[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

  

 เริ่มนับ 13 / ก.ค. / 2554
UserOnline now 0 IP
(Show/hide IP)
  
บริบทตำบลแม่ต๋ำ  
 

 

สภาพทั่วไปของตำบลแม่ต๋ำ
 
1.ข้อมูลชุมชน
 
วิสัยทัศน์ตำบลแม่ต๋ำ
“ พะเยาเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีรายได้ พอเพียงกับรายจ่ายที่จำเป็น 
 มีโอกาสพัฒนาตนเองให้อยู่ดีมีสุข ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ”
 
ข้อมูลทั่วไปของตำบลแม่ต๋ำ
 
ตำบลแม่ต๋ำ มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีชั้นระดับความสูงตั้งแต่ 300-500 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่ด้านตะวันออกจะเป็นเนินสูงและลาดเอียงมาทางทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นที่ราบก้นกระทะ
1. สภาพทั่วไป
       1.1 ลักษณะที่ตั้ง
             ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลต๋อม อำเภอเมืองพะเยา
             ทิศใต้      ติดต่อกับตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
             ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา
             ทิศตะวันตก     ติดต่อกับกว๊านพะเยาและตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา
             ตำบลแม่ต๋ำ ปัจจุบันมีเนื้อที่  9  ตารางกิโลเมตร หรือ  5,625  ไร่ 
       1.2 ประชากร
             จำนวนประชาชนในเขตตำบลแม่ต๋ำ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556  มีจำนวน  7,987 คน 
             แยกเป็นชาย  3,839  คน หญิง  4,148  คน
ตำบลแม่ต๋ำ แบ่งเขตการปกครองออกเป็นชุมชน มีจำนวนทั้งสิ้น  4  ชุมชน  คือ
1.ชุมชนวัดอินทร์ฐาน
                 2.ชุมชนวัดภูมินทร์  
3.ชุมชนวัดป่าลานคำ
                 4.ชุมชนวัดเมืองชุม
ตารางข้อมูลแสดงจำนวนประชากรตำบลแม่ต๋ำ
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชาย
หญิง
รวม
ครัวเรือน
1
ชุมชนวัดอินทร์ฐาน
1004
1070
2074
644
2
       ชุมชนวัดภูมินทร์
922
950
1872
632
3
       ชุมชนวัดป่าลานคำ
897
1004
1901
591
4
       ชุมชนวัดเมืองชุม
1089
1051
2140
629
 
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
       2.1 การคมนาคม การจราจร
           ถนนสายประธาน ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครและสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันเส้นทางนี้มีปริมาณการจราจรค่อนข้างสูง 
           ถนนสายหลัก ได้แก่ ถนนสายพหลโยธิน หรือ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1202
           ถนนสายรอง ได้แก่ ถนนทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลในชุมชนเทศบาล ซึ่งเป็นถนนลาดยางและคอนกรีตเสริมเหล็ก
       2.2 การไฟฟ้า
           ปัจจุบันในเขตตำบลแม่ต๋ำ มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกชุมชน โดยมีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกือบครบทุกครัวเรือน ส่วนไฟฟ้าสาธารณะมีครอบคลุมถนนเกือบครบทุกสาย
       2.3 การประปา
            สำนักงานประปาพะเยา ซึ่งเป็นหน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาค เป็นผู้ให้บริการน้ำประปาในเขตตำบลแม่ต๋ำ โดยมีกว๊านพะเยาเป็นแหล่งน้ำดิบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงและขยายการบริการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถขยายเขตการบริการให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ปริมาณน้ำประปาที่ผลิตได้ในแต่ละวัน มีจำนวน 1,100  ลูกบาศก์เมตร/วัน
       2.4 การสื่อสารและการโทรคมนาคม
            1) การไปรษณีย์โทรเลข ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์หนองระบู ตั้งอยู่เลขที่ 687 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
            2) โทรศัพท์ ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา มีหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งได้เปิดให้บริการ โดยบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท ที ที แอนด์ ที (มหาชน) และมีระบบบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของระบบเอไอเอส ระบบดีแทค ระบบออเรจท์ การให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
            3) สถานีวิทยุกระจายเสียงในเขตเทศบาลเมืองพะเยา มีสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. (ห้องจัดรายการ) จำนวน  1 แห่ง
3. ด้านการเศรษฐกิจ
       3.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร
            โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประชาชนในเขตตำบลแม่ต๋ำ ประกอบด้วยภาคเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การอุตสาหกรรมและการบริการ รายได้เฉลี่ยของประชากร ปีละประมาณ 21,781 บาท/คน/ปี  
       3.2 การเกษตรกรรมและการประมง
            ภาคการเกษตรในเขตตำบลแม่ต๋ำ มีผู้ประกอบการอาชีพการเกษตร ได้แก่ การทำนา ทำไร่ ทำสวน การปลูกพืชสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ โดยภาคการเกษตรจะอยู่ในบริเวณตำบลแม่ต๋ำเป็นส่วนใหญ่และประกอบอาชีพประมงเพียงเล็กน้อย
       3.3 การอุตสาหกรรม
            การอุตสาหกรรมในเขตตำบลแม่ต๋ำ เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ซึ่งใช้วัตถุดิบจากภาคการเกษตร ได้แก่ โรงสีข้าว โรงโม่แป้ง นอกจากนั้น ยังมีโรงซ่อมรถยนต์ต่างๆ มีอุตสาหกรรมจำนวนทั้งสิ้น 27 แห่ง
       3.4 การพาณิชยกรรมและการบริการ
            ในเขตตำบลแม่ต๋ำ มีตลาดสด 3 แห่ง คือ ตลาดสดแม่ต๋ำ ตลาดสดหน้าวัดป่าลานคำ และตลาดสดชุมชนแม่ต๋ำสายใน และมีสถานีบริการน้ำมัน  3 แห่ง
 
