[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ ลงทะเบียนนักศึกษา ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

  
  รับ-ส่งหนังสือราชการ (e_office)
  งบประมาณออนไลน์ (E-budget)้
  ข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียน
  ข้อมูลบุคลากร กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลศูนย์ ศรซ กศน.จ.พะเยา
  ข้อมูลการศึกษาเพื่อชาวไทยภูเขา
  ข้อมูล ศศช.
  ข้อมูล กศน.ตำบล
  ข้อมูลเครือข่าย กศน.จ.พะเยา

  
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว โดย : admin
ใบมอบเวรและเปลี่ยนเวรรักษากาณ์ โดย : admin
ใบสำคัญรับเงิน โดย : admin
แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดย : admin
แบบขอยืมเงินรายได้สถานศึกษา โดย : admin
แบบขออนุมัติยืมเงิน(จังหวัด) โดย : admin
คู่มือการอัพโหลดใบงานนักศึกษา โดย : nfempp
แบบเบิกค่าเดินทางไปราชการ โดย : nfempp
มาตราฐานการประเมิน สมศ. รอบสาม โดย : nfempp
วิธีการแปลงตัวเลขอารบิคเป็นเลขไทย ใน word โดย : nfempp

  

 เริ่มนับ 21 / มิ.ย. / 2555
UserOnline now 2 IP
(Show/hide IP)
งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

งานพัฒนาสังคมและชุมชน
กศน.ตำบลแม่ปืม และกศน.ตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย"

งานภาคีเครือข่าย
นางกฤตกรณ์ ธนะเพทย์ คณะขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนตำบลแม่กา ร่วมจัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

งานทักษะชีวิต
กศน.ตำบลท่าวังทอง กศน.ตำบลแม่ต๋ำ กศน.ตำบลเวียงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมผู้สูงวัยใส่ใจเทคโนโลยี

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการท่องเที่ยวและบริการ รุ่นที่ 1 ณ อาคารเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเยา

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดกิจกรรม โครงการแข่งขัน กศน.ตำบลเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ณ สนามโรงเรียนบ้านตุ่น

งานตามอัธยาศัย
กศน.อำเภอเมืองพะเยา และห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการทำขนมไทย (สำหรับญาติผู้ป่วย) และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก (ผู้ป่วย)

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลท่าจำปี จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการเพาะเห็ดฟาง

งานภาคีเครือข่าย
นายวินัย แก้วเทพ คณะขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนตำบลบ้านสางร่วมจัดทำเวทีที่บ้านสางเหนือ หมู่ที่ 2

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลสันป่าม่วง จัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ การทำขนมไทย

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลแม่ปืม จัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพกลุ่มวิชาการทำน้ำพริก

งานภาคีเครือข่าย
นายวุฒิภัทร เผ่าฟู คณะขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนตำบลท่าวังทองร่วมจัดทำเวที โครงการไทยนิยม หมู่ที่ 10 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

งานพัฒนาสังคมและชุมชน
2561 กศน.ตำบลบ้านตุ่นจัดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะ

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.อำเภอเมืองพะเยาและสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยาร่วมจัดนิทรรศการและสาธิตอาชีพการทำขนมไทยและสาธิตการสานตะกร้าจากทางมะพร้าว

งานเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลแม่ใส และกศน.ตำบลแม่นาเรือเข้า ร่วมการประเมินกลุ่มเกษตรพอเพียง ณ หมู่ที่ 9 ต.แม่ใส ร่วมกับคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวะศึกษาภาคเหนือพร้อมกับผู้อำนวยการและคณะอาจารย์วิทยาลัยเกษตรพะเยาและกลุ่มเกษตรตำบลแม่ใส อำเ

งานพัฒนาสังคมและชุมชน
กศน.ตำบลบ้านต๊ำ จัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน "การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน" ให้กับประชาชน

งานส่งเสริมอาชีพ
กศน.ตำบลจำป่าหวาย จัดกิจกรรรมการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรวิชา การทำขนมไทย

งานภาคีเครือข่าย
ครู กศน.ตำบลบ้านใหม่ จัดการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ กิจกรรมการส่งสริมคุณธรรมนำความรู้

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองพะเยา ก่อนจบหลักสูตรการศึกษาภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560

งานพัฒนาสังคมและชุมชน
กศน.ตำบลแม่ใส และกศน.ตำบลแม่นาเรือ จัดกระบวนการเรียนรู้การแก้ปัญหาขยะมูลฝอยในครัวเรือน


กำลังแสดงหน้าที่ 1/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 054-887062 โทร.สาร 054-887063 Facebook :: www.facebook.com/nfempp
ดูและระบบโดย นายวสันต์ อินทะ E-mail :: sanykung@hotmail.com
ปรับปรุงพัฒนาโดย : นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จ.เชียงราย | ขอขอบคุณครูเชนดอทคอม | Atommysite และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์