[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ ลงทะเบียนนักศึกษา ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

  
  รับ-ส่งหนังสือราชการ (e_office)
  งบประมาณออนไลน์ (E-budget)้
  ข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียน
  ข้อมูลบุคลากร กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลศูนย์ ศรซ กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลการศึกษาเพื่อชาวไทยภูเขา
  ข้อมูล ศศช.
  ข้อมูล กศน.ตำบล
  ข้อมูลเครือข่าย กศน.จ.พะเยา

  
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว โดย : admin
ใบมอบเวรและเปลี่ยนเวรรักษากาณ์ โดย : admin
ใบสำคัญรับเงิน โดย : admin
แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดย : admin
แบบขอยืมเงินรายได้สถานศึกษา โดย : admin
แบบขออนุมัติยืมเงิน(จังหวัด) โดย : admin
คู่มือการอัพโหลดใบงานนักศึกษา โดย : nfempp
แบบเบิกค่าเดินทางไปราชการ โดย : nfempp
มาตราฐานการประเมิน สมศ. รอบสาม โดย : nfempp
วิธีการแปลงตัวเลขอารบิคเป็นเลขไทย ใน word โดย : nfempp

  

 เริ่มนับ 21 / มิ.ย. / 2555
UserOnline now 2 IP
(Show/hide IP)
งานพัฒนาสังคมและชุมชน
กศน.ตำบลแม่ใส จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

งานพัฒนาสังคมและชุมชน
กศน.ตำบลบ้านสาง จัดกระบวนการเรียนรู้ โครงการ โลกสวยด้วยมือเรา ชาวประชาร่วมใจลดขยะในชุมชน

งานพัฒนาสังคมและชุมชน
กศน.ตำบลบ้านสาง จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การบริหารจัดการขยะในชุมชน

งานพัฒนาสังคมและชุมชน
กศน.ตำบลแม่ปืม และกศน.ตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย"

งานพัฒนาสังคมและชุมชน
2561 กศน.ตำบลบ้านตุ่นจัดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะ

งานพัฒนาสังคมและชุมชน
กศน.ตำบลบ้านต๊ำ จัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน "การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน" ให้กับประชาชน

งานพัฒนาสังคมและชุมชน
กศน.ตำบลแม่ใส และกศน.ตำบลแม่นาเรือ จัดกระบวนการเรียนรู้การแก้ปัญหาขยะมูลฝอยในครัวเรือน

งานพัฒนาสังคมและชุมชน
กศน.ตำบลแม่ใส และกศน.ตำบลแม่นาเรือ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน”

งานพัฒนาสังคมและชุมชน
ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอเมืองพะเยา ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

งานพัฒนาสังคมและชุมชน
คณะครู กศน.อำเภอเมืองพะเยาร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพบวรางกูล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา ณ จุดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณกว๊านพะเยา

งานพัฒนาสังคมและชุมชน
กศน.อำเภอเมืองพะเยาจัดกระบวนการเรียนรู้การร้อยลูกปัด ให้กับเด็กป่วยเรื้องรังในโรงพยาบาลพะเยา

งานพัฒนาสังคมและชุมชน
กศน.ตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมดิจิทัลเพื่อปรับตัวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

งานพัฒนาสังคมและชุมชน
กศน.ตำบลแม่ใสจัดกระบวนการเรียนรู้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และ นำกลับมาใช้ใหม่ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านสันป่าถ่อน ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

งานพัฒนาสังคมและชุมชน
กศน.ตำบลจำป่าหวาย จัดโครงการกระบวนการเรียนรู้เรื่องพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

งานพัฒนาสังคมและชุมชน
กศน.ตำบลท่าวังทอง สังกัด กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดกระบวนการเรียนรู้การย้อมผ้าดำ "ทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

งานพัฒนาสังคมและชุมชน
จัดกระบวนการเรียนรู้ธรรม สัญจร ตามรอยบุญ สักการะพระ 9 วัด

งานพัฒนาสังคมและชุมชน
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การเสริมสร้างความภักดี ปลูกฝังสำนึก รักสามัคคี และเสริมสร้างความปรองดอง

งานพัฒนาสังคมและชุมชน
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การเสริมสร้างความภักดี ปลูกฝังสำนึก รักสามัคคี และเสริมสร้างความปรองดอง

งานพัฒนาสังคมและชุมชน
กศน.อำเภอเมืองพะเยาเข้าร่วม โครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”

งานพัฒนาสังคมและชุมชน
โครงการอบรมเพิ่มความรู้ทักษะสาระการพัฒนาสังคม เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์”


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


  
ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 054-887062 โทร.สาร 054-887063 Facebook :: www.facebook.com/nfempp
ดูและระบบโดย นายวสันต์ อินทะ E-mail :: sanykung@hotmail.com
ปรับปรุงพัฒนาโดย : นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จ.เชียงราย | ขอขอบคุณครูเชนดอทคอม | Atommysite และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์