[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

 
ครูเชนดอทคอม

  

 เริ่มนับ 5 / ก.ค. / 2554
UserOnline now 1 IP
(Show/hide IP)
  
แผนปฎิบัติการ   
 

  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา

กศน.ตำบลสันป่าม่วง

 

 

 

บทที่  1

ข้อมูลพื้นฐาน

1.ข้อมูลทั่วไปของตำบลสันป่าม่วง 

v สภาพทั่วไป

v ที่ตั้ง

·     ทิศเหนือติดกับเขตเทศบาลตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

·     ทิศใต้ติดกับเขตเทศบาลตำบลบ้านสาง  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

·     ทิศตะวันออกติดกับกว๊านพะเยา

·     ทิศตะวันตกติดกับอำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง

     เทศบาลตำบลสันป่าม่วงอยู่ห่างจากอำเภอเมืองพะเยา ประมาณ  12  กิโลเมตร

v เนื้อที่

       ตำบลสันป่าม่วง  มีเนื้อที่ทั้งหมด  36  ตารางกิโลเมตร

v  ภูมิประเทศ

       พื้นที่ทางทิศตะวันตกของตำบลสันป่าม่วงมีสภาพเป็นเทือกเขาและมีที่ราบบริเวณเชิงเขา  ส่วนพื้นที่ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มติดกับกว๊านพะเยา

v จำนวนหมู่บ้าน

        เทศบาลตำบลสันป่าม่วงมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  หมู่บ้าน  เป็นหมู่บ้านในเขตเทศบาลเต็มทั้ง  หมู่บ้าน  ดังนี้

ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

หมายเหตุ

1

ผาช้างมูบ

1

นายรุ่งเรือง  กันตรี

 

2

ทุ่งต้นศรี

2

นายศุภกานต์  ดูดี

 

3

สันปูเลย

3

นายประสิทธ์ วงศ์ไชยา

 

4

สันป่าม่วงใต้

4

นางผ่องศรี  ปรีชาพงค์มิตร

กำนันตำบลสันป่าม่วง

5

สันป่าม่วงเหนือ

5

นายสิทธิ  สายปิน

 

6

สันป่าบง

6

นายชาติชาย  วงศ์ไชยา

 

7

แม่ต๋อมใน

7

นายสมศักดิ์ ทวีคูณ

 

8

สันป่าม่วงกลาง

8

นายประสิทธิ์  เทพสืบ

 

       

v ประชากร

ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

จำนวนประชากร

จำนวน

ครัวเรือน

 จำนวนเนื้อที่

(ไร่)

 หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

1

ผาช้างมูบ

1

273

260

533

178

1,602

 

2

ทุ่งต้นศรี

2

149

167

316

105

762

 

3

สันปูเลย

3

280

295

575

207

1,524

 

4

สันป่าม่วงใต้

4

184

192

376

122

1,016

 

5

สันป่าม่วงเหนือ

5

162

154

316

106

156

 

6

สันป่าบง

6

184

171

355

155

2,813

 

7

แม่ต๋อมใน

7

112

113

225

105

1,563

 

8

สันป่าม่วงกลาง

8

149

150

299

103

274

 

รวม

1,493

1,502

2,995

1,081

9,710

 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กุมภาพันธ์  255๗ จากสำนักทะเบียนอำเภอเมืองพะเยา


2. ข้อมูลของกศน.ตำบลสันป่าม่วง

1.1  ชื่อ  กศน. ตำบลสันป่าม่วง

ที่ตั้ง   หมู่ที่ 6 บ้านสันป่าบง ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา   

โทร.   08-3760-5807  อีเมลล์  zhaiweijie0756@gmail.com

Website   sanpamoung.nfempp.com

 

1.2.  สังกัด           

    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา

สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    กระทรวงศึกษาธิการ

1.3. ประวัติความเป็นมา กศน.ตำบลสันป่าม่วง

                       เดิมเป็นศูนย์การเรียนชุมชนตำบลสันป่าม่วง ครั้งแรกได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี   พ.. 2541   เดิมได้ใช้สถานที่ ห้องแถวตลาดตำบลสันป่าม่วง ห้องที่ใกล้กับห้องน้ำ  หมู่ที่ 6  บ้านสันป่าบง ทำการเรียนการสอน แต่สภาพไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน  ต่อมาจึงต้องย้ายมาปี พ.ศ. 2543  อยู่ที่อาคารวัดอนาลโยทิพยาราม  บ้านสันป่าบง แต่สภาพศูนย์การเรียนก็ยังเป็นไปอย่างทุลักทุเล  จากนั้น ปี พ.ศ. 2545 แต่สภาพไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน  ได้ย้ายศูนย์การเรียนมาอยู่ที่อาคารเจบิค (ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผักตบชวา) ซึ่งต่อมา ปี พ.ศ. 2553  ได้ย้ายมาห้องแถวติดกับอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าม่วงและได้จัดกิจกรรมเปิดกศน.ตำบลสันป่าม่วง   เมื่อวันที่   10  พฤษภาคม   2553  จนถึงปัจจุบัน   และได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็น  กศน.ตำบลสันป่าม่วง  ศูนย์การเรียนชุมชน    เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2552  ปัจจุบันมีบุคลากรปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลสันป่าม่วง จำนวน 2 คน คือ นายชาญณรงค์  ฤดีใจ ครู กศน.ตำบล และนางกรชนก  ตาปัญโญ  ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองพะเยา  ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 -  งบประมาณในการปรับปรุง กศน.ตำบลสันป่าม่วงที่ไดรับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลสันป่าม่วง

o   ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลสันป่าม่วง  จำนวน   69,000 บาท

(ปูพื้นกระเบื้อง,ประตูกระจก) ปี 2556

o   ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลสันป่าม่วง  จำนวน   10,000 บาท

(จัดซื้อสื่อการเรียนรู้,หนังสือ) ปี 2554   ปี 2555  ปี 2556

 

สถานที่ตั้ง  บ้านสันป่าม่วง   หมู่ที่ ๖ ตำบลสันป่าม่วง   อ.เมือง   จ.พะเยา

          ครูอาสาสมัคร                       นายกรชนก  ตาปัญโญ

          หัวหน้า กศน.ตำบล                 นายชาญณรงค์   ฤดีใจ

          ประธานองค์กรนักศึกษา            นายสมมี  ยาดี

ปรัชญา

     “ คิดเป็น  ทำเป็น  เน้นคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์

         กศน.ตำบลสันป่าม่วง ให้ประชาชนได้รับการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน

อัตลักษณ์    

         มีความสามัคคี

เอกลักษณ์   

         ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

พันธกิจ

1. จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายทั้งในตำบลบ้านสางและพื้นที่ใกล้เคียง  

3. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชนส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกศน.ตำบลและศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กศน.ตำบลสันป่าม่วง ศูนย์การเรียนชุมชน  หมู่ที่ 6 บ้านสันป่าบง ตำบลสันป่าม่วง

 อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

ข้อมูลทรัพยากรและงบประมาณ

                       - ข้อมูลทรัพยากร

             -  เนื้อที่       -       งาน      49      ตารางเมตร

   - จำนวนอาคารเรียน  รวม......................1............ หลัง

             - จำนวนห้องทั้งหมด................................1............ ห้อง

             - จำนวนห้องประกอบ

                       - ห้องคอมพิวเตอร์...............................-................. ห้อง

                            - จำนวนสื่อ อุปกรณ์ เครื่องอำนวยความสะดวก

                                  - จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด...........6........เครื่อง

                                               -ใช้เพื่อการเรียนการสอน จำนวน....... 3........เครื่อง

                                               -ใช้ในงานบริหาร จำนวน.....................1........เครื่อง

                                  -  จำนวนเครื่องเล่น วิดีโอ/ซีดี....................1.........เครื่อง

                                  - จำนวนเครื่องโทรสาร...............................-.........เครื่อง

                                  - จำนวนโทรทัศน์.......................................1........เครื่อง

                                  - จำนวนวิทยุ............................................-........... เครื่อง

                  - จำนวนหนังสือในศูนย์การเรียน...... 1,679.... เล่ม

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/แหล่งเรียนรู้

                        ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

          กศน. ตำบลสันป่าม่วง นอกจากจะดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามภารกิจหลัก  และนโยบายของสำนักงาน กศน. แล้ว ยังได้เล็งเห็นความสำคัญของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จึงได้มีการดำเนินการสำรวจข้อมูลชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนดำเนินงาน และมีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย   โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

          1)   จำนวนหนังสือใน กศน. ตำบลสันป่าม่วง ศูนย์การเรียนชุมชน  1,679  เล่ม

2)   แหล่งเรียนรู้ภายใน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้

จำนวนหนังสือ (เล่ม)

1. กศน.ตำบลสันป่าม่วง

1,679 เล่ม

รวม

1,679 เล่ม

 

ภาคีเครือข่าย

1.  นายสมชาย  จินะ                         นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง

2.  นายทูล  ยาดี                    รองนายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง

3.  จ่าสิบเอกสมมิตร  แสนคำมา   รองนายกเทศมนตรีตำบลสันป่าม่วง

4.  นายประยูร  กาบอ้อย          ประธานสภาฯ

5.  นายรุ่งเรือง  กันตรี              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1                  

6.  นายศุภกานต์  ดูดี                         ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

7.  นายประสิทธิ์  วงศ์ไชยา                  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3

8.  นางผ่องศรี  ปรีชาพงค์มิตร     กำนันตำบลสันป่าม่วง

9.  นายสิทธิ  สายปิน                         ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

10.นายชาติชาย  วงศ์ไชยา                   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

11.นายสมศักดิ์ ทวีคูณ              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

12.นายศรายุทธ  บัวเทศ           ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8

13.เทศบาลตำบลสันป่าม่วง                           

14.มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา              

15.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันป่าม่วง      

16.ประมงอำเภอเมืองพะเยา                          

17.เกษตรอำเภอเมืองพะเยา                          

18.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันป่าม่วง                

19.โรงเรียนบ้านสันป่าม่วง                            

20.โรงเรียนบ้านสันปูเลย                    

21.วัดอนาลโยทิพยราม                      

22.วัดสันปูเลย                               

23.วัดสันป่าม่วง                              

24.วัดผาช้างมูบ                              

25.วัดต๋อมใน

 

3)   แหล่งเรียนรู้ภายนอก

ชื่อ

ประเภทแหล่งเรียนรู้

ที่ตั้ง

1) ชื่อ กลุ่มจักสานผักตบชวา 

 

เป็นแหล่งข้อมูลชุมชน

ด้านหัตถกรรม

บ้านสันป่าม่วงใต้  หมู่ที่ 4 ตำบลสันป่าม่วง  อำเภอเมือง   จังหวัดพะเยา

2) ชื่อ การทำข้าวแต๋น     

 

เป็นแหล่งข้อมูลชุมชน

ด้านคหกรรม

หมู่ที่ 3 บ้านสันปูเลย  ตำบลสันป่าม่วง   อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

3) ชื่อ การแกะสลักพระพุทธรูปหินทราย    

เป็นแหล่งข้อมูลชุมชน

ด้านอุตสาหกรรม

บ้านสันป่าบง  หมู่ที่ 6  ตำบลสันป่าม่วง  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

4) ชื่อ อ่างเก็บน้ำแม่ต๋อม        

เป็นแหล่งข้อมูลชุมชน

แหล่งน้ำ การอนุรักษ์น้ำ

บ้านต๋อมใน  หมู่ที่ 1

ตำบลสันป่าม่วง  อำเภอเมือง

จังหวัดพะเยา

5) ชื่อ วัดอนาลโยทิพยราม    

เป็นแหล่งข้อมูลชุมชนด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

บ้านสันป่าม่วง    หมู่ที่ 6 

ตำบลสันป่าม่วง  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

6) ชื่อ  กลุ่มจักสานผักตบชวา 

 

เป็นแหล่งข้อมูลชุมชน

ด้านหัตถกรรม

บ้านผาช้างมูบ  หมู่ที่ 1

ตำบลสันป่าม่วง  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

7) ชื่อ กลุ่มจักสานผักตบชวา 

เป็นแหล่งข้อมูลชุมชน

ด้านหัตถกรรม

บ้านสันป่าม่วง  หมู่ที่ 8

ตำบลสันป่าม่วง  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

8) ชื่อ วัดสันป่าม่วง

เป็นแหล่งข้อมูลชุมชนด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

บ้านสันป่าม่วง    หมู่ที่ 8  ตำบลสันป่าม่วง  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

9) ชื่อ วัดผาช้างมูบ

เป็นแหล่งข้อมูลชุมชนด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

บ้านสันป่าม่วง    หมู่ที่ 1   ตำบลสันป่าม่วง  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

10) ชื่อ วัดสันปูเลย

เป็นแหล่งข้อมูลชุมชนด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

บ้านสันป่าม่วง    หมู่ที่ 3  ตำบลสันป่าม่วง  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

11) ชื่อ พระธาตุผาช้างมูบ

เป็นแหล่งข้อมูลชุมชนด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

บ้านสันป่าม่วง    หมู่ที่ 1   ตำบลสันป่าม่วง  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

12) ชื่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันป่าม่วง

เป็นแหล่งข้อมูลชุมชน

ด้านสุขภาพ

หมู่ 6 ตำบลสันป่าม่วง 

 

 

  ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตตำบลสันป่าม่วง 

ที่

ชื่อ - สกุล

ลักษณะภูมิปัญญาด้าน

ที่อยู่

1

นางบุญมา  แววงาม

การทำข้าวแตน

    หมู่ 3  ตำบลสันป่าม่วง

2

นายาทองดี  การเร็ว

การทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

หมู่ 3  ตำบลสันป่าม่วง

3

นายตา    วงค์ฟู

หมอยาพื้นเมือง

หมู่ 6  ตำบลสันป่าม่วง

4

นายแก้วมา  วาเพชร

ช่างไม้

หมู่ 6  ตำบลสันป่าม่วง

5

นายหลวง  วงค์ฟู

การจ้อย ค่าว

หมู่ 6  ตำบลสันป่าม่วง

6

นางวัน    อนุเคราะห์

การทำข้าวต่อ

หมู่ 3 ตำบลสันป่าม่วง

7

นางสุภาพ   จันทรสูรย์

การจักสานผักตบชวา

หมู่ 8  ตำบลสันป่าม่วง

8

นางกุหลาบ  มหามิตร

การจักสานผักตบชวา

หมู่ 4  ตำบลสันป่าม่วง

9

นางผ่องศรี  ปรีชาพงศ์มิตร

การจักสานผักตบชวา

หมู่ 4  ตำบลสันป่าม่วง

10

     นายชัยศิริพัฒน์  สมเครือ

การแกะสลักพระพุทธรูปหินทราย

หมู่ 6  ตำบลสันป่าม่วง

๑๑

     นางนงคราญ  เก่งทอง

การจักสานผักตบชวา

หมู่ 4  ตำบลสันป่าม่วง

 

 

  

บทที่ 2

นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ 2558

 

2.1  นโยบายการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

          สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้น
การดำเนินงาน จัด ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในปีงบประมาณ
พ.ศ.255
7 ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2558  และแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2558) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้

 

          (1). นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ

          จุดเน้นการดำเนินงาน

          1.1) การส่งเสริมการรู้หนังสือ: มุ่งเน้นให้สถานศึกษา สำรวจผู้ไม่รู้หนังสือในพื้นที่ให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน และดำเนินการจัดให้ผู้ไม่รู้หนังสือได้เรียนรู้จากหลักสูตรและสื่อที่เหมาะสมกับสภาพ
ของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้โดยร่วมมือกับสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          1.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชากรวัยแรงงาน: มุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมาย
ที่ลงทะเบียนเรียน ได้เรียนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของตนเอง โดยมีอัตราการคงอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ในหมวดวิชาหลักไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 และอัตราการจบร้อยละ 80
ในแต่ละภาคเรียน ให้ความสำคัญกับการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การเทียบระดับการศึกษาและการประสานความร่วมมือกับองค์กรหลักในการจัดการศึกษาร่วมกัน

          1.3) การศึกษาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต: มุ่งเน้นการจัดการศึกษาต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลักสูตรระยะสั้นและการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
โดยมุ่งให้สามารถนำความรู้ ความสามารถที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งการมีคลังหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อรองรับการจัดบริการทางการศึกษา

          1.4) การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (การศึกษานอกระบบ): มุ่งเน้น
การประสานการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐานพอเพียงสำหรับการประกอบอาชีพ


          (2). นโยบายด้านการศึกษาตามอัธยาศัย

          จุดเน้นการดำเนินงาน

          2.1) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน: มุ่งเน้นการประสานความร่วมมือกับแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิต การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          2.2) การพัฒนาห้องสมุดประชาชน: มุ่งเน้นให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.และพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความรู้จากภายนอก ความรู้สากล และข้อมูลข่าวสารต่างๆ  เพื่อตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาอาชีพ การทำมาหากิน

          2.3) การพัฒนารูปแบบและวิธีการ: ส่งเสริมให้สถานศึกษา พัฒนารูปแบบและวิธีการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีความหลากหลายเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

          (3). นโยบายด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

          จุดเน้นการดำเนินงาน

          3.1) ศูนย์การเรียนชุมชน: มุ่งเน้นการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนชุมชน
ให้เป็นฐานของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนที่มีความพร้อมจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนให้มากขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายให้สำนักงาน กศน.จังหวัด จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน หนึ่งแห่งในตำบลเป็นศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล เพื่อเป็นแม่ข่ายของศูนย์การเรียนต่าง ๆ ในชุมชน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล และภาคีเครือข่ายอื่น

          3.2) อาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย: มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้มีจิตอาสา ตลอดจนผู้รู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อาสาสมัครเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน เป็นผู้สื่อสารข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและนำเสนอความต้องการการเรียนรู้และการพัฒนาชุมชน โดยเป็นทีมร่วมกับครู
ในสังกัดสำนักงาน กศน.

          3.3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน: มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย การสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน การจัดการความรู้ การวิจัยชุมชนซึ่งเป็นพื้นฐานของการนำความรู้ไปแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เช่น เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง การพัฒนาชุมชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ

 

          (4). นโยบายด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา

          จุดเน้นการดำเนินงาน

          4.1) สื่อวิทยุโทรทัศน์ และวิทยุเพื่อการศึกษา: มุ่งพัฒนารายการให้เชื่อมโยง ตอบสนอง ต่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนสำหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ

          4.2) อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา: ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษา สังกัด กศน.
มีเว็บไซต์ของตนเองโดยเชื่อมโยงกับระบบ
Portal  Web เพื่อให้เกิดเครือข่ายการให้บริการที่กว้างขวาง
มีหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

          4.3) การศึกษาทางไกล: มุ่งพัฒนาระบบการเรียนการสอน โดยบูรณาการการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายมาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ขยายกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการให้มากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          (5). นโยบายด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

          จุดเน้นการดำเนินงาน

          5.1) กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา: มุ่งพัฒนากิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ให้เชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาของชุมชน มุ่งเน้นให้ชุมชนสามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้เพื่อการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน

          5.2) เครือข่ายการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์: ส่งเสริมให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ทุกระดับสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในองค์กร กศน. และองค์กรภายนอกเพื่อการให้บริการแก่ประชาชน และพัฒนาความรู้ของตนให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของบุคคลและชุมชน

          (6). นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          จุดเน้นการดำเนินงาน

          6.1) การพัฒนาวิชาการ: มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตร สื่อ รูปแบบและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้การวิจัยเป็นพื้นฐานของการพัฒนาและมุ่งหมายให้งานวิชาการเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติที่มีคุณภาพ

          6.2) การพัฒนาบุคลากร: ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะครู กศน. ซึ่งจะมีบทบาทหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอน  โดยมุ่งพัฒนาให้เป็น กศน. มืออาชีพ ดังนี้

          (1) สำนักงาน กศน.จังหวัดมีหน้าที่พัฒนาครู กศน.ในเนื้อหาสาระที่มีความเฉพาะกับบริบทของพื้นที่

          (2) สถาบันพัฒนา กศน.ภาค มีหน้าที่จัดการพัฒนาครูในเนื้อหาสาระหลักที่
ครู กศน. ทุกคนจำเป็นต้องรู้

          (3) สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร มีบทบาทหลักในการพัฒนาบุคลากรในเนื้อหาสาระที่สำคัญต่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละระดับ

          (4) กลุ่มการเจ้าหน้าที่ จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร กศน.โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          6.3) การนิเทศการศึกษา: ให้ความสำคัญกับการนิเทศภายใน ซึ่งเป็นบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและส่งเสริมให้ศึกษานิเทศก์ กศน. เป็นผู้นิเทศและเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสถานศึกษาสังกัด กศน.

          6.4) การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย: มุ่งเน้นให้สถานศึกษา กศน.ทุกแห่งจัดระบบการประกันคุณภาพ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และให้ความสำคัญกับสถานศึกษาที่จะรับการประเมินภายนอกโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองที่ตรงกับสภาพจริงของสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

          (7). นโยบายด้านการส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่าย

จุดเน้นการดำเนินงาน

          7.1) การประสานงานกับคณะกรรมการ: มุ่งเน้นให้สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ประสานการทำงานร่วมกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามบทบาทหน้าที่เพื่อสร้างความเข้าใจงานด้านการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเสริมสร้างโอกาสและบทบาทในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          7.2) การสร้างเสริมบทบาทของภาคีเครือข่าย: มุ่งเน้นให้หน่วยงานและสถานศึกษา กศน. ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกระดับ ทุกประเภทให้เข้ามามีบทบาทในการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น
การจัดให้มีสมัชชาภาคีเครือข่าย การยกย่องเชิดชูเกียรติ  ทั้งนี้โดยขจัดอุปสรรคต่างๆ ในการทำงานและสร้างเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน

          (8). นโยบายด้านการบริหาร

          จุดเน้นการดำเนินงาน

          8.1) การบริหารการศึกษา: มุ่งเน้นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า

          8.2) การบริหารงานภาครัฐ: ให้ความสำคัญกับการบริหารตามหลักการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (
PMQA)  โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมการทำงานและค่านิยมร่วมขององค์กร

          8.3) การเตรียมความพร้อมบุคลากรตามระเบียบข้าราชการพลเรือน: เน้นการทำ
ความเข้าใจการเข้าสู่ระบบโดยสร้างบุคลากรใหม่ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน

          8.4) ระบบฐานข้อมูล: ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการโดยเฉพาะข้อมูลนักศึกษาและผู้เรียนในหลักสูตรต่างๆ ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารจัดการและจัดให้มีการบริการข้อมูลสารสนเทศ

          8.5) การกำกับติดตาม: ให้ความสำคัญกับระบบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหารของหน่วยงานและสถานศึกษา โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม

          8.6) โครงสร้างพื้นฐาน: มุ่งเน้นการจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการระดมทรัพยากรในการซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้พอเพียงและพร้อมที่จะให้บริการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          (9). นโยบายด้านการสนับสนุนโครงการพิเศษ

          จุดเน้นการดำเนินงาน

          9.1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: เน้นการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อตอบสนองแนวทางการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้ของโครงการสู่กลุ่มเป้าหมาย และการพัฒนาความสามารถการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย

          9.2) การส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ: ให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ เด็กด้อยโอกาส เด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน ผู้พิการ ชาวไทยในต่างประเทศ ซึ่งมีกฎหมายและนโยบายการพัฒนาโดยเฉพาะให้ได้รับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

          (10). นโยบายด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551

จุดเน้นการดำเนินงาน

          10.1) เร่งรัดการออกกฎ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ คำสั่งที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          10.2) เร่งรัดการบริหารจัดการบุคลากรให้เข้าสู่ตำแหน่ง และโครงสร้างองค์กรอย่างสมบูรณ์เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

          10.3) เร่งพัฒนาโครงสร้างองค์กร ให้มีศักยภาพในการดำเนินงาน จัด ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          10.4) เร่งพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร  เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดี มีทัศนคติที่ถูกต้อง และเกิดการยอมรับอย่างกว้างขวาง

 

2.2.  กลยุทธ์ และเป้าหมายการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา  :  แผนงานและโครงการ

          (1)  ส่งเสริมการรู้หนังสือ

          (2)  จัดการศึกษาพื้นฐานนอกระบบเพื่อยกระดับวัยแรงงาน

          (3)  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการพัฒนาอาชีพ

          (4)  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

          (5)  จัดการศึกษาพื้นฐานนอกระบบและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

          (6)  จัดการศึกษาตามอัธยาศัย

                   -  ห้องสมุดประชาชนมีชีวิตระดับอำเภอ

                   -  ห้องสมุดประชาชนมีชีวิตระดับอำเภอ

                   -  แหล่งเรียนรู้ระดับตำบล

                   -  ส่งเสริมการอ่านโดยครอบครัว

          (7)  การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

                   -  หมู่บ้านแห่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (หมู่บ้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน)

                   -  หมู่บ้านส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                   -  อาสาสมัคร กศน.

          (8)  การจัดการศึกษานอกโรงเรียนโดยภาคีเครือข่าย

                   -  คูปองการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ

                   -  คูปองการศึกษาอาชีพ

          (9)  การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรและสถานศึกษา

                   -  พัฒนาบุคลากร

                   -  พัฒนาวิชาการ : หลักสูตรและสื่อ

                   -  ส่งเสริมภาคีเครือข่าย

 

 

 

 

 


 

 

บทที่  3

แผนงานและโครงการการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ 2558

-------------------------------------

3.1แผนงานและโครงการการใช้จ่ายงบประมาณ

(1)  แผนงานและโครงการการใช้จ่ายงบประมาณ ประเภทหมวดเงินอุดหนุน

 

ที่

รายการ

จำนวนเงิน

พื้นที่/เป้าหมายดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หมายเหตุ

 

*

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

งบที่ได้รับจัดสรรค่าตอบแทนครูจัดการศึกษา

พื้นฐานนอกระบบ(สายสามัญ)

แผนบริหารและจัดการ  

ค่าวัสดุ

-  ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุงานบ้าน/ครัว

ค่าตอบแทน

-  ค่าตอบแทนล่วงเวลา:ธุรการ

ค่าใช้สอย

-  ค่าใช้สอยไปราชการ

แผนพัฒนาบุคลากร     

โครงการจัดทำแผนพัฒนา

โครงการ จัดทำสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม

โครงการ วิจัยเพื่อพัฒนาอาชีพ

โครงการวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ  1 เรื่อง

- โครงการอบรมอาสาสมัคร

กศน.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดสรรไว้ที่ กศน.จังหวัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ...........................ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ     ลงชื่อ.............................ผู้เห็นชอบแผนงาน/โครงการ

  (นายชาญณรงค์    ฤดีใจ)                                                     (นายอดิสอน  ขุ่ยคำ)

   ครู กศน.ตำบลสันป่าม่วง                                          ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา

(1)   แผนงานและโครงการการใช้จ่ายงบประมาณ  ประเภทหมวดเงินอุดหนุน  (ต่อ)

 

ที่

รายการ

จำนวนเงิน

พื้นที่/เป้าหมายดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หมายเหตุ

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

แผนดำเนินงาน

(1) ส่งเสริมการรู้หนังสือ

(2) การศึกษาพื้นฐานยกระดับวัยแรงงาน

การพบกลุ่ม

ทางไกล

 

แผนงานวิชาการ

โครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสอบวัดผลและประเมินระดับชาติ

2 โครงการค่าย กศน.รุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม 12 ประการ

3 โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาเลือก

4 ค่ายปรับพื้นฐาน

5 ค่ายพัฒนาผู้เรียน

6 ประกวดโครงงาน

7 เข้าค่ายลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ...........................ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ     ลงชื่อ.............................ผู้เห็นชอบแผนงาน/โครงการ

  (นายชาญณรงค์    ฤดีใจ)                                                     (นายอดิสอน  ขุ่ยคำ)

   ครู กศน.ตำบลสันป่าม่วง                                             ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา

 

(2)   แผนงานและโครงการการใช้จ่ายงบประมาณ  ประเภทหมวดดำเนินงาน

 

ที่

รายการ

จำนวนเงิน

พื้นที่/เป้าหมายดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หมายเหตุ

1.

 

 

 

 

 

 

 

2

.

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

แผนการจัดการศึกษาทักษะอาชีพ

(1) กลุ่มทักษะอาชีพ  

        งบประมาณที่จัดสรร

กลุ่มการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา  (40 ชม.)

 

แผนงานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

โครงการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างความภักดีปลูกฝังสำนึกรักสามัคคี และเสริมสร้างความปรองดอง กิจกรรมพัฒนา  ประชาธิปไตย (ค่านิยม  12  ประการ)

 

แผนงานการศึกษาตามอัธยาศัย

โครงการบ้านหนังสือชุมชน

 

 

 

แผนการจัดการศึกษาทักษะชีวิต

โครงการ ขับขี่ปลอดภัยต้องมีใบขับขี่

 

 

 

 

 

10,000

 

 

 

 

18,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,500

 

 

 

 

บ้านสันป่าม่วง ม.5 ตำบลสันป่าม่วง

 

 

 

ตำบลสันป่าม่วง

 

 

 

 

 

 

ตำบลสันป่าม่วง

 

 

 

 

ตำบลสันป่าม่วง

 

 

 

 

9-19/ธ.ค./2557

 

 

 

 

18 ..57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ...........................ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ     ลงชื่อ.............................ผู้เห็นชอบแผนงาน/โครงการ

  (นายชาญณรงค์    ฤดีใจ)                                            (นายอดิสอน  ขุ่ยคำ)

    ครู กศน.ตำบลสันป่าม่วง                                         ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา

 

(3)แผนงานและโครงการการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินบริหาร

 

ที่

รายการ

จำนวนเงิน

พื้นที่/เป้าหมายดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หมายเหตุ

1.

 

2.

3.

4.

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา

ค่าตอบแทนล่วงเวลา 

ค่าใช้สอยไปราชการ

ค่าวัสดุสำนักงาน

 

 

 

 

10,200

5,000

5,000

3,000

 

 

 

 

กศน. อำเภอ

กศน. อำเภอ

กศน. อำเภอ

กศน. อำเภอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ...........................ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ     ลงชื่อ.............................ผู้เห็นชอบแผนงาน/โครงการ

  (นายชาญณรงค์    ฤดีใจ)                                            (นายอดิสอน  ขุ่ยคำ)

    ครู กศน.ตำบลสันป่าม่วง                                         ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา

 

3.2  โครงการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558

          . กลุ่มโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือและการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ

 

โครงการอบรมปรับพื้นฐานเพื่อพัฒนาความรู้ นักศึกษา กศน. อำเภอเมืองพะเยา ประจำภาคเรียนที่ 2 /2557

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ  มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา

ตัวบ่งชี้ 2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

สอดคล้องกับกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายทั่วไป ข้อที่ 3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะต้องให้ความสำคัญกับการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์ และความเชื่อ รวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศน. ส่วนที่ 4 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  ข้อที่ 4 การใช้ กศน.ตำบล เป็นฐานและสถานีปลายทาง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอดเวลา

สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   มาตรฐานที่ 1  ปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

          หลักการและเหตุผล

     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยามีนโยบายที่จะสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งสำนักงาน กศน. ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้ง 8 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาวิชาการ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมลูกเสือยุวกาชาด และกิจกรรมด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ  ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และการจัดกระบวนการเรียนรู้จากการพบกลุ่มตามปกติ  ไม่เพียงพอต่อการสร้างเสริมประสบการณ์ ในยุคของการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา เนื่องจากผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ยังไม่เพียงพอต่อการศึกษาทั้งในด้านการศึกษาต่อและการเลื่อนการศึกษาในแต่ละระดับ จึงส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้

 

ดังนั้น กศน.ตำบลสันป่าม่วง ได้เห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557  โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นหลักและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ สุขศึกษา พลศึกษา สังคมศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนดังกล่าว  ได้มีการปรับระดับความรู้ของนักศึกษาให้มีระดับความรู้ที่เท่าเทียมกัน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้  จึงได้จัดโครงการอบรมปรับพื้นฐานเพื่อพัฒนาความรู้และสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ นักศึกษา กศน. ตำบลสันป่าม่วง  ประจำภาคเรียนที่ 2 /2557  รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายสร้างความรัก สามัคคีปรองดองและสมานฉันท์

 

วัตถุประสงค์

1  เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ของนักศึกษา กศน.ในรายวิชาคณิตศาสตร์ สุขศึกษา พลศึกษา สังคมศึกษา  ให้มีระดับความรู้ที่เท่าเทียมกัน

2 เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงความรู้ ความสามารถของตนเองในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

3  เพื่อให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน

4 เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับทัศนคติของนักศึกษาในการเรียนการสอนตามหลักสูตร กศน.

5 เพื่อสร้างเสริมความรักความสามัคคีปรองดอง และสมานฉันท์ให้กับ นักศึกษา กศน.ตำบลสันป่าม่วง  อำเภอเมืองพะเยา

เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ

    เป้าหมาย นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา  จำนวน  150  คน 

          พื้นที่ดำเนินการ ณ ค่าขุนเจืองธรรมิกราช  ตำบลท่าวังทอง  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

วิธีดำเนินการ

1        จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2557 

นักศึกษา ในรายวิชา  คณิตศาสตร์ สุขศึกษา พลศึกษา สังคมศึกษา 

2        สรุปผลการดำเนินงาน

 

ระยะเวลาดำเนินงาน

-            ธันวาคม  2557

 

งบประมาณ   

          -

ผู้รับผิดชอบ

-          กศน.อำเภอเมืองพะเยา

-          นางกรชนก   ตาปัญโญ

-          นายชาญณรงค์  ฤดีใจ

 

เครือข่าย

-                   ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช

-                   โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพะเยา เขต 1

-                   สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

 

โครงการที่เกี่ยวข้อง     

         -   โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับการศึกษาประชากรวัยแรงงาน

-   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

          1.  นักศึกษาสามารถทราบพื้นฐานความรู้ของตนเอง ในรายวิชาบังคับของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

             2.  นักศึกษาเข้าใจกระบวนการเรียนการสอนการปรับพื้นฐานการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

             3.  นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น

             4.  นักศึกษาเกิดความรัก สามัคคีปรองดองสมานฉันท์

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก/ภายใน

                   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเมืองพะเยา ควรพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีทักษะความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนหลักสูตรขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนา ยกระดับคุณภาพในระดับที่สูงขึ้นในอนาคตตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

          . กลุ่มการศึกษาต่อเนื่อง

 

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรูปและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ

 สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายทั่วไป ข้อ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยที่ให้ความสําคัญกับการสร้าง ความเท่าเทียมและเป็นธรรม

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศน. ยุทธศาสตร์ที่หวังผลใน 1 ปี ข้อที่ 1 การเร่งรัดการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึง ประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียนอย่างทั่วถึง

สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 คุณภาพผู้สอน/วิทยากร การศึกษาต่อเนื่อง

หลักการและเหตุผล

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาที่จะสนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำได้ทันทีโดยความร่วมมือระหว่างแหล่งกับสถานศึกษา ประชาชนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์ก่อนประกอบอาชีพโดยบูรณาการกับองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ  จากนโยบายดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดยุทธศาสตร์ 2555    ภายใต้กรอบเวลา   2   ปีที่จะพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ใน   5   กลุ่มอาชีพ  ให้สามารถแข่งขันได้ใน   5  ภูมิภาคหลักของโลก รู้เขา รู้เรา เท่าทัน เพื่อแข่งขันในเวทีโลก  และกำหนดภารกิจที่จะพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาเพิ่มเติมศักยภาพและขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคง      สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2558

กศน. ตำบลสันป่าม่วง  เป็นหน่วยจัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบด้าน  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ อาชีพเพื่อการมีงานทำ ทำการพึ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับกลยุทธ์และจุดเน้นของสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล  กศน.ตำบลสันป่าม่วง  จึงได้จัดทำโครงการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาขึ้น

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อจัด ส่งเสริม และ สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้อาชีพเพื่อการมีงานทำในตำบลสันป่าม่วง 

2.  เพื่อจัดให้มีหลักสูตรอาชีพ  กศน.ต้นแบบในการจัดการเรียนรู้อาชีพเพื่อการมีงานทำ

3.  เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืน

 

เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ

ประชาชนในพื้นที่ตำบลสันป่าม่วง จำนวน 25 คน

วิธีดำเนินการ

                   1.  ประชุมวางแผน

                   2.  เสนอโครงการฯ

                   3.  ประสานเครือข่าย   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 5  บ้านสันป่าบง

                   4.  ดำเนินการแผนฯ

                   5.  สรุปผลการดำเนินงาน

 

ระยะเวลาดำเนินงาน

วันที่ 9-19 ธ.ค. 2557

 

งบประมาณ   

          10,000 บาท

 

ผู้รับผิดชอบ

     - กศน.ตำบลสันป่าม่วง

 

เครือข่าย

-          เทศบาลตำบลสันป่าม่วง

-          ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6  บ้านสันป่าบง

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก/ภายใน

                             -

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

ประชาชนตำบลสันป่าม่วง ได้ทราบหลักการเกี่ยวการประกอบอาชีพการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา  ในการจัดการเรียนรู้อาชีพเพื่อการมีงานทำ และมีอาชีพเพื่อการมีงานทำ สร้างรายได้ พัฒนาอาชีพที่มั่นคง ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืน

 

 โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้

ตัวบ่งชี้ 3.1.1 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคลากรและองค์กรในชุมชนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกระดับ ร่วมจัดปัจจัยและกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน และให้บริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่พัฒนาคนในชุมชน เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และคนไทยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สอดคล้องกับกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบายเฉพาะ ข้อที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศน.

ปัจจัยหลักแหล่งความสำเร็จ ข้อที่ 1. การยึดหลักวิชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาคิดเป็น หลักธรรมาภิบาล และผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการ ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปทั้งภายในองค์กร ระหว่างองค์กร และการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย

สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียนผู้รับบริการ

หลักการและเหตุผล

              ตามที่รัฐบาลได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30  ปี  นำไปสู่การปฎิบัติที่เป็นรูปธรรมเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  11 (พ.ศ.2555-2559)  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้อัญเชิญ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี  คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  ต่อเนื่องจากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  9 และฉบับที่ 10  ทั้ง  2  ฉบับที่ผ่านมา  เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน  โดยคำนึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ยงบนพื้นฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรม  การใช้ความรู้อย่างรู้หลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง  ควบคู่ไปกับการกระทำที่ไม่เบียดเบียนกัน  การแบ่งปัน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกันในสังคมจะสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน  สร้างสรรค์  พลังในทางบวกนำไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน และการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์

 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2558  นโยบายต่อเนื่องข้อที่ 1  นโยบายด้านการการศึกษานอกระบบ  ข้อที่1.3  การศึกษาต่อเนื่อง  (3) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            กศน.ตำบลสันป่าม่วงมีบทบาท ภารกิจ/งานด้านจัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการ

ศึกษานอกโรงเรียนด้านการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับกลยุทธ์และจุดเน้นของสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล  ศูนย์การศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา จึงได้จัดทำโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น

 

วัตถุประสงค์

          1  เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนและชุมชนในด้าน การพัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะ

             ชีวิตพัฒนาสังคมชุมชน  และการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          2  เพื่อใช้กระบวนการเรียนรู้ ทางการศึกษาในการพัฒนาปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ของ

              ประชาชน
          3  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดและหลัก
               ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต


เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ

          ประชาชนในพื้นที่ตำบลสันป่าม่วง   จำนวน  10  คน 

   

วิธีดำเนินการ

                   1.  ประชุมวางแผน

                   2.  เสนอโครงการฯ

                   3.  ประสานเครือข่าย   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

                   4.  ดำเนินการแผนฯ

                   5.  สรุปผลการดำเนินงาน

 

ระยะเวลาดำเนินงาน

พฤษภาคม  2558

 

งบประมาณ    แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา ผลผลิตที่  4  ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบรหัส 2000204704000401  งานการศึกษาต่อเนื่อง  จำนวน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)

 