4. ด้านสังคม
       4.1 ชุมชน
            ชุมชนในเขตตำบแม่ต๋ำ มีจำนวน 4 ชุมชน  จำนวน  2496  หลังคาเรือน    
       4.2 ศาสนา
            ประชาชนในตำบลแม่ต๋ำ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 90  มีวัด จำนวน  4  แห่ง และยังมีประชาชนที่นับถือศาสนาอื่นๆ อีก เช่น ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์
       4.3 การศึกษา
            ในเขตตำบลแม่ต๋ำ มีสถาบันการศึกษา จำนวน  2 แห่ง ประกอบด้วย
               - โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา 1  แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 4 โดยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  1  แห่ง คือ โรงเรียนเทศบาล 2 
       4.4 ประเพณี
            กิจกรรมประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่ ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีวันเข้าพรรษา ประเพณีเดือนแปดเป็ง ประเพณีตานก๋วยสลากและประเพณีวันลอยกระทง เป็นต้น โดยประเพณีดังกล่าวประชาชนทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และกิจกรรมรื่นเริงเป็นประจำทุกปี
       4.5 การสาธารณสุข
            ประชาชนในเขตตำบลแม่ต๋ำ จะใช้บริการด้านการสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลพะเยา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด และโรงพยาบาลพะเยาราม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน สำหรับเทศบาลเมืองพะเยา มีศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนเพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 2 แห่ง      
       4.6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
            งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้
               1) รถยนต์ดับเพลิง 5  คัน
               2) รถยนต์บรรทุกน้ำ  3 คัน แยกเป็น
                        - ขนาดบรรจุน้ำ  5,000  ลิตร   จำนวน  1  คัน
                        - ขนาดบรรจุน้ำ  6,000   ลิตร   จำนวน  1  คัน
                        - ขนาดบรรจุน้ำ  12,000  ลิตร จำนวน 1  คัน
               3) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม  3 เครื่อง
               4) รถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต  1  คัน
               5) เรือท้องแบนสำหรับติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม  2  ลำ
               6) อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง  36  คน
                        - พนักงานเทศบาล  5  คน
                        - ลูกจ้างประจำ  11  คน
                        - ลูกจ้างชั่วคราว  20  คน
               7) อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  454  คน
               8) ในรอบปีที่ผ่านมามีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกระยะ
5. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
       5.1 ภูมิอากาศ
            1) อุณหภูมิ สูงสุด  38.5  องศาเซลเซียส   ต่ำสุด  10  องศาเซลเซียส
                        อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน มี.ค. - มิ.ย.   26.37  องศาเซลเซียส
                        อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน ก.ค. - ต.ค.   26.44  องศาเซลเซียส
                        อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน พ.ย. - ก.พ.  22.44   องศาเซลเซียส
            2) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย สูงสุด พ.ศ. 2537   ต่ำสุด พ.ศ. 2535
                        ปริมาณน้ำฝนตกเฉลี่ยเดือน มี.ค. - มิ.ย.  113.2   ม.ม.
                        ปริมาณน้ำฝนตกเฉลี่ยเดือน ก.ค. - ต.ค.   100.2   ม.ม.
                        ปริมาณน้ำฝนตกเฉลี่ยเดือน พ.ย. - ก.พ.   0.2      ม.ม.
            3) ทิศทางลม
                        ฤดูฝน      พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้
                        ฤดูร้อน    พัดมาจากทิศใต้
                        ฤดูหนาว   พัดมาจากทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ
       5.2 แหล่งน้ำ
         1) กว๊านพะเยา
         2) คลองแม่ต๋ำ
       5.3 การระบายน้ำ
         1) พื้นที่น้ำท่วมถึง คิดเป็นร้อยละ 4  ของพื้นที่ทั้งหมด
         2) ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด 15 วัน ประมาณห้วงเดือน ก.ย. - ต.ค.
         3) เครื่องสูบน้ำ
                        - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  3  นิ้ว   จำนวน  2  เครื่อง
                        - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4  นิ้ว   จำนวน  2 เครื่อง
 
       5.4 น้ำเสีย
          1) ปริมาณน้ำเสีย  6,000   ลบ.ม./วัน
          2) ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้แบบบ่อผึ่งเติมอากาศ รวม  1  แห่ง
          3) น้ำเสียที่บำบัดได้ จำนวน  3,500  ลบ.ม./วัน
          4) ค่า BOD. ในทางระบายน้ำสายหลัก  2.0 มิลลิกรัม/ลิตร
       5.5 ขยะ
            1) ปริมาณขยะ  35  ตัน/วัน
            2) รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม 7 คัน
                     - รถยนต์คันที่ 1 รถเก็บขนแบบเปิดข้าง เทท้าย ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2524
                     - รถยนต์คันที่ 2 รถเก็บขนแบบเปิดข้าง เทท้าย ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2531
                     - รถยนต์คันที่ 3 รถเก็บขนแบบเปิดข้าง เทท้าย ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2535
                     - รถยนต์คันที่ 4 รถเก็บขนแบบเปิดข้าง เทท้าย ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2535
                     - รถยนต์คันที่ 5 รถเก็บขนแบบเปิดข้าง เทท้าย ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2535
                     - รถยนต์คันที่ 6 รถเก็บขนแบบเปิดข้าง เทท้าย ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2539
                     - รถยนต์คันที่ 7 รถเก็บขนแบบเปิดข้าง เทท้าย ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2542
                       บุคลากรประจำรถเก็บขน จำนวนทั้งสิ้น  32  คน
            3) เครื่องจักรที่ใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอย
                        - รถแบคโฮห์    จำนวน 1 คัน จัดซื้อเมื่อ พ.ศ.2537
                        - รถแทรกเตอร์ ขนาด  125 แรงม้า จำนวน 1  คัน จัดซื้อเมื่อ พ.ศ.2539
                        - รถตักหน้า - ขุดหลัง  ขนาด 79 แรงม้า จำนวน  1  คัน จัดซื้อเมื่อ พ.ศ.2541
                        - รถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด  6  ล้อ จำนวน  1 คัน จัดซื้อเมื่อ พ.ศ.2545
                        - รถยนต์บรรทุกน้ำแบบมาตรฐานความจุไม่น้อยกว่า  6,000  ลิตร จำนวน  1  คัน
                          จัดซื้อเมื่อ พ.ศ.2545
                        - รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน  1  คัน จัดซื้อเมื่อ พ.ศ.2545
                        - รถตีนตะขาบ จำนวน  1  คัน จัดซื้อเมื่อ พ.ศ.2545
                        - รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน 1  คัน จัดซื้อเมื่อ พ.ศ.2545
            4) ขยะที่กำจัดได้ จำนวน 35 ตัน/วัน   กำจัดโดยวิธีฝังกลบทั้งหมดในแต่ละวัน
            5) ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้ จำนวน 82 ไร่  2 งาน 67 ตารางวา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 ตำบลจำป่าหวาย  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (จัดซื้อเมื่อ พ.ศ.2529 เนื้อที่ 74  ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา และจัดซื้อเมื่อปี พ.ศ. 2538 เนื้อที่  6  ไร่  2 งาน 51 ตารางวา)
                        - ห่างจากเขตเทศบาลเมืองพะเยา เป็นระยะทาง  8 กิโลเมตร
                        - ในปี  2543 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รวมเป็นเงิน 63,134,800   บาท  เพื่อก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกสุขาภิบาล เป็นเงิน 51,234,800 บาท และเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ เป็นเงิน 11,900,000 บาท โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 สิ้นสุดโครงการใน พ.ศ.2545 ผูกพันงบประมาณ    3  ปี
                        - คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีก 15 – 20 ปี
            6) ที่ดินสำรองที่เตรียมไว้สำหรับกำจัดขยะในอนาคต จำนวน  83 ไร่  3  งาน 83 ตารางวา ตั้งอยู่ ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ห่างจากเขตเทศบาลเมืองพะเยา เป็นระยะทางประมาณ  5 กิโลเมตร

  
กศน.ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา
ปรับปรุงพัฒนาโดย :นายวสันต์ อินทะ กศน.อำเภอแม่ลาว ขอขอบคุณ ครูเชนดอทคอม และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา