[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
  ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา
  ศูนย์ กศน.อำเภอดอกคำใต้
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน
  ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคำ
  ศูนย์ กศน.อำเภอปง
  ศูนย์ กศน.อำเภอจุน
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูกามยาว
  ศูนย์ กศน.อำเภอภูซาง
  ศูนย์ กศน.อำเภอแม่ใจ

  
  กศน.ตำบลบ้านสาง
  กศน.ตำบลบ้านต๋อม
  กศน.ตำบลบ้านต๊ำ
  กศน.ตำบลบ้านตุ่น
  กศน.ตำบลจำป่าหวาย
  กศน.ตำบลแม่กา
  กศน.ตำบลแม่ต๋ำ
  กศน.ตำบลแม่ใส
  กศน.ตำบลแม่นาเรือ
  กศน.ตำบลท่าวังทอง
  กศน.ตำบลท่าจำปี
  กศน.ตำบลสันป่าม่วง
  กศน.ตำบลบ้านใหม่
  กศน.ตำบลแม่ปืม
  กศน.ตำบลเวียง
  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

  

 เริ่มนับ 13 / ก.ค. / 2554
UserOnline now 0 IP
(Show/hide IP)
  
ปรัชญา/วิสัยทัศน์  
 

ปรัชญา

“ คิดเป็น ทำเป็น เห็นช่องทาง ในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย"

วิสัยทัศน์
“ กศน.อำเภอเมืองพะเยามุ่งสร้างสังคมอุดมปัญญา  ด้วยการส่งเสริมการอ่าน   สานการจัดการความรู้ คู่ประชาธิปไตย ใฝ่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
พันธกิจ
            1.ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและต่อเนื่องตลอดชีวิต
2.จัดและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต   ทักษะอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชดเชยโอกาสทางการศึกษา
3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4.ส่งเสริมให้ชุมชนจัดการความรู้โดยบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
5.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับประชากร
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มีคุณธรรมนำความรู้และมีทักษะการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                        6.พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน/คุณภาพการศึกษา
                        7.พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
 

  
กศน.ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา
ปรับปรุงพัฒนาโดย :นายวสันต์ อินทะ กศน.อำเภอแม่ลาว ขอขอบคุณ ครูเชนดอทคอม และ MAXSITE 1.10
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทำเว็บไซต์ ห้ามค้ดลอก ดัดแปลง แก้ไข เว็บไซต์ก่อนได้รับอนุญาติ หากสนใจติดต่อ เว็บมาสเตอร์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา