. โครงการส่งเสริมเด็กไทยใส่ใจอ่านหนังสือเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2558

 

12. ผลลัพธ์ (Outputs)

1.กศน.ตำบลท่าจำปีเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.ประชาชนในตำบลท่าจำปี มีนิสัยรักการอ่านและได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้น

 

13. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

          ตัวชี้วัดผลผลิต

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 80 ของประชาชนในตำบลท่าจำปี มีนิสัยรักการอ่าน

 

          ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ประชาชนในตำบลท่าจำปีมีนิสัยรักการอ่าน สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ แหล่งรวบรวมความรู้และข้อมูลข่าวสารใกล้ตัวจาก กศน.ตำบลท่าจำปี ให้ทันต่อเหตุการณ์ สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้น

 

14. การประเมินผล/ติดตามผลโครงการ

1.  แบบประเมินความพึงพอใจ  

2.  สรุปผลรายงานการประเมิน

         

15. สอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้ สมศ.

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

                       3.2. ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.นโยบายด้านการสนับสนุนโครงการพิเศษ

 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย  นโยบายต่อเนื่องข้อที่ 4  นโยบายด้านการสนับสนุนโครงการพิเศษ

                             4.3  การส่งเสริมและจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

 

3.หลักการและเหตุผล

          ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  มาตรา  49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ. 2551  มาตรา  คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา   รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานราชการต่างๆบริการประชาชนอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย   กลุ่มคนพิการเป็นกลุ่มหนึ่งที่รัฐต้องดูแลทั้งด้านการดำรงชีพ ความเป็นอยู่  การศึกษา การมีทักษะด้านการอาชีพและการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการประเภทต่างๆ และส่งเสริมให้คนพิการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบของชมรมและสมาคมต่างๆในระดับพื้นที่ จังหวัด และระดับประเทศ

          กศน.ตำบลท่าจำปี   เป็นหน่วยจัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบด้านการศึกษาสำหรับคนพิการเพื่อให้การดำรงชีวิตอยู่ของคนพิการสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขไม่เป็นภาระของญาติหรือผู้ดูแล  สามารถดูแลตัวเองให้ดำรงชีวิตอิสระ มีความรู้   มีอาชีพที่จะสร้างรายได้เพื่อลดภาระของสังคมได้ตามความเหมาะสมของความพิการแต่ละประเภท  จึงได้จัดทำโครงการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการขึ้นเพื่อพัฒนาส่งเสริมกลุ่มคนพิการประเภทต่างๆให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและตามความสมัครใจของคนพิการ

4.วัตถุประสงค์

1เพื่อให้คนพิการได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2. เพื่อให้คนพิการได้ศึกษาหาความรู้ตามความเหมาะสมของความพิการแต่ละประเภท 

 

5. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ   :    ผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลบ้านตุ่น     จำนวน  1    คน

 เชิงคุณภาพ  :   คนพิการมีระดับความรู้ที่สูงขึ้น

 

6. วิธีดำเนินงาน

กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย

พื้นที่ดำเนินการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

จัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำหรับคนพิการ

1เพื่อให้คนพิการได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2. เพื่อให้คนพิการได้ศึกษาหาความรู้ตามความเหมาะสมของความพิการแต่ละประเภท 

ตำบลท่าจำปี

   1 คน

กศน.

ตำบลท่าจำปี

ตุลาคม 57

กันยายน 58

15,516

 

7. งบประมาณ

          - งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา   ผลผลิตที่  4  งานผู้รับบริการการศึกษานอก  การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  จำนวน  15,516  บาท

          7.1  ค่าตอบแทน                             15,216           บาท

          7.2  ค่าวัสดุ                            300                     บาท

          7.3  ค่าพาหนะ                        -                 บาท             

หมายเหตุ     ขอถัวจ่ายทุกรายการตามความเป็นจริง

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมหลัก

ไตรมาสที่ 1

(..57 –ธ.ค.57)

ไตรมาสที่ 2

(..58 -มี..58)

ไตรมาสที่ 3

(เม..58-มิ..58)

ไตรมาสที่ 4

(..58-..58)

จัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สำหรับคนพิการ

3,876

3,880

3,880

3,880

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

          กศน.ตำบลท่าจำปี

          นายอำนวย  ขยันขาย              ครู อาสาสมัครกศน.ตำบลท่าจำปี

          นางสาวสายสมร  ยานะ            ครู กศน.ตำบลท่าจำปี

นายตรีภพ  ปิงเมือง                 ครู ผู้สอนคนพิการ

 

10. เครือข่ายการดำเนินงาน

-                   ชมรมนวดแผนไทยจังหวัดพะเยา

-                   ชมรมคนตาบอดจังหวัดพะเยา

-    พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

-    ผู้นำชุมชนตำบลท่าจำปี

 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง

โครงการจัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12. ผลลัพธ์  (Outcome )

          คนพิการได้ศึกษาหาความรู้ตามความเหมาะสมของความพิการแต่ละประเภท  สามารถดูแลตัวเองให้ดำรงชีวิตอิสระ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขไม่เป็นภาระของญาติหรือผู้ดูแล

13. ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ

13.1ตัวชี้วัดผลผลิต  

        ร้อยละ 80 ของผู้พิการที่ร่วมโครงการ มีระดับความรู้ที่สูงขึ้น

13.2  ตัวชี้วัดผลลัพธ์     

ร้อยละ 80 ของผู้พิการที่ร่วมโครงการ มีระดับความรู้ที่สูงขึ้น สามารถดูแลตัวเองให้ดำรงชีวิตอิสระ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขไม่เป็นภาระของญาติหรือผู้ดูแล   

 

14.การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

-          การทดสอบ

-          การสัมภาษณ์

-    แบบสอบถาม

-    ติดตามรายบุคคล

 

15. สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. ที่

      ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ย่อยที่  5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาพื้นฐาน

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  5.3  ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

      ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  6.1 ประสิทธิผลการดำเนินการของสถานศึกษา

          ตัวบ่งชี้ย่อยที่  6.2  กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  
กศน.ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา
ปรับปรุงพัฒนาโดย :นายวสันต์ อินทะ กศน.อำเภอแม่ลาว ขอขอบคุณ ครูเชนดอทคอม และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา