[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

 
ครูเชนดอทคอม

  

 เริ่มนับ 5 / ก.ค. / 2554
UserOnline now 0 IP
(Show/hide IP)
  
บริบท กศน.ตำบลแม่กา  
 

 1. สภาพทั่วไป

1.1  ชื่อ  กศน.ตำบลแม่กา  ศูนย์การเรียนชุมชน

       ตั้งอยู่หมู่ที่  4  บ้านโทกหวาก   ตำบลแม่กา  อำเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา

1.2.  สังกัด            

     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1.3. ประวัติของ กศน.ตำบลแม่กา  ศูนย์การเรียนชุมชน

ภายในปี 2540 มีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนตำบลแม่กา เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรม ให้กับนักศึกษาในพื้นที่สถานที่ตั้งเดิมเป็นที่ตั้งของเทศบาลตำบลแม่กา ต่อมาได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้งกศน.ตำบลตามหนังสือสำนักงาน กศน.ที่ ศธ. 0210.02 /3267 ลงวันที่ 4 กันยายน 2552 เรื่อง การดำเนินงานจัดตั้ง กศน.ตำบล สำนักงาน กศน. โดยเลขาธิการ กศน. ( นายอภิชาติ  จิระวุฒิ ) ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม. ดำเนินการปรับศูนย์การเรียนชุมชนในทุกตำบลให้เป็น กศน. ตำบล  จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนโดยทั่วกัน

 

สถานที่ตั้ง  บ้านโทกหวาก หมู่ที่ 4 (ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่กาหลังเก่า)   ตำบลแม่กา   อ.เมือง   จ.พะเยา

          ครูอาสาสมัคร                       นางกฤตกรณ์   ธนะเพทย์

          ครู กศน.ตำบล                      นางรัญญาภัทร์   คนใจบุญ

          ครู ศรช.                             นายกฤษกร   พรหมมา

          ประธานองค์กรนักศึกษา          นางถนอม    ธรรมสอน

2. ข้อมูล กศน.ตำบลแม่กา ศูนย์การเรียนชุมชน

         1.4.  กศน.ตำบลแม่กา  ศูนย์การเรียนชุมชน  (ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่กาหลังเก่า)   หมู่ที่ 4  บ้านโทกหวาก   ตำบลแม่กา   อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

    1.5  ข้อมูลทรัพยากรและงบประมาณ

                        1.5.1 ข้อมูลทรัพยากร   

             1.5.2 เนื้อที่.......1.…… งาน.....-.…... ตารางวา

             1.5.3 จำนวนอาคารเรียน  รวม......................1............ หลัง

             1.5.4 จำนวนห้องทั้งหมด..............................2............ ห้อง

             1.5.5 จำนวนห้องประกอบ

                       1.5.6 ห้องคอมพิวเตอร์...............................-............... ห้อง

                            1.5.7 จำนวนสื่อ อุปกรณ์ เครื่องอำนวยความสะดวก

                                  1.5.8 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด........4...........เครื่อง

                                               -ใช้เพื่อการเรียนการสอน จำนวน....... 3........เครื่อง

                                               -ใช้ในงานบริหาร จำนวน.....................1........เครื่อง

                                  1.5.9  จำนวนเครื่องเล่น วิดีโอ/ซีดี....................1.........เครื่อง

                                  1.5.10 จำนวนเครื่องโทรสาร...............................-.........เครื่อง

                                  1.5.11 จำนวนโทรทัศน์.......................................1........เครื่อง

                                  1.5.12 จำนวนวิทยุ............................................-........... เครื่อง

                  1.5.13  จำนวนหนังสือในศูนย์การเรียน........1,111......... เล่ม

 

3. ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/แหล่งเรียนรู้

                       1)  จำนวนหนังสือใน กศน.ตำบลแม่กา ศูนย์การเรียนชุมชน   1,111 เล่ม

           2)   แหล่งเรียนรู้ภายใน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้

จำนวนหนังสือ (เล่ม)

1. กศน.ตำบลแม่กา

1,111 เล่ม

รวม

1,111 เล่ม

 

       3) แหล่งเรียนรู้ภายนอก

ชื่อแหล่งเรียนรู้

ที่อยู่

- กลุ่มแฝกริมน้ำ

ม.13  ตำบลแม่กา

- กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง

ม.12  ตำบลแม่กา

- กลุ่มเยาวชนตำบลแม่กา

ม.13  ตำบลแม่กา

- กลุ่มจักสาน

ม.3 ตำบลแม่กา

-กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ 

ม.3  ตำบลแม่กา

-มหาวิทยาลัยพะเยา

ม.16  ตำบลแม่กา

-มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยา

ม.16  ตำบลแม่กา

-แหล่งเตาเผาโบราณเวียงบัว

ม.7  ตำบลแม่กา

-อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

ม.16  ตำบลแม่กา

-อนุสาวรีย์ ร.อ.แฮนด์ มาร์คอส เยนเซ่น

ม.13  ตำบลแม่กา

-ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา

ม.6  ตำบลแม่กา

-ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณีจังหวัดพะเยา

ม.6  ตำบลแม่กา

-มหาวิทยาลัยพะเยา

ม.16  ตำบลแม่กา

-วัดห้วยเคียน

ม.2  ตำบลแม่กา

-วัดแม่กาไร่

ม.6  ตำบลแม่กา

-วัดแม่กาหลวง

ม.3  ตำบลแม่กา

-วัดบ้านบัว

ม.7  ตำบลแม่กา

-วัดโทกหวาก

ม.17  ตำบลแม่กา

-วัดแม่ต๋ำบุญโยง

ม.8  ตำบลแม่กา

-วัดหนองแก้ว

ม.13  ตำบลแม่กา

-วัดหม้อแกงทอง

ม.1  ตำบลแม่กา

-มูลนิธิบ้านมารีนา

ม.15  ตำบลแม่กา

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น    มีภูมิปัญญาท้องถิ่น    6 คน 

ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น   ตำบลแม่กา  อำเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา

ที่

ชื่อ - สกุล

ภูมิปัญญาด้าน

ที่อยู่

1

พระครูอาทรพัฒนพิศาล

ศาสนาประเพณีและพิธีกรรม

และสิ่งแวดล้อม

 วัดห้วยเคียน ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา

 จ.พะเยา

2

นางปรียา  ฟูเชื้อ

หัตกรรม

11  ม.11  ต.แม่กา  อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

3

นายปริยัติ  สุวรรณ

เศรษฐกิจพอเพียง

ม.10  ต.แม่กา  อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา

4

นายณัฐวัฒน์  จั๊กจั่น

เศรษฐกิจพอเพียง

ม.15  ต.แม่กา.  อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา

5

นางกลิ่นขจร  ชุ่มลือ

หัตถกรรม

ม.12 ต.แม่กา  อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

6

นายอุดม  วงค์มา

เกษตรกรรม

135  ม.1  ต.แม่กา  อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

 


  
กศน.ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โทร.054-887062
ปรับปรุงพัฒนาโดย :วสันต์ อินทะ กศน.อำเภอแม่ลาว ขอขอบคุณ ร้านเชนนี่คอมพิวเตอร์ ./. Atommysite และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์ (วสันต์ อินทะ)กศน.อำเภอเมืองพะเยา