ผู้รับผิดชอบ

-          นางกรชนก   ตาปัญโญ

-          นายชาญณรงค์   ฤดีใจ

 

 

 

เครือข่าย

      - องค์กรภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น

      - ชุมชน  หมู่บ้าน

      - องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลตำบล

 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก/ภายใน

          ครูควรพิจารณาการให้งานการค้นคว้า การเข้ากลุ่มที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการทำมาหาเลี้ยงชีพ เช่น การกำหนดวันพบกลุ่มเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์(ที่จัดอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นวันพฤหัสบดีฯ)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

ผู้ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาได้มีส่วนร่วมในโครงการโดยนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้ โดยอยู่ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งผลให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทำให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

 

. กลุ่มโครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

 

โครงการบ้านหนังสือชุมชน

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานที่ 3 แนวทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ การสร้างวิถีการเรียนรู้และ แหล่งเรียนรู้ให้เข้มแข็ง ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็น สังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ (3.1.1) ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การศึกษาวิจัย สร้างเสริม สนับสนุนแหล่งเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้ (3.2.2) ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม (3.3.1)

สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายทั่วไป ข้อ 1 การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาจะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมการกระจายอํานาจ และความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคม ข้อ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยให้ความสําคัญ กับการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรม

สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศน. ยุทธศาสตร์ที่หวังผลใน 1 ปี ข้อ 1 การเร่งรัดการกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้สามารถเข้าถึง ประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียนอย่างทั่วถึง

สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง           

หลักการและเหตุผล

          กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางในการใช้การอ่านเป็นยุทธศาสตร์และกลไกขับเคลื่อนการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต โดยกำหนดให้การส่งเสริมการอ่าน เป็นวาระแห่งชาติ นำไปสู่การเรียนรู้ในหมู่บ้านที่ถือว่าเป็นความรู้ใกล้ชิดที่สุดของประชาชน ทั้งนี้ นอกจากเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในตำบลสันป่าม่วง ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงและกว้างขวางแล้ว ยังเป็นการเปิดเวทีรากหญ้าให้แก่ชุมชนในตำบลได้ถกเถียงและแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้มากขึ้น อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในตำบลสันป่าม่วง ต่อไปนอกจากนี้ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นโยบายเร่งด่วนที่ให้ดำเนินการจัดตั้งบ้านหนังสือในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นห้องสมุดประชาชนของชุมชน และดำเนินการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้เข้าถึงทุกครอบครัวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในตำบลสันป่าม่วง เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการใช้บริการบ้านหนังสือตลอดจนการช่วยกันดูแลรักษาและพัฒนาบ้านหนังสือให้เป็นบ้านหนังสือเสริมสร้างอัจฉริยภาพของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างยั่งยืน

  กศน.ตำบลสันป่าม่วงเป็นหน่วยจัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน เพราะการอ่านเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนและควบคู่กับการเสริมสร้างลักษณะนิสัยรักการอ่าน เป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู้และส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสร้างเสริมประสบการณ์สำหรับการเก็บเกี่ยวและนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต มีความสามารถในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน จึงจัดโครงการบ้านหนังสือชุมชนขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้กับประชาชนในตำบลสันป่าม่วง มีนิสัยรักการอ่าน

2. เพื่อให้ประชาชนในตำบลสันป่าม่วง ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของบ้านหนังสือชุมชน

3. เพื่อให้บ้านหนังสือชุมชนเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านของตำบลสันป่าม่วง

 

เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ

          เชิงปริมาณ   :  บ้านหนังสือชุมชนในตำบล จำนวน   4 แห่ง

เชิงคุณภาพ  :  ประชาชนในตำบลสันป่าม่วง มีนิสัยรักการอ่าน ตระหนักและเห็นความสำคัญของบ้านหนังสือชุมชน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านของตำบลสันป่าม่วง

 

วิธีดำเนินการ

1.       สำรวจความต้องการในพื้นที่ ตำบลสันป่าม่วง

2.       จัดตั้งบ้านหนังสือชุมชน 4 แห่ง

3.       นำหนังสือพิมพ์ นิตยสารรายสัปดาห์ รายปักษ์ หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ลงพื้นที่

 

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตุลาคม 2557  ถึง  31 มีนาคม 2558

 

งบประมาณ   

จำนวน 41,200 บาท

ผู้รับผิดชอบ

     - กศน.ตำบลสันป่าม่วง

เครือข่าย

-          เทศบาลตำบลสันป่าม่วง

-          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันป่าม่วง

 

โครงการที่เกี่ยวข้อง     

          1. โครงการ 2 เมษา รักการอ่าน นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          2. โครงการส่งเสริมเด็กไทยใส่ใจอ่านหนังสือเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก/ภายใน

                             -

ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

-          ประชาชนในตำบลบ้านตุ่นมีนิสัยรักการอ่าน

-          ประชาชนในตำบลบ้านตุ่นสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ แหล่งรวบรวมความรู้และข้อมูลข่าวสารใกล้ตัวจากบ้านหนังสือชุมชนในแต่ละชุมชนในตำบลบ้านตุ่น

 

ผู้เสนอโครงการ

………………………….

(นายชาญณรงค์   ฤดีใจ)

                        ตำแหน่งครูกศน.ตำบล

 

ผู้เห็นชอบโครงการ

 

……………………………

(นายทวิช   กัณธะคำ

         ครู

 

                  ผู้อนุมัติโครงการ

…………………………….

(นายอดิสอน   ขุ่ยคำ)

ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา

 

 


  
กศน.ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โทร.054-887062
ปรับปรุงพัฒนาโดย :วสันต์ อินทะ กศน.อำเภอแม่ลาว ขอขอบคุณ ร้านเชนนี่คอมพิวเตอร์ ./. Atommysite และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์ (วสันต์ อินทะ)กศน.อำเภอเมืองพะเยา