[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

 
ครูเชนดอทคอม

  

 เริ่มนับ 5 / ก.ค. / 2554
UserOnline now 1 IP
(Show/hide IP)
  
ปรัชญา/วิสัยทัศน์  
 


 วิสัยทัศน์

“กศน.ตำบลสันป่าม่วง ให้ประชาชนได้รับการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน”

  

 ปรัชญา                                                          

           “คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

อัตลักษณ์

           “มีความสามัคคี”

เอกลักษณ์

          “ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม”

 

พันธกิจ   

           1. กศน.ตำบลสันป่าม่วง ได้จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประชาชนในตำบลสันป่าม่วงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

2. กศน.ตำบลสันป่าม่วง  ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาคุณภาพของประชากรในตำบลสันป่าม่วง

3. กศน.ตำบลสันป่าม่วง ได้พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสันป่าม่วง และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4. กศน.ตำบลสันป่าม่วง  ได้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน ตำบลสันป่าม่วง ส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          5. กศน.ตำบลสันป่าม่วง  ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในตำบลสันป่าม่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ทิศทางการพัฒนาของ  กศน.ตำบลสันป่าม่วง

                     ควรส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้  ความเข้าใจการจัดกิจกรรม และการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญอย่างแท้จริงเช่น  การสอนแบบโครงงาน  การใช้แหล่งเรียนรู้อย่างมีความหมาย การสอนแบบบูรณาการและการใช้กระบวนการกลุ่ม รวมทั้งควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้  มีการติดตามประเมินผลคุณภาพของผู้เรียน   การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร การจัดกิจกรรมแนะแนว กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญของการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการพัฒนาทักษะความรู้ตามหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกหมวดวิชาตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งโครงการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมภาษาสู่อาเซียน โครงการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ธุรกิจคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โครงการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้อนุรักษ์ภูมิปัญญา 

 


  
กศน.ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โทร.054-887062
ปรับปรุงพัฒนาโดย :วสันต์ อินทะ กศน.อำเภอแม่ลาว ขอขอบคุณ ร้านเชนนี่คอมพิวเตอร์ ./. Atommysite และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์ (วสันต์ อินทะ)กศน.อำเภอเมืองพะเยา